Satsa mer på jobb i närtid

EU fördelar enorma belopp för att stimulera ekonomin för återuppbyggnad och snabb återhämtning efter Covid-19. Av dessa 750 miljarder euro ska Finland få 2,2 miljarder och av den nationella delen kan Åland få 12,6 miljoner. Eftersom Åland drabbats ekonomiskt hårt är det riktigt att pengarna också kommer Åland till del. Frågan är vad de klokast ska användas till. Landskapsregeringen föreslår fyra satsningar: storskalig havsbaserad vindkraft med utländska investerare, en digital satsning på högskolan, byte av vårdinformationssystem vid ÅHS samt fossilfri bil- och busstrafik. Satsningarna är nödvändiga och viktiga, men frågan är om de lever upp till EU-fondens syfte.

Målet med jättesatsningen är att återuppbygga länderna efter krisen, skapa nya jobb, stärka sysselsättningen och ställa om samhället till mindre klimatpåverkan. Med tanke på att turismen och sjöfarten är de branscher som allra hårdast drabbats av Covid-19 är det förvånande att inte landskapsregeringen alls väljer att satsa inom dessa områden. Det hade varit välkommet med projekt som bättre skulle gynna turism och sysselsättning. Det hade varit välkommet med lite mer kreativitet.

Problemet är att den akuta tidtabellen ställer lagtinget inför fullbordat faktum. Ansökningarna ska vara inne redan den 15 januari och det finns inte mer tid för eftertanke. För att Åland ska kunna samla sig till stora samhällssatsningar och skapa partnerskap mellan civilsamhället, kommunerna och näringslivet behövs dialog och förankring. Utanför förvaltningen finns också goda idéer att hämta.

Det är beklagligt att det fått gå till så här eftersom fonden är en stor möjlighet för Åland att satsa i framtidsprojekt. Landskapsregeringen hade ingen aning om att man i riket sedan länge varit i startgroparna med den nationella ansökan. Från Österbotten har man gjort flera resor till Helsingfors för att uppvakta ministerierna med sina projektförslag. Där har man hållit sig framme, medan vi på Åland hamnat rejält på efterkälken. Förstås borde regeringen i riket ha informerat Åland om situationen. Men landskapsregeringen borde också ha sådana kontakter på rikssidan att man hade fått kunskap om processen.

Jag hoppas att man ännu kan rädda situationen. Det är viktigt att projekten leder till framtidstro och nya jobb. Det finns idéer på ritborden på många ställen, det gäller att hitta dem. Man bör prioritera jordnära projekt som ger resultat och sysselsättning i närtid. En arbetslöshet på 9-10 % är inte att leka med. Den havsbaserade vindkraften är kanske en god idé, men mer av visionär karaktär. Jag skulle också gärna sett en konkret miljösatsning inom vatten; investeringar för att trygga dricksvatten, skydd för Östersjön och fiskodlingar i landbassäng. Inom trafiksatsningen skulle man också inkludera sjötrafik, nya färjor och bil och cykelpooler för turismen samt fortsatt utveckling och investering i gästhamnar.

Camilla Gunell (S)

Chokladkurser och ersättningar för mensskydd

Läs Barbro Sundbacks insändare om att visa kvinnor respekt:

Chokladkurser och ersättningar för mensskydd
För en tid sedan uttalade sig lagtlngsledamot John Holmberg föraktfullt om ABF:s kurs för
intresserade som önskar lära sig laga choklad. Nu för han flankstöd av en feg pseudonym ”Trött på
myglet” som med förakt uttalar sig om socialdemokrater, feminister och chokladkurser. Det skulle
vara befriande att få en förklaring till vad som är så upprörande med chokladkurser. Kan det vara så
att kritikerna tror att chokladkurser är samhällsfarliga på något sätt? Eller är det så att ”herrarna”
inte tycker om choklad och därför vill försöka förhindra andra att producera denna delikatess.
Uppriktigt sagt är det svårt att förstå upprördheten och att det är så viktigfråga för Holmberg att han
måste ta upp den i Ålands högsta beslutande organ.

Den 25 november uppmärksammades FN:s dag mot våld mot kvinnor. Samma dag hyllades den
argentinska fotbollsspelaren Diego Maradona. Hans legendariska insatser på fotbollsplan har
närmast fått religiösa förtecken bland fanatiska fotbollsentusiaster. Under en av de många tysta
minuter som hölls för Maradomna beslöt den spanska fotbollsspelaren Paula Dupena att inte delta.
Hon vände resolut ryggen till att satte sig ner på plan. Hon kunde inte hedra en man som använde
massivt med alkohol och droger, misshandlade kvinnor och uppträdde allmänt obalanserat. Särskilt
inte på FN:s dag mot våld mot kvinnor. Paula Dupena kan man tycka gjorde rätt. Hon mordhotades
och har fått utstå aggressiv kritik. Fallet påminner om Nykänens fans som önskade att den begåvade
backhopparen borde hedras med en statsbegravning, Att han knivhögg sin fru, överdoserade alkohol
och eventuellt andra droger samt betedde sig allmänt obalanserat förefaller ha varit en bagatell i
sammanhanget.

Att en del framgångsrika män super och slåss förefaller acceptabelt eller någon annans fel. Att ordna
chokladkurser verkar däremot ge upphov till gränslös indignation. Vari ligger logiken?
Frågan om ekonomisk ersättning för kvinnor under menstruationsåldern har än en gång seglat upp
till diskussion i lagtinget. För tjugo år sedan var frågan senast på tapeten. Nu har Skottlands
parlament som är ett parlament jämfört med Ålands lagting enhälligt beslutat att kvinnor ska
ersättas för sina utgifter för ”period products” som det så eufemistiskt heter på engelska.
Initiativtagaren Monica Lennon representerar labour d.v.s. socialdemokraterna. Trots det stöder hela
det skotska parlamentet reformen. Anne-Helena Sjöblom är socialdemokrat och när hon lanserade
förslaget en gång i tiden i lagtinget var stödet minimalt. Initiativtagarna var ursprungliga två mycket
unga kvinnor vid den tiden. Sofie Enros och Johanna Eriksson tillhörde en ung radikal och orädd
grupp vars initiativ t.o.m. omnämndes i de rikssvenska kvällstidningarna. I en insändare förväntar sig
nu Centerns och HI:s lagtingsledamöter att lagtinget ska stöda ett liknande förslag som det skotska.
Insändaren verkar helt överflödig. Centern och HI tillhör regeringspartierna. Ni har kvalificerad
majoritet. Ta ert ansvar och genomför reformen. Det är ni som har makt över frågan.
Metoo var en revolution. Tystnadskulturen rammades och män med makt och andra som bara
hängde med blev plötsligt rädda. Uppvaknandet blev svettigt för många. Det är dags att visa kvinnor
respekt. Det må sedan gälla ersättningar för menstruationsskydd eller chokladkurser.

Barbro Sundback (S)