En särskild satsning på äldre behövs

Vid spörsmålsdebatten om sjukvårdsfrågor i lagtinget, 2 november 2016, höll Sara Kemetter (S) gruppanförande:
Herr talman, bästa lagtingsledamöter,
Vårt mål är att främja förutsättningarna för en god hälsa hos befolkningen, förebygga sjukdomar samt trygga en god hälso- och sjukvård på Åland.
Därför satsar ÅHS på riktlinjer för kompetensutveckling och fortbildning för att uppnå kompetens som bättre motsvarar verksamheternas behov.  Inom år 2017 ska ålänningarna kunna välja vilken hälsocentral på Åland de vill tillhöra. Psykisk hälsa för alla ska vara ett uttalat folkhälsomål och nollvision vad gäller självmord ska råda barns och ungdomars hälsa och psykiska välbefinnande ska prioriteras.
Nu läggs fokus på främjande och förebyggande arbete så att man snabbt kan upptäcka barns och ungdomars psykiska ohälsa. Även personer som utsätts för våld i nära relationer är i prioritet. Detta är bra. Mycket görs idag men ska vi säkra en kvalitativ vård som motsvarar ålänningarnas behov behöver vi här i lagtinget aktivt debattera framtidens sjukvård.
För att möta framtidens vårdbehov i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Där mer vård är den stora utmaningen. God vård kostar och vi vill alla ha den bästa vården när vi blir sjuka.
För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och vårdbehov behöver det satsas samtidigt som forskning bör knytas närmare den dagliga vården och förbättra möjligheterna till förebyggande hälsovård. Särskilda satsningar borde göras bland annat inom geriatrik, psykiatri och specialistvård samt vård av barn och unga. Det handlar det om att se till att patienterna får rätt vård i rätt tid och på rätt plats. Detta arbete har nu påbörjats och går helt i linje med den sjukvårdslag som Centern var med och tog fram redan 2011.
 
Åland behöver göra en särskild satsning på äldre. Livslängden ökar. Därför är vård för äldre en stor och viktig del av framtidsplanen. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Vården för äldre ska tydligare utformas efter patientens behov. Kommunerna har här ett stort ansvar. En satsning bör göras på avancerad sjukvård i hemmet. Samverkan mellan hemtjänst, basal hemsjukvård och geriatrik borde förbättras och här behövs mera resurser. Rehabiliteringens roll i äldrevården ska stärkas. Den största delen av rehabiliteringsvården ska finnas inom primärvården och genom avancerad sjukvård i hemmet.
Inom psykiatrin ska närheten mellan psykiatrisk slutenvård och öppenvård öka, exempelvis med förbättrad öppenvård som ett alternativ till slutenvården. Patienter ska lättare kunna komma i kontakt med psykiatrin.  Dagverksamheten har startat för att förbättra och stöda patienten. Det ska bli en bättre övergång mellan sjukdom och fullt tillfrisknande.
Utvecklingen av nya e-hälsotjänster ska göra det lättare för ålänningarna att hitta den vård de behöver bli delaktiga i sin egen vård. Genom säkra och effektiva system kan alla vårdgivare enkelt hitta och dela information. För vårdgivare kommer satsningarna på e-hälsa och IT innebära stora förbättringar och underlätta samarbete, förutsatt att patienten ger sitt godkännande. Genom säkra och effektiva system kan alla vårdgivare som arbetar med en patient enkelt hitta och dela relevant information. Allt detta är inte ännu på sin plats men så fort det nya vårdinformationssystemet är på plats så införs e-recept. Detta ska förverkligas den 1.1.2017.
Forskning och utveckling behövs för att fortlöpande kunna förbättra vården – öka kvaliteten, effektivisera resursutnyttjandet och utveckla nya arbetssätt. Forskningen borde närmare knytas till den dagliga verksamheten i vården. I framtiden blir det viktigare att samarbeta även med andra vårdgivare än akut- och universitetssjukhusen. Åhs är inte ett universitetssjukhus och vi kan inte konkurera med sjukhus som driver forskning. Däremot behöver vi generalister men fortbildning och ett aktivt följande av den aktuella forskningen.
Herr talman,
Det är glädjande att Landskapsregeringen satsar på breda och öppna diskussioner om inriktning, process och struktur för den framtida hälso- och sjukvården. Detta sker redan i början av 2017. Tillsammans med sakkunniga och patienter kan vi politiker inleda innovativa samtal och tillsammas vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill alla vara med och arbeta ram en välförankrad strategi.