Ålands Socialdemokrater går till riksdagsval

Ålands socialdemokrater går till riksdagsval med en full lista, en växande folkrörelse och gott mod.

 

Vår riksdagsledamot ska sitta i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Erfarenheten visar att det inte är konstruktivt varken för svenskan eller för Åland att binda ålandsfrågorna till ett av riksdagens minsta partier, ett som alltid är beroende av de stora för att få igenom sina frågor. Vi vill påverka där påverkningsmöjligheterna är stora.

För Åland är det viktigt att den som företräder oss i riksdagen har lika goda kontakter hemma som i Helsingfors och jobbar konstruktivt för att bygga broar. En ny självstyrelselag, kampen för svenskan i Finland och tydlighet vad Ålands demilitarisering betyder i ett Nato-anslutet Finland måste bevakas.

 

Den stora valfrågan i riket är hur ekonomin ska balanseras efter den gångna mandatperiodens extraordinära utmaningar med pandemin och Ryssland anfallskrig i Ukraina. Vi menar i likhet med vårt systerparti i riket att det visserligen är viktigt att hitta en långsiktig ekonomisk balans, men att drastiska nedskärningar alltid får starkt negativa och dyra konsekvenser, särskilt för de unga och barnen och för dem som har svagast ekonomi.

 

Klimatfrågan är den enskilt viktigaste framtidsfrågan. Hur vi hanterar energifrågor, skydd av biologisk mångfald och naturresurser, hur vi reglerar fiskodlingar, jordbrukets utsläpp och vägtrafiken är avgörande för om Finland klarar klimatmålen och gör det på ett rättvist sätt. Omställningen handlar inte bara om reglering och utsläppslagstiftning, utan också om synen på tillväxt och ekonomi. Vi vill vara med och jobba för en klimatomställning där alla är med – gärna på tåget.

 

De klassiska, viktiga socialdemokratiska frågorna är vården, skolan och omsorgen. Det är basen, med utgångspunkt i arbetarrörelsens och socialdemokratins historia. Den fria bildningen, satsningar på forskning, på tidiga insatser i skola och barnomsorg är inte bara ord, det är vardagsförbättringar som gör landet och människorna starkare. Äldreomsorgen kräver stora insatser de kommande åren, framför allt vad gäller personalförsörjning. Därför behövs inflyttning, en god integration och en sjysst arbetsmarknad.

 

Vi vill se Sanna Marin som Finlands nästa statsminister. En regering med Sannfinländarna är inte tänkbar, och skulle göra stor skada för landet och också för Ålands relationer och ställning i landet. I de flesta politiska frågor kan man kompromissa och vara pragmatisk, men inte om man inte har en gemensam värdegrund som håller en hel mandatperiod.

Nina Fellman riksdagsvalskandidat

Nina Fellman

Lagtingsledamot, journalist

Filosofie magister från Åbo akademi

Språkkunskaper;  svenska och finska som modersmål, utmärkta kunskaper i engelska, förstår franska och tyska

Arbetsliv/förtroendeuppdrag: städare, incheckare, kontorsjobb, projektledare, ca 20 år i varierande ställning på Nya Åland, från glasstestande reporter till chefredaktör, ledarskribent och nyhetschef, kansli- och kommunminister i Ålands landskapsregering 2015-19, lagtingsledamot, ledamot i stadsfullmäktige 2015-19, ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i äldreomsorgsnämnden, styrelsemedlem i  Ålands fredsinstitut, ordförande Ålands feministparaply. Författare till ”Åland i tiden och i världen”.

-Efter en intensiv och exceptionellt utmanande reformperiod under sittande regering kommer nu krav på våldsamma inbesparingar i statsfinanserna från de borgerliga partierna. All erfarenhet visar hur destruktivt och dyrt det är för människor och samhälle. Jag vill sätta klackarna i backen mot en slakt av välfärden. Vi ska fortsätta utveckla ett starkt samhälle, inte avveckla.

-Ett öppet och inkluderande samhälle är starkt. Om alla känner att de är trygga i sina liv, vare sig det handlar om sexualitet, språk, var man bor, varifrån man kommer eller vad man har i börsen kan allas resurser tas tillvara. Därför är jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna grundläggande.

Jag ställer upp för att demokratin kräver alternativ över hela den politiska skalan, för att jag tror att det vore bra för Åland med en socialdemokrat i riksdagen och för att jag har erfarenheten och viljan att göra jobbet.

Arsim Zekaj riksdagsvalskandidat

Arsim Zekaj

Förbundsdirektör

Fil.kand i Samhällsanalys

Språkkunskaper: svenska, albanska, engelska, spanska

Jobb/förtroendeuppdrag

2007-2015 utredare/teamledare  Migrationsverket, 2013-15 tidsbegränsade uppdrag som svensk diplomat i Ryssland och Ukraina, 2015-17 chef på strategisk nivå, kommunsektorn i Sverige, 2017-20, kommundirektör i Eckerö, 2020-,  förbundsdirektör Oasen

Aktiv inom studentkåren 2003-2007

Förtroendeuppdrag i Sverige:

Vård- och omsorgsnämnd, byggnämnd, nämndeman, styrelseuppdrag i arbetarkommun och distrikt

Åland: ordförande Marstad samt Nyfahlers, Parlamentarisk kommitté för Äldrepolitiskt program

ledamot i styrelsen för Ålands socialdemokrater

 

Mina viktigaste frågor:

Välfärdspolitik samt samarbete i Norden (primärt Sverige/Finland)

 

-Jag ställer upp för att jag vill göra skillnad i vardag och verklighet. Jag kommer outtröttligt verka för att stärka välfärden för våra invånare. Som ösamhälle och gränsregion är det nordiska samarbetet oerhört viktigt för både människor och näringsliv. Därför kommer jag arbeta för borttagande av rådande gränshinder i vår närregion samt för ökad integrering mellan Sverige och Finland.

Kristine Dzene riksdagsvalskandidat

Kristine Dzene

Kandidatexamen i filologi (Lettlands universitet) och kandidatexamen i Hospitality management (Högskolan på Åland)

Ledande administratör och arbetarskyddsfullmäktige på Kommunernas socialtjänst.

Språkkunskaper: lettiska, svenska, ryska, engelska

Arbete/förtroendeuppdrag: Projektledare för ett integrationsprojekt via öppna förskolan på Rädda barnen, Projektledare för integrationsprojekt ”Språk genom konst” i samarbete med Konstförening.

Tidigare styrelsemedlem för Folkhälsan på Åland, vice ordförande på Nipås styrelse ( Nordens institut på Åland), vice ordförande på ABF Åland, styrelsemedlem på Mångkulturella förening. Förtroendeuppdrag: ledamot i stadsfullmäktige och bildningsnämnden från år 2019. Tidigare vice ordförande för Mariehamns socialdemokrater. Hjälper inflyttade med registreringfrågor, studiefrågor, arbetsmöjligheter och är utbildad Samhälls- och hälsokommunikatör för inflyttade som ger information på sitt modersmål.

Mina två viktigaste sakfrågor är

-Kvinnodominerade yrken ska ha högre lön. De största kvinnliga arbetsgrupperna finns inom småbarnspedagogik och social- och hälsovård. Nårvårdare, sjukskötare, barnskötare, socialarbetare och socialhandledare lämnar branschen på grund av hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor samt att lönen inte motsvarar det utbildning som krävs för att man ska jobba inom dessa yrken. Det ska alltid löna sig att utbilda sig.

-Jag vill även jobba med integrationsrelaterade frågor och ha mer skydd och åtgärder för att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Utländsk arbetskraft ska inte uppfattas som ”billig arbetskraft”. Lönen och de övriga anställningsvillkoren måste följa lagen och arbetsgivaren ska ha förutsättningar att sköta de skyldigheter som hör till arbetsgivaransvaret.

Jag ställer upp för att jag vill vara en röst som talar för löntagare, inflyttade och barnfamiljer.

Henrik Löthman riksdagsvalskandidat

Henrik Löthman

Studiolärare för elever med NPF-variationer

Utbildning: Grundlärarexamen 240p

Språkkunskaper svenska, utbildad engelskalärare

Arbete/förtroendeuppdrag

Studiolärare för elever med NPF-variationer. Ordförande för Ung resurs, styrelsemedlem i Rädda barnen, autismspektrumföreningen och Åland United.

Tidigare föreningsuppdrag: -Fotbollstränare för IFK juniorer i många år. Ordförande för hyresgästföreningen.

Tidigare förtroende uppdrag:

Medlem i Ålands omsorgsförbundsstyrelse, kultur och fritidsnämnden, stadsfullmäktige och medlem i folktingets utbildningsutskott.

Nuvarande förtroende uppdrag:

Stadsstyrelsens II:e vice ordförande, politruk i Kultur och fritidsnämnden, ersättare i äldreomsorgsnämnden.

Mina två viktigaste sakfrågor

-Införa avgiftsfri tand- och munvård för alla.

-Regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att säkra tillgången till personal inom vård, skola och omsorg. Det behövs bättre arbetsvillkor och större respekt för branscherna.

 

Jag ställer upp för att välfärdsfrågor är väldigt viktiga för mig och för att vi behöver arbeta för att minska utanförskapet. Jag ser i mitt jobb hur många elever slås ut innan de når arbetsmarknaden.

Det måste bli ett slut på dessa oändliga debatter om skärgårdstrafiken

För en dryg månad sedan skrev jag en insändare om trafikavdelningens omöjliga uppgift att fungera politiskt effektivt främst på grund av att verksamheten i så hög grad är direkt ministerstyrd. Det betyder att ministern har makt att i detalj besluta om verksamheten hen ansvarar för. Detta beror främst på att skärgårdstrafiken inte är en myndighet, ett affärsverk eller ett bolag. Trafikministrarna har alltid styrt och ställt och man kan notera att de i slutet av sin mandatperiod ofta har blivit allt mera egenmäktiga och skapat konflikter både inom regeringen och i lagtinget. Följderna av detta system är ett debatterande som inte har något slut och ingen början.

Detta upprepas än en gång i den nuvarande dagspolitiken. I budgetdebatten exploderade anslaget för provborrningar för en tunnel till Föglö. Ingen enighet i regeringen och rena rama kaoset i lagtinget. Så fungerar inte ett väloljat parlamentariskt system. Att Obundna knappast tillmäter de parlamentariska spelreglerna någon betydelse trots att de är ett regeringsparti gör läget hopplöst instabilt och väljarnas tilltro till politikerna sviktar. Just nu kan man konstatera att regeringen ligger många sjömil från sitt regeringsprogram som bland mycket annat innehåller denna kloka ambition: ”Landskapsregeringen understryker vikten av att stora infrastrukturella investeringar bör ha en bred parlamentarisk förankring för att trygga en långsiktig samhällsutveckling.

Hur ska man då åstadkomma ett bättre system? Socialdemokraterna har länge förespråkat att landskapet ska utveckla ett landskapsägt bolag som har ansvar för skärgårdstrafiken, broar, bryggor och vägar samt Ålandstrafiken. Genom en sådan bolagisering får man en tydlig bild av verksamhetens ekonomi och kan fatta långsiktiga investeringsbeslut. Regeringens roll blir då att ägarstyra verksamheten samt granska att bolaget fungerar effektivt och hållbart. Lagtingets uppdrag blir i detta system att fatta beslut om hållbara och långsiktiga mål för skärgårdens infrastruktur samt trygga bolagets ekonomi. På liknande sätt sköts stora delar av landskapets förvaltning. Man skapar armlängdsavstånd mellan ministern och verksamheten. Detta måste också gälla för trafikavdelningen!

Lagtinget måste sluta med dessa ändlösa diskussioner om skärgårdstrafiken. Frågorna som rör skärgårdens infrastruktur är viktiga men Åland måste ägnas stora övergripande frågor som en egen näringspolitik, dynamisk utbildningspolitik, planering och skydd av värdefulla kultur- och naturområden, klimatförändringarna samt frågor som rör kultur, jämställdhet och demokrati. Och sist men inte minst fred och social rättvisa.

 

Barbro Sundback (S)

FSD:s kongress 22-23 oktober 2022

Ålands Socialdemokrater närvarade vid Finland Svenska Socialdemokraters 109:e kongress 22-23.10 2022 i Åbo.  Lagtingsledamot Jessy Eckerman höll ett hälsningstal och tackade SDP för de reformer och stödpaket som också gynnar ålänningarna. 

Eckerman redogjorde också kort för det politiska läget på Åland. De senaste åren har vi upplevt flera historiska kriser som påverkat hela samhället och det är inte över ännu säger Eckerman.

Vardagen borde inte vara en kamp för någon i välfärdsstaten. De stigande kostnaderna orsakar stor oro för många finländare liksom för oss ålänningar. 

Särskilt de högre kostnaderna för mat, energi och bränsle har försvårat vardagen för många hushåll. De som bor på glesbygden, familjer, ensamförsörjare och fastighetsägare med eluppvärmda hus drabbas särskilt hårt. Som exempel har SDP regeringen höjt pensionerna, studiestödet samt sänkt dagvårdsavgifterna. Ytterligare vill partiet höja de lägsta pensionerna och höja studiestödet. Sänka dagvårdsavgifterna, förbättra avdraget för arbetsresor. Man vill öka stödet för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp och förbättra befintliga konverteringsstöd. Dessutom vill man 

utveckla hushållsavdraget så att fler kan uppdatera sina uppvärmningssystem till mer energieffektiva lösningar. Minska beroendet av olja och gas från Ryssland genom en rättvis grön omställning och trygga tillgången på förmånliga hyresbostäder. Här finns många av de frågor som också vi i Ålands Socialdemokrater prioriterar inför kommande val i både landskapet och kommunerna. Självstyrelselagen skall inte innebära att en ålänning har sämre förmåner än en person bosatt i riket och på många plan halkar Åland efter rejält menar Eckerman. 

SDP är Finlands största tvåspråkiga parti och är beredda som stadsministerparti att fortsätta garantera svenskans ställning och som nationalspråk, att trygga offentlig service på svenska och verka för bättre attityder vid inlärning av de två nationalspråken.  Att ro iland en självstyrelselag och ett nära samarbete med Åland är också en prioriterad fråga för partiet säger Eckerman.  

På kongressen deltog också Arsim Zekaj, Martin Nilsson och Ålands socialdemokraters partisekreterare Fia Hellsten. Zekaj konstaterar att det är både roligt och lärorikt att se hur man driven en kongress inom FSD. Samhörigheten med partiet i riket är viktigt för Nilsson som uppskattar möten med nya och gamla bekanta. Hellsten är inspirerad inför sitt kommande arbete som partisekreterare i den kommande valrörelsen och tycker det är kul med nya funderingar på viktiga frågor.  Förutom framtidsfrågorna och antog FSD valprogram inför riksdagsvalet förde FSD fram kandidater till riksdagsvalet i april.

Uttalande från ÅSD:s kongress 15 oktober 2022

Solidaritet med folken i Ukraina och Iran

 

Ålands socialdemokrater vill i samband med sin årskongress uttala sitt stöd för folket i Ukraina som utsätts för grymheterna i Putins anfallskrig. Detta krig är omänskligt och måste starkt fördömas.  De ansvariga måste stå till svars för sina brott mot det ukrainska folket. 

Ålands socialdemokrater vill också uttala sitt stöd för folkets, och speciellt kvinnornas kamp, i Iran och deras rätt till liv och frihet. Finland och länderna i världen måste visa handlingskraft och ta ställning mot den iranska regimens orättfärdiga styre. 

Ålands socialdemokrater anser att internationell solidaritet mellan folk och länder, bekämpandet av fattigdom, mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och social trygghet är viktiga värden att fortsätta arbeta för. I en värld som i allt högre grad hotas av klimatförändringarnas effekter prövas denna solidaritet. Vi har bara en planet och på den ska vi alla kunna leva i fred. 

 

 

Ålands socialdemokraters uttalande från

kongressen i Mariehamn den 15.10 2022 

Kongress 15 oktober 2022

Sida vid sida mot framtiden

Drömmar och visioner för valet 2023

 

Ålands socialdemokrater höll under lördagen 15.10 sin kongress med exakt ett år kvar tills nästa lagtings- och kommunalval den 15.10 2023.

På kongressen drömde vi om ett Åland utan kalhyggen, med ett hållbart naturenligt skogsbruk, låga patientavgifter, ny djurskyddslag, en fossilfri skärgårdstrafik, utbyggd vindkraft, en Paf-fond för omställning, ett Business Åland. Vi hade roliga, kreativa sprakande diskussioner som nu ska utarbetas fram till en plattform inför valet.

Den socialdemokratiska värdegrunden behövs mer än någonsin i en orolig värld där det pågår krig och orättvisor, och där våra samhällen kämpar med höga priser, inflation och ekonomiska utmaningar. Natur, djur, vatten och klimat behöver kraftfulla insatser från politiken.

Tre gäster från öst och väst deltog i kongressen.

  • Socialdemokraterna gick starkt fram i Sverige, ändå bildas nu en regering där ett parti med rötter i nazismen tillåts styra landet, säger Anna Vikström, riksdagsledamot för socialdemokraterna i Sveriges riksdag. Den överenskommelse som högern gjort riskerar att öka de ekonomiska klyftorna och segregationen, driva på inflationen och göra svenska hushåll fattigare. Vi befarar också stora inbesparingar inom vård, skola och omsorg.

 

  • Vi har 107 mandat i riksdagen, fler än alla tre regeringspartierna tillsammans, så det kommer inte att bli lätt för dom, säger Anna Vikström.

 

  • Vi lever i en tid då många människor är rädda, säger Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. Vår uppgift är därför att skapa trygghet och framtidstro.

 

  • Jag inledde min bana som ung socialdemokrat i Mariehamn 1972 och då fick vi unga socialdemokrater in 4 av 8 ledamöter i stadens fullmäktige. Det var en revolution, säger Sverker Nyman, gäst från Norrtälje arbetarekommun som tycker Åland och Norrtälje borde återuppta samarbetet kring utbildning på gymnasienivå.

Många intressanta förslag och engagerade inlägg hölls av medlemmarna. Dagens teman var uppdelade i rubrikerna välfärd och sociala frågor, utbildning och kultur, ekonomi och klimat och miljö.

Kongressen samlade ca 40 personer och hölls i Ålands lagting. Kvällens kongressmiddag hölls på Kallas stadskrog.

Kongressen enades om ett uttalande till stöd för det ukrainska folket och protesterna för kvinnors frihet och rättigheter i Iran.