Ge alla ungdomar en god framtid

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket. Vi är oroliga att våra ungdomar inte kommera att få lika goda möjligheter framöver.

I Finland införs från och med 1.8.2021 utvidgad läroplikt. Läroplikten förlängs till 18 år. Detta innebär att alla ungdomar erhåller en gymnasieexamen som leder till ett yrke eller berättigar till fortsatt utbildning inom yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Läroplikten och enhetsskolan är en av de viktigaste byggstenarna i vårt välfärdssamhälle eftersom den gäller jämlikt för alla. Samhällsutvecklingen förutsätter att befolkningens utbildningsnivå kontinuerligt höjs. Kunskap är makt. Utvidgad läroplikt är ett steg vidare i att utveckla jämlikheten inom utbildningssystemet och trygga framtidens behov av kompetent arbetskraft.

Efter grundskolans nionde klass finns det en relativt stor grupp ungdomar som inte utbildar sig vidare eller kommer in på arbetsmarknaden. Dessutom avbryter flera ungdomar årligen sin utbildning på gymnasialstadiet. Enligt officiella uppgifter finns det ca 250 ungdomar på Åland som sitter hemma. Konsekvenserna för en ung person som varken går i skola eller arbetar är bristande social trygghet. Ungdomar som inte har en gymnasieexamen har inte rätt till socialt bistånd såsom arbetslöshetsersättning, rehabilitering m.m. före långt senare i livet. Den utvidgade läroplikten har som följd att ungdomarnas sociala trygghet förstärks.
Dagens gymnasieutbildning innebär kostnader för familjerna. I vissa fall kan dessa kostnader vara betungande. När man utvidgar läroplikten blir den en del av den grundläggande utbildningen som enligt grundlagen är avgiftsfri. I riket kommer utbildningen att vara helt avgiftsfri till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Också läromedel, arbetsredskap, arbetskläder och arbetsmaterial som behövs för lärandet ersätts av samhället. Undervisningen och skolmåltiderna är fortsättningsvis avgiftsfria.

Vi anser att man även på Åland bör införa utvidgad läroplikt enligt samma modell som i Finland. Detta för att säkerställa att alla åländska ungdomar har en framtid på arbetsmarknaden och att de kan utvecklas till självständiga individer.Vad har landskapsregeringen för mål och metoder för att stödja och hjälpa denna utsatta grupp? De få verktyg som finns idag har inte gett rätt effekt. Samhället måste garantera alla ungdomar en god framtid.

Sara Kemetter (S)
Barbro Sundback (S)