Tiden är inne för jämställda löner

Trots åratal av politiskt och fackligt arbete är löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande oacceptabel stor. Den senaste utredningen av löneskillnaderna mellan könen visar att gapet ökat inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn är situationen något bättre.

Lönediskrimineringen är ohållbar. Den förekommer överallt. Kvinnor betalas lägre för samma arbete och inom kvinnodominerade branscher är lönenivån genomgående lägre.

Vid sidan av löneskillnaden så är rätten till en heltidsanställning inte heller lika självklar i kvinnodominerade branscher som i de mansdominerade. Att männen generellt har ett lågt uttag av föräldraledighet bidrar också till att kvinnors anställningstrygghet och karriärmöjlighet försvagas.

Kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden är inte jämställda, det är hög tid för förändring.

Islands parlament ”Alltinget” har tagit ett radikalt beslut och försöker nu lagstiftningsvägen komma åt problemet där. Från och med den första januari år 2018 är isländska företag med fler än 25 anställda skyldiga att redovisa sina lönesystem till en statlig jämställdhetsmyndighet. Vart tredje år skall företagen redovisa sina lönesättningar. De företag som uppfyller lagens bestämmelser erhåller en logo som visar att företaget inte lönediskriminerar sina anställda.

På Åland beslutade förra landskapsregeringen att landskapets anställda senast år 2020 ska ha jämställda löner. Arbetet fortgår under ledning av den nuvarande regeringen. Stadsfullmäktige i Mariehamn beslöt så sent som i november år 2017 att också stadens anställda ska ha jämställda löner senast år 2020.

Ålands socialdemokrater kräver att både regeringen och stadsstyrelsen upptar tillräckligt med pengar i sina budgetar för år 2019 och ekonomiplanen för år 2020 för förverkliga jämställda löner enligt tidigare fattade beslut. Kvinnor och män ska ha lika betalt för lika arbete och för arbete av lika värde.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater