fbpx

Demokratin i staden är i kris

Demokratin i staden utgår från stadsborna som väljer ett stadsfullmäktige som tar det politiska ansvaret för staden.

Stadsfullmäktige måste ha makten att styra stadens ekonomi och politik för att kunna ta sitt ansvar.

I Mariehamn har skett förändringar som haft som följd att de folkvaldas möjligheter att fatta beslut och styra staden beskurits.

Förändringarna är av två slag:

  • Den ekonomiska makten har i hög grad förskjutits från de folkvalda till tjänstemännen genom en ny budgetprocess som infördes 2013.
  • Närdemokratin ifrågasätts av ledande politiker och tjänstemän som vill minska antalet folkvalda, minska antalet nämnder och antalet stadsbor som väljs in i olika organ. (äldrerådet)
  • Bolagisering av stadens verksamheter framförs ofta som ett medel att effektivera offentlig verksamhet och att styrelsemedlemmarna ska vara ”kompetenta” dvs komma från näringslivet instället för att rekryteras bland de folkvalda.

I den nya förvaltningsstadgan tillsätter de folkvalda endast tjänstens som stadsdirektör. I övrigt anställs de ledande tjänstemännen och övriga anställda av chefer i organisationen.

Budgetprocessen

Verksamhetsplan och den egentliga budgeten har separerats från varandra så att skattöret och budgetramarna slås fast inom juni. Innehållet i budgeten eller verksamhetsplanerna besluter stadsfullmäktige om senast i mitten av november.

Detta system leder till att politikerna slår fast ramarna och skattörets pris utan att känna till vad budgeten innehåller. När beslut om innehållet i budgeten ska tas finns det inte någon ekonomisk rörelsefrihet eftersom budgeten redan är fasslagen.

Ändringsförslag: Budgetramarna och ett preliminärt förslag till verksamhet samt ett förslag till skattörets pris slås fast av stadsfullmäktige i juni. Under hösten samanställer nämnderna och stadsstyrelsen budgeten som antas av stadsfullmäktige i oktober och november då skatteörets pris också fastställs. Allt är en helhet.

Den representativa demokratin

Antalet medelemmar i stadsfullmäktige och nämnder samt nämndernas antal bibehålls. Stadens befolkning ökar då ska man inte minska på antalet folkvalda. Äldrerådet ska få ska få bättre verksamhetsförutsättningar.

Förvaltningsstadgan måste ses över åtminstone i två avseenden:

  • Tjänstemän som föredrar ärenden för förtroendeorgan ska utses av de förtroendevalda.
  • Bildningsnämndens och kultur-och fritidsnämndens ansvarsområden ses över och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde utökas. Bibliotekets ledningsstruktur och resurser måste förstärkas.

–          Socialdemokraterna är inte emot bolagisering men vi anser att bolagiseringen inte får försämra stadsbornas insyn och möjligheter att påverka bolagens verksamheter. Offentlighetsprincipen ska genomföras för alla stadens bolag och bolagsstyrelsernas medlemmar utses bland de folkvalda och andra förtroendevalda.

Förändringar i stadens organisation och verksamheter ska vara transparenta och öka stadsborna och deras folkvaldas möjligheter att påverka. Inte tvärtom vilket nu skett. För att de folkvalda och förtroendevald ska kunna ta sitt politiska ansvar måste de ha reella möjligheter påverka.

Mariehamns socialdemokrater 28.4.2015

Lyssna på Ålands Radios inslag om detta

Bedrövligt, Harry

Åländsk centers partiordförande Harry Jansson har all orsak att känna sig nöjd över riksdagsvalets utgång. Löfström och centern gjorde en bra kampanj och valsegern är obestridlig. Det är bara att gratulera till framgången.

Däremot är det rent ut sagt bedrövligt att läsa hur Harry Jansson upphöjer sitt eget parti och sig själv till skyarna särskilt på socialdemokraternas bekostnad. Under denna mandatperiod har regeringsarbetet fungerat bra och effektivt. De väsentligaste löftena i regeringsprogrammet har uppfyllts. Detta är resultatet av ett samarbete mellan alla regeringspartier. Personligen anser jag att samarbetet mellan lantrådet Camilla Gunell och finansminister Roger Nordlund har fungerat ovanligt bra och givit hela regeringen stabilitet och handlingskraft. De övriga ministrarna har också gjort väl ifrån sig men man kommer inte ifrån att lantrådet och finansministern båda sitter på poster där man har ett övergripande ansvar för regeringens sammanhållning och framgångar.

Socialdemokraterna har som grupp varit lojal med regeringens lösningar och bidragit till att goda kompromisslösningar skapats. Höstens val känns av i den politiska debatten. Så ska det vara. Däremot är Harry Janssons påhopp på den socialdemokratiska medverka i regeringsarbetet illojalt och osakligt. Samarbetet mellan socialdemokraterna och centern har varit bra under så gott som hela mandatperioden. Jag uppskattar verkligen centerns representanter i lagtinget. Tillsammans har vi drivit flera frågor. Att enskilda centermedlemmar vacklar mellan varven har jag förståelse för. Däremot är Harry Janssons opålitliga och illojal uttalanden i viktiga politiska frågor en ständig källa till inte bara förvåning utan också ett stort mått av bristande trovärdighet.

Barbro Sundback (S)

Nylund har fel om promilleförslaget – rätt om ordningslagen

Cita Nylund menar i en insändare att landskapsregeringen inte följer sitt risk- och missbruksprogram genom förslagen till lagen om sänkt promillegräns och ordningslagen. Jag tycker att du har fel. Vårt mål är att minska tillgängligheten till alkohol, förändra attityder och skapa alkoholfria zoner. Att sänka promillegränsen från 0,5 till 0,2 måste väl rimligtvis vara helt i paritet med dessa strävanden. Dessutom sänks gränsen för grovt rattfylleri till 0,8 promille. Detta ser jag som ett sätt att förverkliga målen i risk- och missbruksprogrammet och minska problemen med alkohol och droger i vårt samhälle.

Den andra frågan som Cita Nylund menar att liberaliserar alkoholfrågan är minister Wille Valves förslag att i ordningslagen tillåta att dricka alkohol i parker och motsvarande områden i tätorter som Mariehamn och Godby. Jag håller med om att detta är ett förslag som går tvärtemot målen i risk- och missbruksarbetet. Därför röstade socialdemokraternas representanter i landskapsregeringen, jag själv och lantrådet Camilla Gunell emot denna förändring. Den socialdemokratiska gruppen står också helt enig och samlad emot denna liberalisering. Frågan ligger nu i Ålands lagting och behandlas i social- och miljöutskottet. Jag hoppas att förslaget inte ska få majoritet. Där kan Cita Nylunds parti, liberalerna, trots att de liberaler, hjälpa till genom att enhälligt rösta emot detta förslag.

Carina Aaltonen (S)