Kristine Dzene riksdagsvalskandidat

Kristine Dzene

Kandidatexamen i filologi (Lettlands universitet) och kandidatexamen i Hospitality management (Högskolan på Åland)

Ledande administratör och arbetarskyddsfullmäktige på Kommunernas socialtjänst.

Språkkunskaper: lettiska, svenska, ryska, engelska

Arbete/förtroendeuppdrag: Projektledare för ett integrationsprojekt via öppna förskolan på Rädda barnen, Projektledare för integrationsprojekt ”Språk genom konst” i samarbete med Konstförening.

Tidigare styrelsemedlem för Folkhälsan på Åland, vice ordförande på Nipås styrelse ( Nordens institut på Åland), vice ordförande på ABF Åland, styrelsemedlem på Mångkulturella förening. Förtroendeuppdrag: ledamot i stadsfullmäktige och bildningsnämnden från år 2019. Tidigare vice ordförande för Mariehamns socialdemokrater. Hjälper inflyttade med registreringfrågor, studiefrågor, arbetsmöjligheter och är utbildad Samhälls- och hälsokommunikatör för inflyttade som ger information på sitt modersmål.

Mina två viktigaste sakfrågor är

-Kvinnodominerade yrken ska ha högre lön. De största kvinnliga arbetsgrupperna finns inom småbarnspedagogik och social- och hälsovård. Nårvårdare, sjukskötare, barnskötare, socialarbetare och socialhandledare lämnar branschen på grund av hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor samt att lönen inte motsvarar det utbildning som krävs för att man ska jobba inom dessa yrken. Det ska alltid löna sig att utbilda sig.

-Jag vill även jobba med integrationsrelaterade frågor och ha mer skydd och åtgärder för att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Utländsk arbetskraft ska inte uppfattas som ”billig arbetskraft”. Lönen och de övriga anställningsvillkoren måste följa lagen och arbetsgivaren ska ha förutsättningar att sköta de skyldigheter som hör till arbetsgivaransvaret.

Jag ställer upp för att jag vill vara en röst som talar för löntagare, inflyttade och barnfamiljer.

Henrik Löthman riksdagsvalskandidat

Henrik Löthman

Studiolärare för elever med NPF-variationer

Utbildning: Grundlärarexamen 240p

Språkkunskaper svenska, utbildad engelskalärare

Arbete/förtroendeuppdrag

Studiolärare för elever med NPF-variationer. Ordförande för Ung resurs, styrelsemedlem i Rädda barnen, autismspektrumföreningen och Åland United.

Tidigare föreningsuppdrag: -Fotbollstränare för IFK juniorer i många år. Ordförande för hyresgästföreningen.

Tidigare förtroende uppdrag:

Medlem i Ålands omsorgsförbundsstyrelse, kultur och fritidsnämnden, stadsfullmäktige och medlem i folktingets utbildningsutskott.

Nuvarande förtroende uppdrag:

Stadsstyrelsens II:e vice ordförande, politruk i Kultur och fritidsnämnden, ersättare i äldreomsorgsnämnden.

Mina två viktigaste sakfrågor

-Införa avgiftsfri tand- och munvård för alla.

-Regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att säkra tillgången till personal inom vård, skola och omsorg. Det behövs bättre arbetsvillkor och större respekt för branscherna.

 

Jag ställer upp för att välfärdsfrågor är väldigt viktiga för mig och för att vi behöver arbeta för att minska utanförskapet. Jag ser i mitt jobb hur många elever slås ut innan de når arbetsmarknaden.

Rättvisa och solidaritet viktigare än någonsin

Pommern

 

Betänk detta. Enligt Oxfams årliga rapport om rikedom och fattigdom i världen har de tio rikaste blivit groteskt mycket rikare under pandemin, samtidigt som både privatpersoner och företag lidit svårt, och klyftorna mellan rika och fattiga ökat dramatiskt.

En engångsskatt för världens 10 rikaste kunde ge alla vaccinationsskydd mot covid 19, alla gratis hälsovård och social trygghet, finansiering för alla behövliga klimatåtgärder och en minskning av det könsbaserade våldet i 80 länder. Fortfarande skulle de 10 rikaste vara rikare än de var före pandemin.

Problemet är inte att det inte finns pengar och metoder att lösa problem, utan att välståndet är så skevt fördelat att en del svälter och andra är rikare än någon någonsin varit i världshistorien.

På Åland finns bara ett vänsterparti. Vår uppgift är att stå för de värderingar och den ideologi vi representerar, omsatt i praktisk politik. En rättvis och skattefinansierad fördelningspolitik, en rättvis skola, rättvis omsorg, rättvis vård. En miljö- och klimatomställning som ändrar strukturer och lagstiftning snarare än att skuldbelägga individers val.

Vi vill att det finns tillräckliga resurser för det viktiga.

Att en utvecklad välfärd byggs med ett personal- och samhällsperspektiv och en helhetssyn.

Låt oss ta ett exempel. Städningen i skolorna och inom äldreomsorgen är en viktig del av stadens verksamhet.  Vi vet att trivseln blir sämre, att belastningen på andra yrkeskategorier blir tyngre, och att stadens fastigheter blir sämre skötta när städningen minskas.

Vi vet också att städarna är en yrkeskategori som ofta förbises, på samma sätt som man ofta förbiser de personalgrupper som är lågavlönade men tillför mycket. Städsektorn är en ingång till yrkeslivet för många nyinflyttade.

Vi tycker att städarnas arbete i staden är lika viktigt som ingenjörernas och byråkraternas. Det ska inte vara en lätt sak att säga upp dem som kostar staden minst, särskilt inte när det man vinner i pengar kostar i andra ändan.

Vi vill att skolorna i Mariehamn ska ha tillräckligt med mat till eleverna. Vi vill att barn med särskilda behov ska få den hjälp de behöver.

Vi vill att barnomsorgsavgifterna ska hållas på en låg nivå, därför att den växande ojämlikhet som blir följden av en höjning drabbar hela samhället.

När vi socialdemokrater driver vår politik får vi ofta höra att vi är naiva, att vi saknar förståelse för budgetgapet, för underskotten, för de ekonomiska realiteterna. Samtidigt som klyftorna växer och de rika blir rikare.

Vi har andra prioriteringar.

Vi ser inte bara på kostnaderna utan också det som pengar köper i form av trygghet, löner som människor kan leva på och handla för. Vi ser riskerna med det arbete som blir ogjort när man gör stora nedskärningar.

När vi pratar om grön omställning och hållbarhet, då pratar vi inte om ännu fler uppoffringar som ska göras av dem som har det knapert, inte om en individualisering av ansvaret som låter de stora företagen och strukturerna som skapat klimatkrisen komma undan.

Det är inte de fattigaste som ska betala. Omställningen ska vara rättvis. Den ska bygga på utbildning, utveckling och omfördelning som gör alla starkare.

Vill du vara med och jobba för mer rättvisa och solidaritet, i skola, vård och omsorg och i klimatarbetet. Vill du att fokus ska vara på att alla ska med därför att allas arbete räknas? Kom med oss. Bli socialdemokrat. Prata med en vän som borde bli socialdemokrat.

Är du nyfiken, läs mera här på www.socialdemokraterna.ax eller hör av dig till nån av oss, så börjar vi jobba tillsammans. Vi finns också på facebook och instagram.

 

Styrelsen för Mariehamns socialdemokrater

 

Foto: Jessy Eckerman

Syntolkning: Segelfartyget Pommern i Västra hamnen fotograferat på kvällen, lampor lyser upp fartygets för

Mera städning i stadens skolor vid skolstarten

Eleverna i årskurs 1-6 ska inleda sin skolgång tisdag den 11 januari.

Smittspridningen av covid 19 rasar och alltfler arbetsplatser tvingas stänga eller gå på halvfart.

Med tanke på samhällssmittan är det uppenbart att grundskolan kommer att vara en mycket riskfylld miljö för alla elever och all personal. Allt måste göras för att förhindra att smittan sprids via skolan. B

äst skulle det vara att hela grundskolan gick in för distansundervisning under tiden 11-23 januari för att minimera smittan och motverka överbelastningen inom sjukvården.

Städningen av skolorna försämrades kraftigt av ett majoritetsbeslut i stadsfullmäktige när år 2022 budget godkändes i december förra året. Syftet med beslutet var att minska stadens kostnader för städning genom sänkt arbetstid, omplacering av personal och ingen förlängning av den så kallade coronastädningen.

Det sist nämnda var en extra insats för att hålla skolorna smittfria.

Socialdemokraterna gick emot dessa försämringar av städningen och lokalvårdarnas arbetsvillkor.

Med facit i hand konstaterar vi att staden förlorat många kompetenta och lojala medarbetare bland lokalvårdarna. Den förkortade arbetstiden genomfördes inte.

Några omplaceringar som trivselvärdar har inte gjorts och många städare har inte fått nya arbetsavtal. Resultatet av denna förödande personalpolitik är att stadens grundskolor har brist på lokalvårdare.

Den brant stigande smittkurvan kräver enligt socialdemokraterna extra coronastädning och personal om stadens grundskolor öppnar på måndag.

Socialdemokraterna kräver att stadsledningen med omedelbar verkan ser till att grundskolorna i staden är en så säker miljö som det bara är möjligt genom att vidta relevanta åtgärder som skyddar elever, lärare och övrig personal från att smittas av covid 19.

BARBRO SUNDBACKskol

HENRIK LÖTHMAN

KRISTINE DZENE

JESSY ECKERMAN

SARA KEMETTER

CAMILLA GUNELL

NINA FELLMAN

TONY WIKSTRÖM

 

Bild: Jarmoluk @pixabay

Syntolkning: en grön och svart golvmopp på ett brunt trägolv

Få fart på Mariehamns centrum!

Hur ska Mariehamn växa och utvecklas, inte bara för mariehamnare utan som en motor för hela Åland?

En av de i särklass viktigaste frågorna är att vi äntligen kommer till skott och fattar beslut om delgeneralplanen för centrum. Den har varit under arbete många år och är väl förankrad både bland fastighetsägare och medborgare. Den har kompromissats fram, utan att man tummat på rättssäkerhet och likabehandling.

De två stora byggena i centrum sker i enlighet med delgeneralplanen, trots att den inte gäller än, vilket ju tydligt visar att detta är en plan som går att jobba med.

För många fastighetsägare ger den utökade byggnadsrätter, och för stan ett stort antal möjligheter till bostadsbyggande i stadens absoluta centrum.

Låt oss visa att Mariehamns politiker klarar av att fatta avgörande beslut. Vi är redo att gå vidare.

 

Styrelsen för Mariehamns socialdemokrater

 

Foto Jessy Eckerman