Tilläggsmedel till grundskolan

Stadens budget för grundskolans behov år 2023 är underbudgeterad. Den främsta orsaken till detta ät att fler elever än beräknat har börjat i Mariehamns grundskolor.

För närvarande har stadens grundskolor 1305 elever mot uppskattade 1233 i årets budget. Nettokostnaden för en grundskolelev är ca

12000 euro i året. Denna elevökning innebär att budgeten för grundskolorna är underbudgeterad med åtminstone 864 000 euro.

 

Stadsfullmäktige har beslutat att från och med årskurs 6 ska alla elever ha tillgång till en ipad. På grund av underbudgeteringen kan det bli svårt att förverkliga stadsfullmäktiges beslut i detta avseende. Också i övrigt riskerar verksamheterna i stadens grundskolor att försämras.

 

Staden har tagit ett initiativ att organisera tillsynen av den s.k. hemundervisningen. Planen har varit att inrätta två tjänster för tillsynen hemundervisningen. Antalet hemundervisade barn ökar samtidigt som myndigheterna saknar fungerade kontroll över verksamheten. Detta kan inte fortsätta. För att organisera hemundervisningen krävs inte bara tillsyn utan adekvat lagstiftning som gör att de kommunala myndigheterna kan ställa pedagogiska och ekonomiska krav på hemundervisande familjer.

 

Mot bakgrund av det ovan anförda anser vi att stadsstyrelsen omgående bör se över grundskolornas ekonomi genom att tillskjuta tillräckligt med medel för att förverkliga den verksamhet i grundskolorna som stadsfullmäktige fattat beslut om.

 

Barbro Sundback