Näringarna behöver en god fiskevård

Landskapets trängda ekonomi gör att regeringen ser över nya finanseringsmöjligheter för olika verksamheter. En sådan som just nu prövas är finansieringen av fiskevården och produktionen av fiskyngel för utplantering vid fiskodlingen i Guttorp.

Att en fortsatt kontinuerlig och tillräcklig utplantering av fiskyngel är nödvändig också framledes, är uppenbart för de flesta. Eftersom den egna förmågan till reproduktion av fisk i Östersjön minskat i takt med övergödning och andra miljöfaktorer, måste vi fortsättningsvis hjälpa naturen med utplantering av yngel av främst sik, gädda och havsöring för att bestånden ska vara tillräckliga för yrkes-, sport- och fritidsfisket.

På Åland har vi, i motsats till många andra regioner, fortsättningsvis en god tillgång på fisk, tack vare fiskelagens utplanteringar och en god tillgång till fiskyngel. Om den situationen ska bestå behöver en lokal yngelproduktion och utplantering av fisk fortsätta. Fiskyngel är svårt att köpa in från andra regioner av genetiska skäl men också pga tillgången saknas. Att lägga ner fiskyngelsproduktionen på Åland skulle därför medföra många negativa effekter för fiskerinäringen och sportfisket som idag ger Åland goda inkomster, beräknat cirka 11 miljoner euro och 20-27.000 sportfiskegäster per år.

Många föreningar och intressenter har visat ett starkt intresse av att bibehålla och utveckla fiskevården på Åland. Det som nu krävs är att finna en gemensam långsiktig finansieringslösning som tryggar en fortsatt god fiskevård och ålänningarnas tillgång till fisk.

Camilla Gunell

Närings- och miljöminister (S)