Fb-Button

Mera städning i stadens skolor vid skolstarten

Eleverna i årskurs 1-6 ska inleda sin skolgång tisdag den 11 januari.

Smittspridningen av covid 19 rasar och alltfler arbetsplatser tvingas stänga eller gå på halvfart.

Med tanke på samhällssmittan är det uppenbart att grundskolan kommer att vara en mycket riskfylld miljö för alla elever och all personal. Allt måste göras för att förhindra att smittan sprids via skolan. B

äst skulle det vara att hela grundskolan gick in för distansundervisning under tiden 11-23 januari för att minimera smittan och motverka överbelastningen inom sjukvården.

Städningen av skolorna försämrades kraftigt av ett majoritetsbeslut i stadsfullmäktige när år 2022 budget godkändes i december förra året. Syftet med beslutet var att minska stadens kostnader för städning genom sänkt arbetstid, omplacering av personal och ingen förlängning av den så kallade coronastädningen.

Det sist nämnda var en extra insats för att hålla skolorna smittfria.

Socialdemokraterna gick emot dessa försämringar av städningen och lokalvårdarnas arbetsvillkor.

Med facit i hand konstaterar vi att staden förlorat många kompetenta och lojala medarbetare bland lokalvårdarna. Den förkortade arbetstiden genomfördes inte.

Några omplaceringar som trivselvärdar har inte gjorts och många städare har inte fått nya arbetsavtal. Resultatet av denna förödande personalpolitik är att stadens grundskolor har brist på lokalvårdare.

Den brant stigande smittkurvan kräver enligt socialdemokraterna extra coronastädning och personal om stadens grundskolor öppnar på måndag.

Socialdemokraterna kräver att stadsledningen med omedelbar verkan ser till att grundskolorna i staden är en så säker miljö som det bara är möjligt genom att vidta relevanta åtgärder som skyddar elever, lärare och övrig personal från att smittas av covid 19.

BARBRO SUNDBACKskol

HENRIK LÖTHMAN

KRISTINE DZENE

JESSY ECKERMAN

SARA KEMETTER

CAMILLA GUNELL

NINA FELLMAN

TONY WIKSTRÖM

 

Bild: Jarmoluk @pixabay

Syntolkning: en grön och svart golvmopp på ett brunt trägolv

SOL VIND OCH VATTEN – Vilken framtid vill vi ha?

SOL, VIND OCH VATTEN vilken framtid vill vi ha?

LIVE EVENT ONLINE onsdag 12 januari kl. 18:30 – 20:30
plats: Zoom, anmälan till info@abfaland.ax eller 0400 784871
Kvällen inleds av:
Jan-Erik Eriksson, VD på Solel Åland:
Hur kan solelen bli tillgänglig för alla?
Var finns hindren?
Vad behöver ändras i lagstiftningen?
Hur ser framtiden för solel ut?
Berndt Schalin, vd Flexens Oy Ab:
Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för omställning och energiförsörjning och hållbara energi lösningar?
Vilka är hindren? Vilka är möjligheterna?
Anna Häger, ansvarig för medborgarengagemang Flexens Oy Ab, ambassadör för EU:s nya klimatpakt:
Vikten av de sociala förutsättningarna. Vilka är hindren och möjligheterna för omställningen av energiförsörjningen?
Samtal och reflektioner förs med en panel av inledarna och deltagarna.
Alla intresserade är välkomna!
Del 2 hålls den 19 januari samma tid och plats och har rubriken:
Östersjön och vattenförsörjning.
Där lyfts på frågor som: Hur kan Östersjön bli ett rent hav? Hur orolig ska man vara? Vad görs? Hur ser vattenförsörjningen ut och hur kan den utvecklas?
Arrangörer ABF-Åland, Ålands Socialdemokrater och Ålands Natur och Miljö

Vi minns Pekka Tuominen

Pipan, monokeln, käppen och den väl knutna flugan. Det är attributen som kännetecknade politikern, akademikern, socialdemokraten, sällskapsmänniskan, kosmopoliten, mariehamnaren och den internationella handikapprörelsens förgrundsgestalt Pekka Tuominen .

Uppvuxen i det socialdemokratiska arbetarhemmet på Skillnadsgatan fick Pekka lära sig att dela med sig. Som ensambarn fick han inte bli bortskämd, ansåg föräldrarna. Granne till barnhemmet såg han tidigt behovet av samhällets hjälp och barnhemsbarnen blev hans vänner.

Pekka Tuominens stora intresse var politik och politisk historia. Han inledde sitt arbete i Helsingfors som sekreterare till dåvarande riksdagsman Evald Häggblom . Han var tolk, deltog i internationella möten och engagerade sig i det nordiska samarbetet.

– Arbetet i riksdagen var perfekt för Pekka. Ibland har jag tänkt att det var där han borde ha stannat. Men Pekka ville hem till Åland, berättar hustrun och livskamraten Harriet Tuominen .

Under sina tre mandatperioder
i Ålands lagting var han medlem i Nordiska rådet och under åren 1993-97 ordförande för Ålands Socialdemokrater.

– Pekka var en lyssnande och demokratisk gruppledare för lagtingsgruppen. Jag gillade hans stil, allas åsikt var viktig och hans ledarskap var väldigt sympatiskt i mina ögon, säger partikollegan Christian Beijar .

Efter den allvarliga bilolyckan förändrades Pekkas liv på många sätt, men den ledde också in honom på en ny karriär; de handikappades rättigheter. Först engagerade han sig i föreningen Ålands invalider, därefter den riksomfattande organisationen Invalidförbundet och slutligen i European Disability Forum och den internationella hjälporganisationen Abilis.

– Pekka reste över hela världen. Han arbetade hårt för hur EU skulle utforma sina strukturer och stöd för handikappade och hur länderna skulle organisera sig för att kunna påverka, berättar Harriet.

Genom sittinternationella arbete växte hans kontaktnät enormt.

– Pekkas styrka var att han kunde tala med alla. Han var empatiskt och hade en otrolig social begåvning. Han var analytisk och vidsynt, säger Barbro Sundback som också arbetade sida vid sida med Pekka i många år.

– Dessutom stödde han kvinnor. Han drog tidigt slutsatsen att kvinnor skulle ta över mer och mer i takt med att kvinnor fick högre utbildning.

I det arktitektritade hemmet i Västernäs hänger tavlorna tätt och bokpärmarna trängs i hyllorna.

Pekka var mycket intresserad av konst och läste mycket. Han gick aldrig till sängs utan att ha sett nyheterna från BBC och CNN. Han följde med världshändelserna noga.

Han oroade sig för miljön och klimatet. Som seglare upptäckte han tidigt problemen med Östersjöns algblomning och det var viktigt att skaffa både solfångare och elhybrid-fordon.

– Det kanske inte var en sida av honom som han visade särskilt ofta, men Pekka ville göra goda miljöval i sitt privatliv.

Han värnade också stadsbilden i Mariehamn och blev förbannad när rivning av gamla byggnader kom på tal.

– Han var stadsbo i själ och hjärta och han ville bevara den gamla bebyggelsen i staden.

Under åren som folkvald i fullmäktige och stadsstyrelsen brann han särskilt för arbetet i hamnnämnden och var dess ordförande då terminalen i Västra hamnen byggdes.

Några dagar innan sin död deltog Pekka i lagtingsveteranernas jullunch. Han var glad och sällskaplig som vanligt. Han var alltid pigg på umgänge och Harriet väntande i hallen med bilnycklarna i handen.

– Vänta, jag kommer, jag ska bara stoppa pipan först …

Bilderna i inlägget Nancys foto, tack Harriet för att vi får använda dem.

Socialdemokraternas framgångar i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den 17.11. slagit fast sin budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023 och 2024.

Tack vare socialdemokraterna utökas antalet speciallärare i våra grundskolor med ytterligare två tjänster. Ytterst viktigt med tanke på att behovet av särskilt stöd till eleverna växer. Press och stress drabbar också skoleleverna och pandemin har för många barn haft negativa effekter, Klimathotet påverkar också barn och ungdomars uppväxtvillkor på ett hotfullt sätt. Dessutom får skoleleverna genom socialdemokraternas insatser möjlighet att åka på stafettkarneval. Något att se framemot och träna för tillsammans. Stärkande för alla.

Däremot sörjer vi över stadsfullmäktiges beslut att dra ned på städningen i grundskolornas klassrum och fritidshemmen från fem till två gånger i veckan. En skadlig förändring som kan ha katastrofala följder inte minst om covid 19 åter får fäste i våra skolor. Åtgärden innebär också att många lokalvårdare friställs och kan räkna med en dyster jul utan säker anställning hos staden efter nyår. Personalen är vår viktigaste resurs skanderar alla i stadsfullmäktige högt när bokslutet avhandlas. Detta gäller helt uppenbart inte de som jobbar inom städ, vaktmästeri och kök. Majoriteten i stadsfullmäktige kör med olika värdeskalor för personalen. Viktigast är de med högst löner. De respekteras och är en viktig resurs. Däremot inte de med de lägsta lönerna och den svagaste anställningstryggheten. Det tycker vi socialdemokrater att är socialt mycket orättvist.

Stadens revisorer har uppmanat oss politiker och förvaltningen att inte ta upp anslag i budgeten för investeringar som inte är färdigt projekterade. På vanlig svenska betyder det att man inte ska höfta till ett belopp pengar och föra in det i budgeten förrän det finns skisser, planer och seriösa kostnadskalkyler när staden ska bygga något. Nu först har vi ett sådant underlag för tillbyggnaden av Ytternäs skola. Pengar finns i budgeten och nu kan byggandet genomföras. Det är en sund princip att först projektera klart. Att bara ta upp pengar i budgeten för ett byggprojekt utan tillräckligt beslutsunderlag leder till politisk överbudspolitik framom seriös budgetering.

Doktorsvillans renovering är färdigt projekterad. Tre kommittéer har utrett och kostnadsberäknat renoveringen. Förslaget från infrastrukturnämnden var att renoveringen genomförs under åren 2022-2023 för ett belopp om 541000 euro. Stadsstyrelsens majoritet röstade bort Doktorsvillan utan närmare motiveringar. I samma veva beslöt stadsstyrelsen uppta 250 000 € för en underjordisk förbindelse för att under Torggatan koppla samman de underjordiska garagen under Magazintomen och Sittkoff. Ett byggprojekt som saknar all beredning och projektering. Ett klart brott mot våra gemensamma spelregler för hur vi ska budgetera för byggnadsprojekt. Likaså upptogs upptog stadsstyrelsen 1 milj euro år 2023 och 1,5 milj. euro 2024 för ny ventilation i stadshuset. Också här saknas all beredning och projektering . Sammanlagt spädde stadsstyrelsen och stadsfullmäktiges majoritet på budgeten och ekonomiplan med 2,75 miljoner utan beredning och utan överenskommen projektering .

Det är maktspråk och långt ifrån att samarbeta. För ett gott och hållbart samarbete krävs att alla följer överenskomna spelregler och att olika intressen och åsikter beaktas. Det goda samarbete som rått mellan partierna under budgetbehandlingarna åren 2019 och 2020 bröts detta år.

Vi önskar att den goda samarbetsandan återkommer nästa höst när 2023 år budget ska behandlas.

Undertecknare:

Mariehamns Socialdemokraters fullmäktigegrupp

Vi bygger på vänskap

”Vi har stora förhoppningar på att ert besök ska stärka våra band. I diskussioner mellan kamrater kan vi finna nya sätt att jobba vidare med nya gemensamma och konkreta mål. Tillsammans når vi framgång.” Antti Lindtman, ordförande för SDPd riksdagsgrupp i sin hälsning till den åländska lagtingsgruppen.

Ålands socialdemokraters lagstingsgrupp, bestående av Jessy Eckerman, Nina Fellman och Camilla Gunell har under två dagar i Helsingfors träffat och fört diskussioner med en rad socialdemokratiska politiker och politiska tjänstemän på olika nivåer. Vårt mål var att stärka och återupprätta kontakter som pandemitiden försvårat, samt att ta upp några av de aktuella åländska frågor vi menar att våra kamrater i Finland behöver känna till.

I samtal med familje- och omsorgsminister Krista Kiuru kunde vi konstatera att hon var väl insatt i den åländska problematiken, och angelägen att hitta lösningar som håller både juridiskt och tar hänsyn till smittskyddslagstiftningen. Hon berömde det åländska smittskyddsarbetet och hoppades att den efterfrågade utredningen om gränsrestriktionerna mellan Åland och Sverige snart skall vara klar och ge klarhet i vad som är juridiskt möjligt för att underlätta situationen.

Vi förde diskussioner med SDPs riksdagsgrupp om självstyrelselagen och de problem som återstår med den, om relationerna mellan Åland och Finland, skattegränsproblematiken samt gränsrestriktionerna. Vi hade också möten med statssekreterare vid statsministerns och kommunikationsminister Harakkas kansli och förde fördjupade diskussioner kring en rad olika sakfrågor. Överst på agendan i riksdagsgruppens arbete stod krisen på gränsen mellan Vitryssland och Polen och hur den ska hanteras. Både riksdagsgruppen och statsministern uttryckte sin önskan att kunna besöka Åland under jubileumsåret, och vi hoppas på att få möjlighet att sammanföra svenska och finländska socialdemokrater i ett riktigt kalas kring den 9 juni.

– Jag har sällan mött en sådan värme och glädje från våra kollegor i Helsingfors som nu, vi har verkligen längtat efter att mötas. Många är de missförstånd som uppstått mellan Åland och riket under corona-tiden, men vi är förvissade om att de inte skett i vilja om att på något sätt skada eller särbehandla Åland. Tvärtom ser de alla fram emot att få besöka landskapet under 2022 och delta i vårt firande av Åland 100 år, säger partiordförande Camilla Gunell.

– Jag tyckte det var särskilt intressant att vara med på riksdagsgruppens möte och få lyssna på den information statsministern gav till gruppen om läget i Vitryssland, säger Jessy Eckerman.

– Det som står helt klart är att vi måste jobba hårdare och mer konstruktivt och öppet med våra kontakter till riket. Det finns en lång rad specialmedarbetare och höga tjänstemän att hålla väl informerade om våra tankar, och en stor grupp politiker som gärna lyssnar, säger Nina Fellman.

Tomma ord och gamla färjor

Tomma ord och gamla färjor

”Det viktigaste är att vi målmedvetet siktar in oss på en fossilfri skärgårdstrafik som möter skärgårdens servicebehov nu och imorgon.”

Med denna slutkläm avslutar Simon Holmström (HI) en insändare om skärgårdstrafikens framtid där han dels på oriktigt sätt beskriver processen med elhybridfärjan och Gripö-projektet, dels räknar upp allt man kan göra, all utveckling som är intressant och allt som är framtiden.

Problemet för oss alla på Åland och särskilt för Hållbart initiativ som miljöparti, blir att den enda konkreta åtgärden är att regeringen med stöd av Hållbart initiativ köper en gammal dieselfärja som högst marginellt kommer att sänka koldioxidutsläppen i trafiken. Det är verkligheten, alla vackra ord till trots. Ska man aldrig mer bygga något, vare sig broar eller vägar, sitter vi fast i det ruttsystem vi har idag, med långa turer och stora utsläpp.

Den aktuella färjan köps in för att man måste ha nytt tonnage, men alla försök att beskriva det som en miljösatsning är falsk marknadsföring. Vad värre är framkom det med all tydlighet i lagtingsdebatten att regeringspartierna Centern och Obunden samling vill se en fortsatt satsning på begagnat fossildrivet tonnage. Därmed väljer man en väg som fördröjer elektrifieringen av skärgårdstrafiken på obestämd tid. Simon Holmström uttrycker i insändaren sin tillfredsställelse med att det i budgeten för nästan år ska finnas pengar för att ”planera en omställning av skärgårdstrafiken”. Efter två år i regeringsställning är det resultatet. Och en pågående tunnelutredning förstås. Det borde man inte vara nöjd med.

Greta Thunberg läxade upp världens ledare nyligen. Blah, blah, blah, var hennes analys. Man är frestad att instämma, även på det lokala planet.

Nina Fellman (S)

 

 

Få fart på Mariehamns centrum!

Hur ska Mariehamn växa och utvecklas, inte bara för mariehamnare utan som en motor för hela Åland?

En av de i särklass viktigaste frågorna är att vi äntligen kommer till skott och fattar beslut om delgeneralplanen för centrum. Den har varit under arbete många år och är väl förankrad både bland fastighetsägare och medborgare. Den har kompromissats fram, utan att man tummat på rättssäkerhet och likabehandling.

De två stora byggena i centrum sker i enlighet med delgeneralplanen, trots att den inte gäller än, vilket ju tydligt visar att detta är en plan som går att jobba med.

För många fastighetsägare ger den utökade byggnadsrätter, och för stan ett stort antal möjligheter till bostadsbyggande i stadens absoluta centrum.

Låt oss visa att Mariehamns politiker klarar av att fatta avgörande beslut. Vi är redo att gå vidare.

 

Styrelsen för Mariehamns socialdemokrater

 

Foto Jessy Eckerman

Mittemot och tillsammans är nyckelorden!

Trygga mötesplatser i det offentliga rummet främjar den sociala hållbarheten.

Städer med inbjudande platser där man kan umgås skapar både trygghet, rörelse och gynnar handeln.

Mariehamns stad deltar idag den 15.9 i Svenska stadskärnors årskonferens och flera av seminarierna handlar om social hållbarhet.

Under året som gått har behovet av att kunna träffas utomhus på ett säkert avstånd ökat. Efter distansarbete, distansstudier, isolering för att undvika smitta och månader innesittande längtar människor i alla åldrar längtar efter både frisk luft och sociala sammanhang.

Ungdomarna i Mariehamn efterlyser trygga platser i det offentliga rummet, de saknar ställen där de kan sätta sig ner, där det inte kostar något att vara.

De uppskattar ställen där man kan sitta ifred men inte allt för långt från andra människor.

Man vill sitta mittemot varandra och prata, kanske nära en stolpe där man kan ladda telefonen.

Mittemot och tillsammans är viktiga nyckelord när vi pratar om den sociala hållbarheten i staden. Lyssna på ungdomarna, ju mer delaktiga de får vara i utformandet ju bättre blir det.

I stan finns många parkbänkar på rad där man kan sitta några personer sida vid sida. I Mariehamns centrum finns inga offentliga sittplatser med tillhörande bord där du kan sitta tillsammans och mittemot, det finns få möjligheter att sitta i skydd för sol och regn.

Barnfamiljer efterlyser en stor lekplats i stadens centrum där man också kan sitta tillsammans med familjen och äta picknick. Som det ser ut idag är de flesta bänkar placerade med ryggstödet vänt mot där barnen leker, så kan vi inte ha det, det finns alldeles ypperligt fina  utemöbler för offentliga parker som till och med har barnstol för bebisen och där rullstolen kommer fram till bordet.

De som jobbar i staden efterlyser nånstans att sitta och äta till lunchsallad. De äldre vill ha nånstans att vila benen och umgås, tänk om vi skulle ha schackbord  på rad i närheten av torget. Vad roligt det hade varit!

Mötesplatserna måste placeras och planeras så att de är tillgängliga, synliga, skyddade för sol och regn och de bör bjuda in till socialt umgänge i centrum.

Jag har tidigare motionerat om social hållbarhet i stadsfullmäktige och det är dags att utveckla detta område. Vi har det så vackert i staden –  en helt unik miljö, närheten till vattnet, gröna områden, låt oss bygga vidare på det!

 

Jessy Eckerman (S)

 

Photo by Thiago Barletta on Unsplash

Regeringen sover sin törnrosasömn

När den övriga västvärlden aktivt och målmedvetet satsar på grön omställning och utvecklar sina sociala program sover Åland sin törnrosasömn.

I en lång programmatisk insändare med rubriken. ”Åland på god väg” försöker Annette Bergbo och Simon Holmström (Hi) övertyga oss om att allt ordnar sig. Hållbart initiativ avslöjar om och om sin politiska oskuld. Åtminstone känner inte jag mig övertygad om att regeringen Thörnroos med Hållbart initiativ som trogen allierad förmår åstadkomma något konkret för att skydda vår gemensamma livsmiljö och framtid.

Därför ställer jag samma fråga till Annette Bergbo och Simon Holmström som jag riktat till Stellan Egeland (OB) ett par gånger. Vilka konkreta klimatmål har Ålands regering och vilka konkreta åtgärder avser ni att ta för att uppnå klimatmålen? 

Finansminister Roger Höglund har presenterat regeringens tredje tilläggsbudget för året. Helt riktigt konstaterar näringslivets representant Jan-Erik Rask att det inte är någon näringslivsbudget. Till det kan man tillägga att det inte heller är någon miljöbudget, utbildnings- och kulturbudget, social och sjukvårdsbudget eller finanspolitisk budget.

Tilläggsbudgeten är en kameral produkt vars syfte enbart är att minska landskapets budgetunderskott. Finansministern utbrister lyckligt att inte heller i år behöver han gå till banken samtidigt som han föreslår att landskapet ska köpa en gammal norsk skorv som spyr ut mindre utsläpp än den nuvarande färjan mellan Åva och Gustavs. Med en sådan finanspolitik stampar Åland inte bara på stället utan backar ut ur tiden.

Att låna pengar för att investera i nödvändig infrastruktur och humanpolitik är att skapa tillväxt. Den dåliga tillväxt som rådde före pandemin kommer att förstärkas om inte regeringen Thörnroos inser sitt ansvar för de förändringar som pandemin fört med sig. Regeringen har ansvar för hela Åland inte bara för sin egen budget. Landskapet är inte en kommun eller företag.

Lagting och regering representerar alla ålänningar, alla näringar, alla kommuner och alla verksamheter. Var finns helhetssynen och framtidssatsningarna? Om inte regeringen tar sig an de stora utmaningarna får nästa regering ärva en ineffektiv kommunstruktur, krav på grön omställning, nödvändigheten av förlängd gymnasieutbildning samt behovet av att finansiellt säkra ÅHS verksamet. Bara för att nämna några stora frågor som kräver en lösning nu.

Vakna upp regeringen Thörnroos. Det är inte banken som är det stora hotet utan er brist på politiska mål och konkreta åtgärder för att navigera Åland över säkra vatten.

Barbro Sundback (S

 

Photo by John O’Nolan on Unsplash

Vi driver klimat- och miljöpolitiken i Mariehamn

Mariehamns stad, stadsfullmäktige:

I stadens miljöprogram för åren 2019 till 2030 finns ett mål som går ut på att staden ska minska
växthusutsläppen i sina verksamheter med 90 procent till år 2030 med 2002 som referensår.
I belysning av de IPCC:s senaste rapport och de många katastrofer och extrema väder som människor
upplevt den gångna sommaren är det motiverat att uppdatera stadens miljömål i detta avseende.

Eus klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 55 procent fram till år 2030 med 1990 som
referensår. Enligt landskapets Klimat- och energistrategi ska de åländska koldioxidutsläppen minska
med 60 procent fram till 2030. Finland har som mål att vara koldioxidneutralt 2035. Och vill minska
koldioxidutsläppen fram till 2030 med 60 procent. För att nå Parisavtalets bör CO2e per capita vara
högst 2 ton i året.

För att få ett mera kompatibelt miljömål för staden gällande koldioxidutsläpp bör stadens
miljöprogram ha 1990 som referensår och minskningen av utsläppen borde vara 60 procent samt
högst 2 ton CO2e per stadsbo.

Ansvarsområdet måste vidgas och inkludera alla verksamheter inom stadens gränser inte bara
stadens egna verksamheter. Läget är allvarligt och kräver att alla verksamheter som genererar
växthusgaser i staden deltar i arbetet att minska utsläppsmängderna.

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att stadens miljöprogram för 2019-2030 uppdateras och att målet
för utsläpp av koldioxid görs kompatibelt med EU:s, Finlands och Ålands
mål och att alla utsläpp inom stadens gränser tas med i den strategi som
krävs för att minska utsläppen och nå de uppställda målen.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Mariehamn

 

Photo by Li-An Lim on Unsplash