Kom och fira första maj!

Ålands socialdemokrater firar 1 maj utanför Sittkoffs gallerian på Torggatan i Mariehamn från kl 12

🌹 Årets talare är Camilla Gunell, Daniel Hellsten, Anu-Riikka Eriksson, Jessy Eckerman, Danielle Lindholm, Jakob Lavonius, Sara Kemetter, Arezoo Naely och Nina Fellman.

🌹 Sossekören sjunger. Ingemar Johansson och Nahid Broström håller en bön för fred.

Vi bjuder förstås på ärtsoppa och kaffe.

Välkomna! 🌹

Satsa på städningen i skolorna 

För två år sedan röstade den borgerliga majoriteten i Mariehamn igenom en inbesparing på städfrekvensen i våra skolor. Vi socialdemokrater tyckte det var en förhastad åtgärd utan tillräcklig beredning. I senaste budgetbehandling försökte vi återföra medel för detta. Det slutade med att fullmäktige röstade för att en utvärdering skulle göras av konsekvenserna.  

Det har nu gjorts, och man kan konstatera att det blev precis som vi befarat. Utrymmena i våra skolor upplevs som smutsiga och otrivsamma, vissa toaletter vill eleverna inte gå på, den minskade vuxennärvaron i skolan leder till mera nedskräpning, fastigheterna blir sämre skötta och personalen trivs sämre och känner sig stressad. Man konstaterar i utvärderingen att tre nya tjänster, en vid vardera skola, skulle hjälpa upp situationen. 

Bildningsnämnden har nu skickat utredningen vidare till stadsstyrelsen. 

Vi socialdemokrater vill inte sätta tid på mera utredningar. Vi vill att problemet åtgärdas och att respekten för det arbete som görs av stadens anställda inom lokalvården återupprättas. Det är inte en sektor och anställda som kan behandlas som överflödiga och som om deras arbete inte skulle göra skillnad, det ser vi tydligt nu. 

Jag har lagt ett förslag i stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 45 000 euro till bildningssektorn så att vi från hösten kan återställa ordningen, både bokstavligt och bildligt. 

Nina Fellman (S) 

Tilläggsmedel till grundskolan

Stadens budget för grundskolans behov år 2023 är underbudgeterad. Den främsta orsaken till detta ät att fler elever än beräknat har börjat i Mariehamns grundskolor.

För närvarande har stadens grundskolor 1305 elever mot uppskattade 1233 i årets budget. Nettokostnaden för en grundskolelev är ca

12000 euro i året. Denna elevökning innebär att budgeten för grundskolorna är underbudgeterad med åtminstone 864 000 euro.

 

Stadsfullmäktige har beslutat att från och med årskurs 6 ska alla elever ha tillgång till en ipad. På grund av underbudgeteringen kan det bli svårt att förverkliga stadsfullmäktiges beslut i detta avseende. Också i övrigt riskerar verksamheterna i stadens grundskolor att försämras.

 

Staden har tagit ett initiativ att organisera tillsynen av den s.k. hemundervisningen. Planen har varit att inrätta två tjänster för tillsynen hemundervisningen. Antalet hemundervisade barn ökar samtidigt som myndigheterna saknar fungerade kontroll över verksamheten. Detta kan inte fortsätta. För att organisera hemundervisningen krävs inte bara tillsyn utan adekvat lagstiftning som gör att de kommunala myndigheterna kan ställa pedagogiska och ekonomiska krav på hemundervisande familjer.

 

Mot bakgrund av det ovan anförda anser vi att stadsstyrelsen omgående bör se över grundskolornas ekonomi genom att tillskjuta tillräckligt med medel för att förverkliga den verksamhet i grundskolorna som stadsfullmäktige fattat beslut om.

 

Barbro Sundback