Lägg inte ner FFCs lokalkontor på Åland!

Utvecklingen i landet går åt fel håll när det gäller service på svenska. Nyheten om att FFC planerar att lägga ner lokalkontoret på Åland vore mycket illa.
Fackets roll och den fackliga kompetensen och arbetstagarnas ställning på Åland behöver tvärtom stärkas. Det är otroligt viktigt att medlemmarna, både på Åland och i Svenskfinland, garanteras en svenskspråkig service, information och inflytande i fackföreningsrörelsen precis som de finskpråkiga medlemmarna i riket.
Som socialdemokrat anser jag att det är viktigt att det på arbetsmarknaden både finns företrädare för fackföreningsrörelsen och näringslivet. Det skapar en god balans och är grunden i den internationellt framgångsrika nordiska modellen.
Om verksamheten läggs ner har landskapsregringen ingen lokal part att föra dialogen med angående den privata arbetsmarknaden. När det gäller lagstiftningsförslag finns det inte längre någon facklig lokal part att rikta remisser till, vilket ur demokratisk synpunkt vore illa och många viktiga synpunkter ur arbetstagarsynvinkel skulle gå förlorade. Jag har därför riktat en skrivelse till FFC och dess ordförande Jarkko Eloranta med en begäran om att inte stänga lokalkontoret på Åland.
Camilla Gunell (S)
Partiordförande
Jag hoppas Ni inom FFC kan beakta dessa synpunkter innan ni fattar något drastiskt, negativt beslut i frågan.