Sjukvård och klimat i topp i enkätundersökning

Ålands socialdemokrater hade under AlandicaDebatt 13-14.6.2018 en liten enkät för besökare att fylla i, med frågor om vad man tycker att är viktigast att vi på Ålands socialdemokrater ska jobba med.

Vi hade sex ämnen med i enkäten som vi tycker att alla är viktiga politikområden att utveckla. Av dem fick svararna välja ut de tre som de tyckte var de viktigaste. Områdena var: sjukvård, miljö- och klimat, äldreomsorg/utbildning, skola, kommunreform och kollektivtrafik. Naturligtvis tror vi att de flesta, liksom vi, tycker att alla frågor är viktiga, men nu ville vi se vad som uppfattas ha riktigt hög prioritet.

Det var 55 som svarade på enkäten och sammanlagt 165 röster som härmed fördelades på de sex områdena. När de svarande valde tre av sex områden kom sjukvården och miljöfrågorna högst upp på listan. De hade båda 35 röster var. Därefter kom äldreomsorgen med 29 röster och skolan med 28 röster. På tredje respektive fjärde plats kom kommunreformen (20 röster) och kollektivtrafiken (18). Kommunreform och kollektivtrafik är alltså mer än hälften så viktigt som vinnarna sjukvård och miljö, medan äldreomsorg och skolan är lite mera än tre fjärdedelar så viktigt som sjukvård och miljön. De sex områdena kan i prioritetsordning buntas ihop två och två (p.g.a. nära resultat med varandra) på följande sätt:

1. Sjukvård/miljö- och klimat
2. Äldreomsorg/utbildning och skola
3. Kommunreform/kollektivtrafik

Sjukvård behöver vi alla, såväl ung som gammal, varför det är naturligt att det kommer högt på listan. Miljö- och klimatfrågor är något som också engagerar och berör. Det är särskilt aktuellt på Åland genom den hållbarhetsagenda som landskapsregeringen har uppgjort, och som knappast undgått någon.

Ingen av frågorna kan sägas vara oviktiga eftersom ingen fick ingen fick mindre än hälften av de som fick mest. Kommunreform och kollektivtrafik är inte oviktiga, eftersom de fick mer än hälften (20 resp.18) av vad vinnarna (35) fick. Här kan sägas att kommunreformen är på gång, det är kanske inget som människor oroar sig för att inte blir av, och därför ingenting som vi behöver jobba mera med, alternativt att man inte tycker att det bör göras en kommunreform. Kommunsammanslagningar är dock inte så viktiga i människors privata liv och berör en inte direkt på det konkreta sätt som vård, skola och omsorg gör. Kollektivtrafik upplevs knappast heller som lika viktigt som god sjukvård, men även denna fick ändå ett högt röstetal, varför det inte kan ses som oviktigt. För 18 personer av 55 är kollektivtrafiken bland de tre viktigaste frågorna av våra sex frågor. Vi fortsätter alltså jobba med alla de här frågorna och lägger extra krut på vården och miljön!

Vi hade också en fråga där man fritt fick skriva vad man vill att socialdemokraterna ska jobba för, bl.a. för att den fråga som man tycker är den viktigaste kanske inte fanns med bland ovan nämnda, eller inte rymdes med bland topp tre.

Här kom svar som äldreomsorgen (6 st.) hållbarhet (3 st), miljö (2 st), klimat (2 st.), människorna (2 st.), sänkta skatter, jämställdhet (5 st), bygga folkrörelsen, fred, snabbrutt, genomtänkta beslut, kollektivtrafik, sjukvården (2 st), enat barnskydd, jämlikhet (4 st.), socialvård (2 st), mångfald (2 st), kommunreform (2 st), skola, pensionärer med svenska pensioner, minskade arbetstider.

 

ÅSD tackar alla som deltog i vår enkätundersökning!

Åland måste ha ett välfungerande barnskydd

Ålands socialdemokrater har under hösten fördjupat sig i frågan om barnskyddet på Åland och tyvärr finns det mycket att göra för att förbättra situationen. Från många anställda inom den sociala sektorn, vården, skolorna och organisationer som jobbar med barn är budskapet tydligt och har varit det länge: Ge oss ett enat åländskt barnskydd så att vi kan göra vårt jobb så bra som möjligt, för barnens bästa.

Argumenten är kända. Ett gemensamt barnskydd är att föredra av framför allt två orsaker: större rättssäkerhet för klienterna och mera möjlighet till expertis. Alla barn och föräldrar har rätt till jämlik, korrekt och lagenlig behandling. Det får de inte idag. En gemensam helhet skulle också möjliggöra specialisering av olika team, som t.ex. specialister på vårdnadstvister som blivit allt svårare under de senaste åren. Inom barnskyddet behövs mera samarbete med jurister, psykologer osv, vilket möjliggörs lättare om det är en enhet med olika experter som stöder varandra. En enhet underlättar att rekrytera och gör det lättare att behålla personal. Ett gemensamt barnskydd ger tydlighet. Alla vet vart man vänder sig, oberoende av semestrar och sjukskrivningar.

För oss är det viktigt att inse att KST, dvs Kommunernas socialtjänst ligger inom räckhåll. Lagen är stiftad och senast 2020-2021 ska organisationen vara på plats. Även om Åland framöver har fyra kommuner i stället för 16 är det viktigt att man trots en förnyad kommunstruktur samordnar de smala krävande sociala områdena som barnskydd och arbetet med funktionsnedsättningar i samma organisation. Allt annat vore att börja om från ruta ett igen. Så länge ska inte barnen behöva vänta.

 

Styrelsen för Ålands socialdemokrater

Håll de åländska sjöarna rena – minska alla utsläpp!

Vid Ålands socialdemokraters lunchträff om vatten den 27 september fördes en livlig men saklig diskussion om vattenförsörjningen på Åland.
Den torra sommaren har väckt oro inför framtiden och möjligheterna att långsiktigt säkra en hållbar vattenförsörjning.
Vid diskussionen kom glädjande fakta. Fasta Åland har många sjöar och träsk och vattenförsörjningen kan glädjande nog tryggas under förutsättning att vattnet i sjöarna är rent.
I skärgården är läget besvärligare på grund av avsaknaden av ytvattentäkter.

Slutsatserna från lunchdiskussionen är:

1) Landskapsregeringen och kommunerna bör snarast förbättra skyddet för de vattentäkter som nu används för vattenförsörjningen bland annat måste utsläppen minskas till Långsjön och Markusbölefjärden
2) Skärgårdens vattenförsörjning kräver en långsiktig plan med särskilda åtgärder
3) Framtida vattentäkter bör utmärkas och skyddas
4) En plan för en effektiv rening av framtida utsläpp måste göras. Hur många reningsverk ska vi ha?
5) Läckaget från vattenledningar måste minskas rejält
6) EU:s direktiv om klassificering av de åländska sjöarna ska genomföras. I samband med det kan man avgöra vilka sjöar som är lämpliga som potentiella vattentäkter.
7) Allmänheten måste få information och upplysningar om hur man som vattenkonsument kan spara och hushålla med vatten.