Göte Winé: Helsingfors nonchalerar självstyrelsen

Göte Winé höll socialdemokraternas gruppanförande vid budgetdebatten i lagtinget 15 december.

Talman
Vi har nu behandlat landskapsregeringens budgetförslag för 2017. Jag kan konstatera att ett stöd för detta budgetförslag finns brett. Visst finns det reservationer till budgeten, men som jag ser det så är det en hel del att man håller med i sak och politiken utan mer åsikter om tillvägagångssättet.

Som t.ex. ”jo politiken är bra men skulle vi få sitta vi rodret skulle vi göra så här.” Inget fel i det – men man ser en förståelse för den ekonomiska situation som Åland befinner sig i. Då tänker jag inte nu i enbart 2017 års budget utan tänker över flera år. För med vårt ekonomiska system så är vi fast i Finlands ekonomi för hårt.

2013 kom det en vändpunkt för den åländska ekonomin. Efter hårda tider steg vårt BNP till 2,6 procent det var mycket tack vare det privata näringslivet som då hade ett gott år och drog upp den totala BNP – trots att den offentliga sektorn då hade krympt. Enligt ÅSUBs prognoser och preliminära beräkningar blev tillväxten 2,4 procent. Så med dagens finansieringssystem så är vi beroende av och i klorna av den ännu krypande finska ekonomin.

Även om man vill se en ljusning i horisonten så är det ändå statsskulder och annat som skymmer horisonten och ljusningen är ännu längre bort med den politik som nu bedrivs i Helsingfors.

Ja politiken i Helsingfors kan vi ju inte nu kalla för gynnsam för Åland, och det är bra att vi alla gör vårt för att förbättra relationen Helsingfors – Åland. Sällan har jag väl känt en sådan nonchalans och brist på respekt för vår självstyrelse från Helsingfors som nu.

Man har väl aldrig heller hört sån besvikelse från ålänningar som nu för den finländska regeringen. Jag förstår vår åländska regerings dilemma att sätta ner foten samtidigt som man behöver förtydliga det ansvar som de har i Helsingfors för att respektera vår självstyrelse och ta ansvar för det svenska språket. Inget verkar ju vara heligt för regeringen i Helsingfors, vare det är grundlagsberättigat eller inte.

Men jag vill ge vår regering vårt stöd från den socialdemokratiska lagtingsgruppen att jobba och kämpa vidare.
Kraften att kämpa vidare med att få den finländska regeringen att inse vilket ansvar den har över Åland och för det svenska språket. Man ser nu en uppgivenhet när man upplever att det finns synpunkter om att man vill att Åland skall gå så långt att man t.o.m. skulle ha åländsk anställd personal vid ministerierna för att följa Ålands intresse.

Med denna finländska regering, så kanske många orter borde ha intressebevakare vid ministerierna för att bevaka sina intressen, för ingen sitter säker. Men det skall man inte behöva. Finlands regering är valda att bevara hela Finlands intressen.
Under många år har det diskuterats om hotet om det svenska språket i Finland. Och jag kan erkänna att jag inte varit orolig – förrän nu. Jag har förmånen att få sitta med i Folktingets social- och hälsovårdsutskott och när jag satt där på ett möte 2 september så insåg jag att nu kommer regeringen i Helsingfors att köra över det svenska språket i och med jourreformen som nu pressats igenom i riksdagen.
Direkt från mötet så mejlade jag minister Walve om min oro över konsekvenserna det kan innebära för ålänningarna. Jag fick då till svar att landskapsregeringen inte ser någon oro för vår vården i Åbo.

Jag hoppas de orden håller och att vi kan känna oss trygga. Min oroskänsla är ännu inte lugnad för oron finns där med att vård- och landskapsreformen pressas igenom till vilket pris som helst.

Men trots det så är det Finlands regerings ansvar att kommunicera med oss på svenska och värna om att de svenska språkrättigheterna uppfylls. Det är inget som vi skall ansvara för, utan man skall kunna kräva vår rätt eftersom Finland är konstitutionellt tvåspråkigt med svenska som ett nationalspråk.
Ålands landskapsregering har också sitt ansvar att lyfta upp språksituationen på Ålands och skall informera om läget. Det gör man på olika sätt och ett av sätten att lyfta upp det är den utredning som språkrådet har haft ÅSUB att genomföra – en undersökning om bl a språkbehov i det privata näringslivet.
Bästa vänner, det är verkligen dags att riksdagen nu inser att Åland kan stå på egna ben bara man låter Åland växa ekonomiskt och ger det självstyrda Åland möjligheter och inte att vi nu fortsätter betala för den finländska ekonomiska kräftgången. Ålands näringsliv mår bra och det gör att Åland nu har en stark ekonomi. Då skall vi få växa och inte vara begränsade av den svaga finländska ekonomin. Nu görs där reformer i Finland som avvecklar kommuner och gör kommunerna till tomma skal. Man kan väl säga att den finländska ekonomin är rätt så ihålig just nu.

Vi på Åland har en helt annan målsättning med politiken där man bl a vill stärka kommunerna. Däremot har Finland åtagit sig att säkerställa och garantera rätten till vårt svenska språk och det skall vi kräva. Även denna Helsingforsregering har ett Åland att värna om och se till dess intresse. Så bästa regering Katrin Sjögren, kraft att kämpa vidare för att vinna respekt för Ålands bästa trots en bristande respekt från Helsingfors.
För att avsluta denna del i mitt anförande så ger jag er följande vägkost:
Aldrig har åländska kvinnor och män svikit sin stam och dess ära; ofärd oss hotat, men segervisst än frihetens arvsrätt vi bära.

Detta blev en hel del självstyrelsepolitik och det är väl så att det är det mest angelägna som kanske inte syns i euron och cent här i budgetförslaget, men är av betydande vikt för vår framtida ekonomi där kunde jag inte undgå att ha lite funderingar kring det.

Skall Åland växa skall vi ha ett Åland som mår bra och ålänningar som är stolta. Ett Åland med bärkraftiga kommuner och en bra regionalpolitik. Det visar vi att vi har i denna regeringspolitik en politik som strävar mot mer ekonomiskt bärkraftiga kommuner och även en bra regionalpolitik med att främja näringslivets förutsättningar på landsbygd och i skärgård.

Att jobba med en bra konjukturpolitik är att få en jämn tillväxt. Det finns fördröjningar mellan åtgärd och effekt men vi ser på ÅSUBs prognoser att det åländska näringslivet mår bra och behöver vi fortsätta att sträva i arbetet med. Åland är fantastiskt och speciellt, som ett litet samhälle så har vi många småföretag och där skiljer vi oss lite från våra närliggande regioner. Vi skall på Åland fortsätta främja ett blomstrande näringsliv, vi skall ge förutsättningar så att näringslivet fortsätter att bidra till en höjning av vårt BNP och att vi har en god sysselsättning.

Vårt näringsliv växer runt om i världen våra primärnäringar har hittat nya handelsområden och ser möjligheter. Det känns som vi ger dem de förutsättningar trots hot där man vill lägga ner verksamheter så har landskapsregeringen reagerat och agerat. Tack för det.
Talman, det är bra att det tas på allvar att vi jobbar med målet full sysselsättning och arbete åt alla. Just där ser vi från den socialdemokratiska lagtingsruppen att det är bra att lyfta upp den satsning gjort mot den tidigare marginaliserade gruppen – nämligen de långtidsarbetslösa.

 

Tony Wikström: ”Sluta jåla och låt oss arbeta tillsammans”

I Ålands Radios senaste väljarenkät rasade partiet Ålands Framtid från valsiffrorna 7,4% till 1,3%.

I ljuset av det är det inte så konstigt att partiledaren Axel Jonsson griper varje halmstrå han kan hitta. Men att försöka förhala Parisavtalet för att skämma ut Finland är något av det pinsammaste som skådats inom åländsk politik. Bordläggningen är totalt felriktad, sorglig och får en att leta efter en skämskudde.

Javisst – Finland har godkänt klimatavtalet utan att invänta detsamma från Åland. Javisst – Åland har all rätt att uttrycka sin besvikelse över det uteblivna vindkraftsstödet, vilket även har gjorts.

Men det är helt fel att använda sig av Parisavtalet, som miljöprofessorn Johans Rockström har beskrivit som mänsklighetens sista chans, som utpressningsmetod. Glädjande nog har lagtinget redan enhälligt slagit fast att Åland ska vara hållbart 2051. Det innebär enligt Parisavtalet att utsläppen av växhusgaser ska ha minskats med 40-70% jämfört med år 2010. Och hjulen är i rullning. Ett gott exempel är nätverket bärkraft som är en fantastisk kraftsamling som stakar ut vägen mot ett hållbart Åland. Även nästa år fortsätter projektet och blir mer och mer konkret.

Jag vill ge ett litet tips till Ålands Framtid. Vi står just nu inför själstyrelsens hittills största utmaning. SOTE-reformen undergräver totalt vår självstyrelse och nu behöver Åland tala med EN tydlig och stark röst. Trots det mycket allvarliga läget är det för dock för tidigt för prat om att kapa trossarna. Men -just nu behövs sannerligen politiker som brinner för det åländska och noga följer med utvecklingen. Så, på ren åländska, sluta jåla och låt oss arbeta tillsammans med dom verkligt viktiga frågorna, för Åland bästa.

Ny styrelse och nya stadgar

Vid Ålands socialdemokraters höstmöte, som samlade drygt trettio medlemmar, valdes ny styrelse för 2017. I presidiet sker inga förändringar. Mandatperioden för Camilla Gunell, ordförande, Göte Winé, vice ordförande och Carina Aaltonen, sekreterare och kassör, sträcker sig till och med nästa år.

Övriga styrelsemedlemmar:
Norra Åland:
Freddie Forsman, Mathias Franzas, Ann-Kristin Eriksson
Södra Åland:
Jeanette Blomqvist, Teresa Westmark, Britt-Marie Sjöström-Kärki
Mariehamn:
Ilze Röholm, Karl-Johan Fogelström, Kjell Sjöblom
Skärgården:
Mia Hanström

Suppleanter
Maria Antman (ersättare för Göte Winé)
Hedvig Stenros (ersättare för Carina Aaltonen)
Norra Åland:
Helena Lundberg, Miina Fagerlund, Helena Flöjt-Josefsson
Södra Åland:
Marjo Österberg, Henrik Lagerberg, Rolf Söderlund
Mariehamn:
Conny Qvarfordt, Marika Kevin, Jessy Eckerman
Skärgården:
Anna Wiksten

—————————–

Vid höstmötet antogs nya stadgar för föreningen. Bland annat övergår socialdemokraterna till att ha ett årsmöte istället för vår- och höstmöte. En kongress arrangeras vartannat år, i syfte att stimulera den interna politiska debatten och fastställa politiska riktlinjer i frågor av väsentlig samhällsbetydelse. Styrelsen utser ett verkställande utskott (VU) som består av 3-5 medlemmar.

Anders Hallbäck