Första maj utanför Sittkoffs kl. 12

Ålands socialdemokrater firar traditionsenligt första maj utanför Sittkoff kl. 12 med tal, kampsång och musik.

Konferencier: partiordförande Camilla Gunell.

2016 års talare är: Britt-Marie Sjöström-Kärki, Freddie Forsman, Rebecca Åkers, Tony Wikström och Nina Fellman.

Musik: Sossekören samt Kulturens resa (med gästartisten Dawcoumba Diop från Sverige)

I år bjuder vi på ärtsoppa från Ålands yrkesgymnasium, Livsstil och hälsa, klasserna: -13, -14, -15.

Stark välfärd värnar om de svaga

Fru Talman, bästa lagtingsledamöter.

Det är en strävsam och målmedveten arbetsbudget som landskapsregeringen idag presenterar. De har kavlat upp ärmarna och är beredda på ett hårt arbete. Utgångspunkten är bättre för Åland än för de flesta regioner och länder i vår omvärld.

Landskapet har inte några skulder, arbetslösheten är fortsättningsvis låg, inflyttningen och befolkningsökningen är positiv och sammanhållningen i det åländska samhället är god. Vi har med andra ord de bästa förutsättningarna att klara upp situationen om vi samarbetar och ser möjligheter.

Det är med stort allvar regeringen Sjögren tagit sig an uppgiften att hantera hållbarhetsgapet. Ekonomisk stabilitet ger samhället och ålänningarna tryggheten att långsiktigt upprätthålla en god servicenivå i den välfärd som är så viktig för oss alla.

För att få ner kostnaderna krävs många omställningar inom den egna verksamheten. Det innebär förstås uppoffringar och ett hårt arbete i många led. Det svåraste är att göra inbesparingar i de offentliga utgifterna.

Förändringar skapar lätt osäkerhet och otrygghet. Det är därför mycket viktigt att alla inbesparingar som leder till förändringar är väl förankrade och att de som berörs informeras och har möjlighet att aktivt delta i förändringsarbetet. Vi kräver konsekvensanalyser, även barnkonsekvensanalyser.

En hållbar ekonomi ska också stå i samklang med ett välmående, attraktivt samhälle där människor vill bo och arbeta. Hållbar ekonomi ska också fungera tillsammans med ett socialt ansvar där vi tar väl hand om varandra och där lösningarna inte blir kortsiktiga och dumsnåla. Skolan, vården och omsorgerna är vår högsta prioritering. Att enbart spara och skära i de offentliga utgifterna är inte tillräckliga åtgärder för att få ekonomin och tillväxten att ta fart. Den offentliga ekonomin kan och bör stimulera det privata näringslivet genom investeringar och andra åtgärder. Under sämre tider är det bra att se över sitt hus och renovera.

Ekonomin i riket repar sig inte och det sätter sina tydliga spår i en förhållandevis statisk klumpsumma till Åland. Tyvärr ligger den för lågt i relation till kostnaderna för den välfärd som vi har. Därför har vi en klyfta mellan intäkter och verksamhetskostnader som måste hanteras. Om och när klumpsumman ökar, vilket den bedöms göra de kommande åren, är det vår förhoppning att beloppen för inbesparingarna kan lindras eftersom det inom många verksamheter ett stort behov av utveckling och investeringar. Vi är villiga att låna till investeringar. Just nu är det viktigt att reinvestera för att hålla hjulen i rullning. Vi lånar gärna för att skapa sysselsättning och tillväxt.

Den nordiska samhällsmodellen är överlägsen i fråga om att fördela välfärden, tryggheten och den demokratiska delaktigheten.

För oss på Åland är det viktigt att ta lärdom av de negativa följderna av nyliberalismens påverkan på den nordiska välfärdsmodellen. Vi socialdemokrater ser det inte bara som ett värde i sig att den ekonomiska jämlikheten mellan ålänningarna och den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män är stor, utan vi konstaterar att de bästa samhällen är de samhällen där alla har det ekonomiskt tryggt och bra.

En princip som är viktig för oss socialdemokrater, men som också de två samarbetspartierna betonar, är att man måste spara så att man skonar de grupper som redan är hårt utsatta framförallt ekonomiskt sårbara grupper. Det betyder att när de konkreta förslagen nu kommer inom ÅHS, utbildning, transfereringar osv så måste denna princip ligga till grund och konsekvensanalyser göras noga utgående från den utgångspunkten. Vi väntar med spänning på regeringens socialpolitiska program.

Jag vill tydligt markera att socialdemokraterna inte tror på en politik där man riskerar grundtryggheten för ekonomiskt sårbara grupper. Det är vårt ansvar samt grundbulten i ett socialt hållbart samhälle. Vi vill att man ser långsiktiga helheter och lösningar för att uppnå en ekonomisk stabilitet.

Fru Talman,

Socialdemokraterna ser med glädje att arbetet med kommunreformen tar konkreta steg framåt. Vi är övertygade om att färre kommuner ger bättre förutsättningar för en positiv utveckling av Åland som helhet med en gemensam samhällsplanering som verktyg.

Idag behöver vi fokusera på att organisera Åland. Åland ska ha makten att besluta över sig själv. Vi behöver ta tillfället i akt och försöka leva på våra egna tillgångar alltså, egna pengar i börsen. Vi är inte rädda för att låna till investeringar. Reinvesteringsskulden på Åland är stor. Detta måste vi åtgärda.

Det viktigaste är att forma vårt samhälle så att vi långsiktigt har förmågan att möta medborgarna i deras behov av välfärd och social trygghet och att regionerna hålls livskraftiga. I det här arbetet måste vi också tala om värderingar, om vad som är viktigt för oss ålänningar och vilket samhälle vi eftersträvar, hur det goda åländska samhället ska se ut och fungera.

Regeringen arbetar intensivt med kommunreformen. Här vill jag lyfta fram samma tankar som under valet. Vi socialdemokrater ser klart ett till tre kommuner och kommunernas socialtjänst. Vi arbetar för ett gymnasium där allt ryms in under samma tak, men där Folkis och ÅMI har en specialställning.

Vi behöver även ha bra socialvårdslagar. Självstyrelsen ska ägna sig åt det som är mest relevant för ålänningarna dvs. att sy en kostym som passar oss, inte mammuten Finland. Därför behövs socialvårdslagar.

Vi som valdes till lagting av folket i oktober i fjol har ett stort ansvar att förvalta och ett förtroende att förtjäna. Vi är här för att förbättra vardagen för vår befolkning, kunna samarbeta och vara goda ledare. Självstyrelsen är den ram som gör oss unika. Vi har tilltro till regeringens, förvaltningens och personalens förmåga och kompetens att klara utmaningen så bra som möjligt, men ser också att mycket viktigt framtidsarbete pågår med full kraft.

Det socialdemokratiska vicelantrådet Camilla Gunell och minister Nina Fellman gör ett starkt arbete i regeringen och vi har tilltro till att regeringen Sjögren klarar att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mandatperiod och därmed en hållbar framtid för Åland.

S tar ansvar för Åland socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Sara Kemetter (S)

Gruppanförande i debatten om tilläggsbudgeten 25.04.2016

Viktigt att skona hårt utsatta

Regeringen Sjögrens tilläggsbudget är nu presenterad. Som noteras är det stora inbesparingar som ska göras. Eftersom ekonomin i riket inte repat sig, sätter det sina tydliga spår i en förhållandevis statisk klumpsumma till Åland. Tyvärr ligger den för lågt i relation till kostnaderna för den välfärd som vi har. Vi har en klyfta mellan intäkter och verksamhetskostnader som måste hanteras. Om och när klumpsumman ökar, vilket den bedöms göra de kommande åren, är det vår förhoppning att beloppen för inbesparingarna kan lindras eftersom det inom många verksamheter finns ett stort behov av utveckling och investeringar.

Det kostnadstryck som sätts på verksamheterna behöver leda till att man fortsätter att hitta nya lösningar och omstruktureringar. Vi anser därför att regeringen nu måste omsätta sparbetinget så klokt och så skonsamt som möjligt så att det slår vakt välfärdens mest centrala uppgifter som vård, skola och omsorger.

En princip som är viktig för oss, men som också de två samarbetspartierna betonar, är att man måste spara så att man skonar de grupper som redan är hårt utsatta som gamla, sjuka, personer med låg ekonomi, barn och unga. Det betyder att när de konkreta förslagen nu kommer inom ÅHS, utbildning, transfereringar osv så måste denna princip ligga till grund och konsekvensanalyser göras noga utgående från den utgångspunkten.

Att Åland har en ekonomisk stabilitet är viktigt. För oss med rättvisa ideal och som står för en rättvis fördelning krävs också starka finanser. Arbete åt alla, full sysselsättning är därför grunden i vår politik. Därför gör vi också allt vi kan för att trygga befintliga arbetsplatser och skapa nya. Vi vet att regeringen arbetar hårt för att bibehålla arbetsplatserna på chipsfabriken i Haraldsby och andra åtgärder som kan trygga jobb och skapa fler. Det är också positivt att det ser ljusare ut för näringslivet. Många bolag gör goda bokslut och förväntningarna för framtiden är positivare med fler förväntningar om att rekrytera och anställa. Detta bidrar till ökade skatteintäkter i kommunerna och en bättre flitpeng för Åland.

Vi ser positivt på att regeringen vill bibehålla kärnan i vindkraften genom ett flerårigt stödsystem så att vi den dag det är möjligt kan förverkliga drömmen om att vara självförsörjande på grön energi. Vi ser också sol och biogas mm som det hållbara samhällets former av energi.

Socialdemokraterna ser med glädje att arbetet med kommunreformen tar konkreta steg framåt. Vi är övertygade om att färre kommuner ger bättre förutsättningar för en positiv utveckling av Åland som helhet med en gemensam samhällsplanering som verktyg.

Vi väntar oss en tuff tid för offentlig sektor i de inbesparingar som genomförs. Vi har tilltro till regeringens, förvaltningens och personalens förmåga och kompetens att klara utmaningen så bra som möjligt, men ser också att mycket viktigt framtidsarbete pågår med full kraft. Det socialdemokratiska vicelantrådet Camilla Gunell och minister Nina Fellman gör ett starkt arbete i regeringen och vi har tilltro till att regeringen Sjögren klarar att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mandatperiod och därmed en hållbar framtid för Åland.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen

Sara Kemetter

Göte Winé

Carina Aaltonen

Tony Wikström

Igge Holmberg

SOTE-reformen kan ge nya möjligheter för Åland

I finska media diskuteras SOTE-reformen. Grundtanken är att genom reformen slå ihop hälso- och sjukvården med socialvården och överföra dessa från kommunalnivå till landskapsnivå. Förslaget ligger också på att Finland ska få 18 sjukvårdsområden och 5 landskap.

Idag har Åland ett annat system än övriga Finland och ÅHS levererar redan en högkvalitativ hälso- och sjukvård på landskapsnivå.

Socialvården börjar hitta sin form i kommunernas socialtjänst, KST. Här skapas ett åländskt socialvårdsområde för att garantera en mer rättvis service över hela landskapet. Genom sin självständighet kan också KST utvecklas och anpassas efter samhället i stort oavsett framtida kommunstruktur och kommunernas antal.

Den åländska reformen är på gång och bäst av allt – den är anpassad efter våra förhållanden.

Vi ser KST som ett viktigt organ för att hålla socialvården nära och prioriterad. Socialvård och äldreomsorg ska finnas nära medborgaren och ha starka samarbetsorganisationer som säkrar välfärdens kärnområden. Vi har märkt att socialpolitiken inte längre är något som diskuteras i den finländska SOTE-reformens debatt, utan att ljuset alltid riktas mot hälso- och sjukvården. Därför värnar vi om att både socialvården och äldreomsorgen ska finnas kvar på kommunal nivå på Åland.

Kommunernas ekonomiska möjligheter och självbestämmande kommer att påverkas märkbart av SOTE-reformen då finansieringen är tänkt att skötas genom statsbeskattningen.

Vi menar att det därför finns starka skäl att titta på möjligheterna att utöka Ålands självstyrelse ekonomiskt. Idag påverkas Ålands ekonomi av hela Finlands ekonomi. Genom SOTE-reformen kommer de åländska skattepengarna att ta ytterligare en omväg via statskassan och på vägen förloras 15 miljoner euro. Även om vi fått löfte om att avräkningsbeloppet för klumpsumman ska höjas, når beloppet inte upp till det vi betalar till staten genom skatt.

Vi vill skapa ett system där skatter som uppbärs på Åland hålls kvar på Åland. Vi talar inte om egen beskattning utan ett system där Åland får använda sina egna skattepengar. Enligt ÅSUB skulle ett sådant system ha gynnat Åland historiskt och enligt prognoser skulle det också fortsätta göra det.

SOTE-reformen kan bli startskottet för en stärkt åländsk autonomi med egna pengar i börsen. Genom att hålla hälso- och sjukvård under landskapet och utveckla socialvård på kommunalnivå kan vi anpassa efter åländska förhållanden och prioriteringar.

Våra kommuner, oavsett hur många de är, behöver fortsättningsvis ha möjlighet att påverka vilken funktion, trygghet och rättssäkerhet som medborgarna ska få.

Sara Kemetter (S) 

Ordförande för lagtingsgruppen

(Sammanfattning av gruppanförande 13.04.2016.)

Sara och Göte på Folktingets vårsession

I helgen deltog Sara Kemetter (S) och Göte Winé (S) i Svenska Finlands Folktings session i Helsingfors.

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade sessionen och lyfte bl.a. fram vård- och regionförvaltningsreformen och möjligheterna att tillgodose tillgången till svenskspråkig service. Blomqvist lyfte också upp tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27.

– Jag är mycket oroad över hur den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd ska garanteras i de framtida domkretsarna. Domstolarnas faktiska förmåga att säkerställa de språkliga rättigheterna är en del av individens rättsskydd och utgör en central förutsättning för en rättvis rättegång, sade ordförande Blomqvist

Ålandsminister Anne Berner inledde den allmänpolitiska debatten och lyfte fram den nordiska värdegemenskapen och sade att det är nödvändigt att vi även i fortsättningen kommunicerar på svenska i Norden. Därför är det viktigt att det svenska språket är närvarande i vår skola och kultur i Finland.

 – Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin och vi får inte glömma bort att det är tack vare Finlands tvåspråkighet som vi för 60 år sedan fann vår plats i Norden och kunde vända oss västerut, påpekade minister Berner.

Sara Kemetter (S) höll Ålands gruppanförande där hon lyfte fram tre centrala allmänpolitiska frågor. Förverkligande av ett bärkraftigt och hållbart Åland, reformering av självstyrelsesystemet samt de ekonomiska konsekvenserna för Åland av SOTE-reformen.

 – Vi är oroliga över hur reformen kommer att påverka Åland finansiellt och behörighetsmässigt. Ett ekonomiskt neutralt alternativ för Åland bör tas fram.

Kemetter lyfte även fram vikten att fortbildning och specialiseringsutbildningar ordnas på svenska för polisen.

Göte Winé (S) lyfte upp vikten av att ha kvar svenska som ett ämne i grundskolan i Finland. Winé är likt sessionen orolig över att regeringen föreslår att ersätta den obligatoriska skolsvenskan med ett annat språk i en del finskspråkiga skolor.

Sessionen beslöt enhälligt att utöka ålänningarnas mandat från fem till sju mandat. Antalet mandat baseras sig på den proportionella tyngden. Ålänningarna representerar idag 6,6% av finlandssvenskarna.

Vårmöte 13 april

Onsdagen 13 april håller partiet sitt vårmöte i lagtinget konferensrum Rödhamn. Stadgeenliga ärenden behandlas. Camilla Gunell är på plats och ger en uppdatering om regeringens arbete.

Om du har frågor – passa på att ställa dem.

Välkommen  på vårmöte 13 april kl. 19.00!

Partiet bjuder på kaffe med bulle.