Insändare: Regeringsbeslut behövs om höga energipriser

Energifrågorna är högaktuella i hela vår värld med anledning av klimatförändringarna och kriget i Ukraina som gör att Europa ställer om till fossilfrihet och gör sig oberoende av rysk gas och olja. Världsmarknadsläget påverkar energipriserna som stigit kraftigt och kommer att fortsätta stiga. Priserna påverkar både hushåll och företag. I våra kringliggande länder har regeringarna tagit ställning till hur man avser hantera situationen på lång- och kort sikt, medan vi på Åland hittills inte sett några beslut alls från landskapsregeringens sida.

 

Också på det mer övergripande planet pågår många processer som berör landskapets energiförsörjning. Åland står inför stora beslut gällande etablering av storskalig havsbaserad vindkraft och storskaliga solparker. För att kunna öppna spelplanen för dessa etableringar där olika nationella och internationella energimarknadsaktörer visat intresse för åländska mark- och vattenområden är det viktigt att landskapsregeringen lägger fram en genomtänkt plan. Denna plan måste högst troligen innehålla både behövlig lagstiftning, finansiering, kompetensförsörjning, planläggning och strategiska beslut.

 

För att skapa sig en uppfattning om energipolitiken som helhet behöver Åland, i likhet med Sverige, en energiuppgörelse, en långsiktig politisk överenskommelse och en gemensam strategi om medel och mål.

 

För lyckade nyetableringar av storskaliga vind- och solparker behöver landskapsregeringen inventera vilka markområden som är tillgängliga och lämpliga. Framför allt borde man söka markområden som helt eller delvis redan exploaterats, framom orörd natur eller skogsmark. Skogen är en viktig kolsänka och arbetet mot klimatförändringarna bör beakta dessa värden också i etablering av anläggningar för förnyelsebar energi.

 

För att långsiktigt hjälpa konsumenterna där många hushåll redan går på knä pga höga elräkningar, behöver landskapsregeringen utreda möjligheten att betala bort Kraftnät Ålands lån för Finlandskabeln vilket kunde sänka de fasta avgifterna med 20-25 %.

 

Man kan inte bara vänta och se. Ukraina-kriget och sanktionerna mot Ryssland kommer att sätta stora ekonomiska spår också i den åländska vardagen med genom ökad inflation, energi- bränsle- och matpriser. Också den åländska befolkningen förtjänar en regering som svarar på frågorna kring hur man tänker möta situationen.

 

Camilla Gunell (S)

 

 

Syntolkning, toppen av ett vindkraftverk syns mot en blek blågrå himmel.