Bra beslut kräver långsamhet

Ett problem som så kallat vanligt folk ser med politiken är att den är för långsam. Att man tuggar på med frågor, och så blir det aldrig nånting.

 

Kritiken är helt befogad och rimlig, och samtidigt lite fel.

 

Orsaken till att stora beslut tar tid är inte (bara) politikers oförmåga att fatta beslut. Det finns många säkerhetslås på vägen, inte minst att saker behöver utredas ordentligt, och att det arbetet inleds på tjänstemannanivå efter att en fråga aktualiserats politiskt.

Där kan det ledigt gå ett par år, och det är ett nödvändigt arbete.

 

Premisserna för sådana utredningar kan förändras. Ta kortrutten och Gripö-bron som ett exempel.

Den processen inleddes med utgångspunkt i att skärgårdstrafiken blev allt dyrare, att man blev tvungen att upprepade gånger parera detta med försämringar i turlistor och service. Uppdraget blev att hitta sätt att bygga om skärgårdstrafiken så att den blev mindre kostsam, och svaret att kortare färjpass sparar pengar, eftersom långa färjpass längs stränderna är dyrare än korta.

 

Under processens gång kom nya aspekter in. Förutom de lagstadgade miljökonsekvensbedömningarna kom hållbarhetsagendan, en ny regering och en ny opposition.

Bäddat alltså både för svåra debatter i lagtinget, och ett behov av att se på hur det föreslagna kortruttssystemet kan betraktas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Svaret på den frågan är ingalunda entydigt, man kan argumentera både för och emot det nu aktuella projektet på östra och västra Föglö, inklusive Gripö-bron utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men här kommer också nästa faktor in.

 

Mandatperioder är korta, och folkopinionen inför val är viktig. De frågor där något, en folkrörelse, ett parti eller enstaka högljudda individer tar tag i debatten, kan svänga helt och hållet. Vi har sett det ske många gånger, till exempel med Kommunernas socialtjänst inför senaste val, och med gymnasiereformen före det. Som av en händelse brukar processen oberört gå vidare efter val, när den nya maktkonstellationen konstaterar att det väl inte var så dumt tänkt ändå.

 

Handlar det om stora infrastruktursatsningar vaknar alltid den starkaste opinionen precis just före ett projekt ska sjösättas. Då är det ofta väldigt sent, men det är då det blir konkret och begripligt för den stora allmänheten. Då blir det tydligt att en väg ska byggas där den tidigare inte fanns, ett brofäste, en färja – eller, varför inte, en tunnel.

Detta är en naturlag, och egentligen inget för varken politiker eller tjänstemän att beklaga sig över.

 

Sist i proceduren kommer alternativen. När ett förslag obönhörligen befunnits uselt, kostsamt, illa tänkt och genomfört och allt vad det nu kan vara, kommer andra alternativ.

Tittar vi på Gripö-projeketet igen har vi redan ett snabbruttsförslag, ett förslag att lägga ner allt och göra skärgården till ett naturreservat och ett förslag att bygga tunnel i stället för bro. Säkert alla med sina meriter, men också komplikationer som vi ännu inte vet något om för att de inte utretts.

Så, vad händer då? Det beror på, dels på opinioner och maktbalans, dels på meriterna och stödet för andra alternativ, dels på om det projekt som arbetats fram motsvarar de ursprungliga premisserna.

 

Det sistnämnda vet vi vad gäller Gripö-bron, i augusti. Då, och först då, har vi prislappen klar för en elhybrid-färja som är en förutsättning för att hållbarhetsmålet ska ha en chans att nås, och för bron, en förutsättning för att inbesparingen för skärgårdstrafiken ska nås.

Då tar socialdemokraterna slutgiltig ställning i en fråga som under hela mandatperioden diskuterats intensivt, både inom och utanför partiet.

 

Enkelt? Nej. Tidskrävande? Ja. Nödvändigt? Absolut.

Freddie Forsman

Freddie Forsman är gift och har fyra barn på väg. Han jobbar på Optinova Jomala, tidigare ScanTube som leveransansvarig, och är också förtroendeman där. Sitter i Finströms kommunfullmäktige och invånarnämnden. I sin lokala fackförening sitter han i styrelsen sen många år tillbaka och är även kassör där. Är även vice ordförande i Norrfinströms föreningen.

Freddie vill bevaka arbetares intressen i samhället, det finns allt för lite av det bland dagens beslutsfattare. Också alla barns rätt till idrott hör till mitt område, som måste ses över, det ska inte vara en klassfråga om vilka barn som har råd att utöva idrott.

Rinnes regering sätter människan först

 

Under många veckor har vi väntat med spänning på regeringsbildningen i Helsingfors och även varit på besök i Ständerhuset. Idag fick vi veta innehållet i regeringen Rinnes program. Programmet präglas av humanism, satsningar på utbildning, att utjämna klyftorna och en omställning för klimatet. Programmet är på många sätt bra för Ålands del.

Mycket glädjande är förstås arbetet för svenska språket. Nationalspråksstrategin återupptas och uppdateras, vilket vi från Ålands sida framfört är viktigt. Ett återinförande av det andra inhemska språket i studentskrivningarna är en positiv sak. Regeringspartierna visar överlag stor förståelse för minoritetsfrågor. Att Vasa Centralsjukhus nu får status som sjukhus med omfattande jour är resultatet av hårt jobb och ett starkt samarbete som gynnar alla finlandssvenskar.

Förlängningen av läroplikten är en stor sak. Det blir allt svårare att klara sig med enbart grundskola. Genom att förlänga läroplikten blir andra stadiet eller gymnasiet genuint avgiftsfri, vilket förhindrar att ungdomar av ekonomiska eller sociala skäl marginaliseras.

Genom att höja de lägsta pensionerna och säkra en tillräcklig dimensionering av vårdare inom äldreomsorgen tryggas de äldre. En bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska enligt regeringsprogrammet slås fast. I dimensioneringen beaktas alltid i första hand vårdberoendet. Arbetsfördelningen mellan de anställda ska göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster. Antalet anställda ökas gradvis genom ett målinriktat utvecklingsprogram. Den åländska äldrelagen ska följa i samma fotspår, i enlighet med den framställning som nu ligger på lagtingets bord.

Familjeledigheter reformeras för att öka jämställdheten så att papporna kan vara hemma längre med barn. Familjerna får mer stöd genom att den subjektiva rätten till dagvård återinförs. Arbetet ska göras i samarbete med arbetsmarknadens parter, vilket visar på en vilja att stärka trepartssamarbetet. Regeringen vill se en högre sysselsättningsnivå och företagsvänlig näringspolitik.

Också den byråkratiska aktiveringsmodellen slopas. De gör att de arbetslösa kan fokusera på att hitta sysselsättning istället för att oroa sig för nedskärningar i arbetslöshetsunderstödet.

Klimatfrågan och hållbar utveckling lyfts också upp starkt i regeringsprogrammet och nya mål för koldioxidutsläpp antas. Förlusten av biologisk mångfald ska stoppas, man förnyar energibeskattningen, så att den ska stöda ett mer klimatneutralt Finland och kraftigt minska användningen av torv.

Regeringens program ger framtidstro och sätter människan och miljön först. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Antti Rinnes regering, de nya ministrarna och alla fem partier som där ingår.

Camilla Gunell (S)
Partiordförande och vicelantråd

Finsk fiskodling ökar utsläppen

 

Ålands fiskodlarförening är besvikna på mitt och miljöbyråns utlåtande beträffande Lännenpuolen Lohi OYs pilotfiskodling 5 km öster om Jurmo, Brändö i finska vatten. LR har under min tid som närings- och miljöminister varit positiv till satsningar på ny teknik som främjar en miljömässigt hållbar fiskodling, men inte positiv till ökade näringsutsläpp från fiskodling. Havets tillstånd är illa och ökade utsläpp bidrar inte till förbättring av vattenkvaliteten.

Det finns säkert många vinster i försöksodlingen i Gustavs, men man kan inte komma ifrån att försöksodlingen ökar utsläppen av fosfor (473 kg) och kväve (3977 kg).

Ålands landskapsregering gav därför ett utlåtande i likhet med dem som tidigare avgetts som berört ökade utsläpp i området, dvs att man bör ha klart för sig hur ökade utsläpp kumulativt påverkar vattenkvaliteten. Om tillstånd beviljas eller inte är ett beslut som tas av de finländska myndigheterna. Pilotodlingen är en del i en större helhet där det i området planeras omfattande fiskodlingar.

Fiskodlarförening raljerar med att LRs utlåtande handlar om ”grönt” valfläsk. Jag uppfattar inte att det hos den åländska befolkning som jag företräder, finns stöd för ökad expansion av fiskodling som negativt påverkar vattenkvaliteten i den åländska skärgården. Fiskodlingsnäringen i Östersjön måste liksom alla näringar minska sina utsläpp. Särskilt i ett scenario där forskarna förutspår att klimatförändringarna påverkar havet negativt genom att tillrinningen och näringsbelastningen från land ökar samtidigt som havstemperaturen stiger och utsötning sker.

En analys av vad de ökade utsläppen de facto innebär för tillståndet i havet är således inte alltför mycket begärt.

Camilla Gunell (S)
Närings- och miljöminister

Vänsterregering med grön profil

 

Alla politiska rörelser vill något. Det finns en drivkraft, ett grundläggande påstående som man lever efter och försöker jobba för.

Socialdemokratins påstående, vänsterns drivkraft är rättvisa och solidaritet, hand i hand.

Om vi tar det vidare, att samhället viktigaste uppdrag är att jobba för att våra gemensamma intressen och ansvar, inte för privata vinstintressen, inte för lobbyister och inte för dem som redan är starka.

 

Den finska devisen ”Kaveria ei jätetä” kunde vara ett socialdemokratiskt slagord. Man lämnar inte en kamrat. Det är inte bara flum, det är nationalekonomi och näringslivspolitik och socialpolitik – allt i ett. Denna tanke genomsyrar mycket starkt det finländska regeringprogrammet och dess fokus på att minska klyftorna i samhället.

 

Om sparsamhet är en dygd, och det är det, då ska man leva och verka så att alla resurser tas tillvara, människor, miljö, råvaror, företag. Då är det dumt att lämna en kamrat, för den kamratens resurser förspills, och den kamratens vård och omsorg kostar, och den kamratens familj, vänner, företag påverkas i fel riktning.

 

Den finländska regeringen tar landet ett stort steg vänsterut, från regeringen Sipiläs minoritets- och kvinnofientliga sparpolitik mot en politik som satsar på rättvisa och solidaritet, på kamraterna.

När det nya regeringsprogrammet presenterades blev riktningen ett grönare Finland. Det blev nytt hopp för minoriteter, spåkliga och andra. Det blev mera fokus på jämställdhet, mer fokus på hållbarhet och också ganska radikala förändringar. Att både socialdemokraterna och Sfp sitter i regeringen, liksom Vänsterpartiets Li Andersson, är bra för Åland

I en fråga är det nu nödvändigt att sätta klackarna i backen och streta emot, både på Åland och i Finland. Vi kan inte tillåta att det livsviktigaste vi gör i samhället – skolan, vården och omsorgen, blir föremål för privata vinstintressen där våra skattepengar rinner ut obeskattade till riskkapitalister på Cayman-öarna.

 

Vi har sett vart det leder, gång på gång på gång. Ska vi ha privatiserad vård och äldreomsorg måste den omgärdas av en rigorös lagstiftning och en väl utbyggd tillsyn som i sig äter upp den eventuella inbesparing man gör genom privatiseringen.

En exakt siffra för personaldimensionering inom äldreomsorgen måste till för att förhindra att golvet faller ur, dels i privata vårdbolag, men också i kommuner som hamnar i ekonomiskt trångmål.

 

I den åländska äldrelag som idag börjar debatteras i lagtinget finns en klar målsättning som för socialdemokraterna är ett krav på nästa åländska regering, att vi hittar en väg att i lag garantera äldreomsorgens miniminivå.

Denna samma målsättning återfinns i det finländska regeringsprogrammet. Det är svårt att hitta en tillräckligt elastisk och tydlig modell för lagstiftningen, men det är vad som krävs för att garantera att människor inte far illa.