Viktigt att skona hårt utsatta

Regeringen Sjögrens tilläggsbudget är nu presenterad. Som noteras är det stora inbesparingar som ska göras. Eftersom ekonomin i riket inte repat sig, sätter det sina tydliga spår i en förhållandevis statisk klumpsumma till Åland. Tyvärr ligger den för lågt i relation till kostnaderna för den välfärd som vi har. Vi har en klyfta mellan intäkter och verksamhetskostnader som måste hanteras. Om och när klumpsumman ökar, vilket den bedöms göra de kommande åren, är det vår förhoppning att beloppen för inbesparingarna kan lindras eftersom det inom många verksamheter finns ett stort behov av utveckling och investeringar.

Det kostnadstryck som sätts på verksamheterna behöver leda till att man fortsätter att hitta nya lösningar och omstruktureringar. Vi anser därför att regeringen nu måste omsätta sparbetinget så klokt och så skonsamt som möjligt så att det slår vakt välfärdens mest centrala uppgifter som vård, skola och omsorger.

En princip som är viktig för oss, men som också de två samarbetspartierna betonar, är att man måste spara så att man skonar de grupper som redan är hårt utsatta som gamla, sjuka, personer med låg ekonomi, barn och unga. Det betyder att när de konkreta förslagen nu kommer inom ÅHS, utbildning, transfereringar osv så måste denna princip ligga till grund och konsekvensanalyser göras noga utgående från den utgångspunkten.

Att Åland har en ekonomisk stabilitet är viktigt. För oss med rättvisa ideal och som står för en rättvis fördelning krävs också starka finanser. Arbete åt alla, full sysselsättning är därför grunden i vår politik. Därför gör vi också allt vi kan för att trygga befintliga arbetsplatser och skapa nya. Vi vet att regeringen arbetar hårt för att bibehålla arbetsplatserna på chipsfabriken i Haraldsby och andra åtgärder som kan trygga jobb och skapa fler. Det är också positivt att det ser ljusare ut för näringslivet. Många bolag gör goda bokslut och förväntningarna för framtiden är positivare med fler förväntningar om att rekrytera och anställa. Detta bidrar till ökade skatteintäkter i kommunerna och en bättre flitpeng för Åland.

Vi ser positivt på att regeringen vill bibehålla kärnan i vindkraften genom ett flerårigt stödsystem så att vi den dag det är möjligt kan förverkliga drömmen om att vara självförsörjande på grön energi. Vi ser också sol och biogas mm som det hållbara samhällets former av energi.

Socialdemokraterna ser med glädje att arbetet med kommunreformen tar konkreta steg framåt. Vi är övertygade om att färre kommuner ger bättre förutsättningar för en positiv utveckling av Åland som helhet med en gemensam samhällsplanering som verktyg.

Vi väntar oss en tuff tid för offentlig sektor i de inbesparingar som genomförs. Vi har tilltro till regeringens, förvaltningens och personalens förmåga och kompetens att klara utmaningen så bra som möjligt, men ser också att mycket viktigt framtidsarbete pågår med full kraft. Det socialdemokratiska vicelantrådet Camilla Gunell och minister Nina Fellman gör ett starkt arbete i regeringen och vi har tilltro till att regeringen Sjögren klarar att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mandatperiod och därmed en hållbar framtid för Åland.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen

Sara Kemetter

Göte Winé

Carina Aaltonen

Tony Wikström

Igge Holmberg