Socialdemokraternas framgångar i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har den 17.11. slagit fast sin budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023 och 2024.

Tack vare socialdemokraterna utökas antalet speciallärare i våra grundskolor med ytterligare två tjänster. Ytterst viktigt med tanke på att behovet av särskilt stöd till eleverna växer. Press och stress drabbar också skoleleverna och pandemin har för många barn haft negativa effekter, Klimathotet påverkar också barn och ungdomars uppväxtvillkor på ett hotfullt sätt. Dessutom får skoleleverna genom socialdemokraternas insatser möjlighet att åka på stafettkarneval. Något att se framemot och träna för tillsammans. Stärkande för alla.

Däremot sörjer vi över stadsfullmäktiges beslut att dra ned på städningen i grundskolornas klassrum och fritidshemmen från fem till två gånger i veckan. En skadlig förändring som kan ha katastrofala följder inte minst om covid 19 åter får fäste i våra skolor. Åtgärden innebär också att många lokalvårdare friställs och kan räkna med en dyster jul utan säker anställning hos staden efter nyår. Personalen är vår viktigaste resurs skanderar alla i stadsfullmäktige högt när bokslutet avhandlas. Detta gäller helt uppenbart inte de som jobbar inom städ, vaktmästeri och kök. Majoriteten i stadsfullmäktige kör med olika värdeskalor för personalen. Viktigast är de med högst löner. De respekteras och är en viktig resurs. Däremot inte de med de lägsta lönerna och den svagaste anställningstryggheten. Det tycker vi socialdemokrater att är socialt mycket orättvist.

Stadens revisorer har uppmanat oss politiker och förvaltningen att inte ta upp anslag i budgeten för investeringar som inte är färdigt projekterade. På vanlig svenska betyder det att man inte ska höfta till ett belopp pengar och föra in det i budgeten förrän det finns skisser, planer och seriösa kostnadskalkyler när staden ska bygga något. Nu först har vi ett sådant underlag för tillbyggnaden av Ytternäs skola. Pengar finns i budgeten och nu kan byggandet genomföras. Det är en sund princip att först projektera klart. Att bara ta upp pengar i budgeten för ett byggprojekt utan tillräckligt beslutsunderlag leder till politisk överbudspolitik framom seriös budgetering.

Doktorsvillans renovering är färdigt projekterad. Tre kommittéer har utrett och kostnadsberäknat renoveringen. Förslaget från infrastrukturnämnden var att renoveringen genomförs under åren 2022-2023 för ett belopp om 541000 euro. Stadsstyrelsens majoritet röstade bort Doktorsvillan utan närmare motiveringar. I samma veva beslöt stadsstyrelsen uppta 250 000 € för en underjordisk förbindelse för att under Torggatan koppla samman de underjordiska garagen under Magazintomen och Sittkoff. Ett byggprojekt som saknar all beredning och projektering. Ett klart brott mot våra gemensamma spelregler för hur vi ska budgetera för byggnadsprojekt. Likaså upptogs upptog stadsstyrelsen 1 milj euro år 2023 och 1,5 milj. euro 2024 för ny ventilation i stadshuset. Också här saknas all beredning och projektering . Sammanlagt spädde stadsstyrelsen och stadsfullmäktiges majoritet på budgeten och ekonomiplan med 2,75 miljoner utan beredning och utan överenskommen projektering .

Det är maktspråk och långt ifrån att samarbeta. För ett gott och hållbart samarbete krävs att alla följer överenskomna spelregler och att olika intressen och åsikter beaktas. Det goda samarbete som rått mellan partierna under budgetbehandlingarna åren 2019 och 2020 bröts detta år.

Vi önskar att den goda samarbetsandan återkommer nästa höst när 2023 år budget ska behandlas.

Undertecknare:

Mariehamns Socialdemokraters fullmäktigegrupp