Första steget för fossilfri framtid

 

Nu tar Åland det första steget mot ett förnyande av skärgårdsflottan, mot fossilfri eldrift till ett billigare pris än den trafik vi har idag. Äntligen. Beslutet är taget att beställa den första elhybridfärjan för den åländska skärgårdstrafiken. Det betyder att Åland ligger i internationell framkant i övergången mot ett fossilfritt samhälle, helt i enlighet med den åländska hållbarhetsagendan.

 

Därmed är också sanningens minut kommen för kortruttsprojektet. Vi har en prislapp för en elhybrid-färja, den första i åländska vatten. Vi har en prislapp för förverkligandet av det första steget av kortrutten, som innebär ett förkortat färjpass mellan östra Föglö och Kökar, ett förkortat färjpass mellan fasta Åland och Föglö, en bro över Spettarhålet och en väg över Gripö.

 

Vi vet nu att anbudet ligger inom den ekonomiska ram som Ålands lagting satt upp. Vi vet att planeringen pågått i drygt åtta år, och att den hittills kostat drygt 4 miljoner.

 

Vi vet att det funnits ett starkt motstånd mot projektet och att många drömmer om att istället bygga en tunnel mellan Föglö och fasta Åland.

 

Låt oss backa bandet och granska frågan.

 

När kortruttsprojektet inleddes var det med ett huvudmotiv – att hitta strukturella möjligheter att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken snarare än att varje år och mandatperiod spara på den genom försämrad service och turtäthet.

 

Efter ett omfattande utredningsarbete identifierades östra och västra Föglö som det projekt som snabbast gav den största inbesparingen.

Under arbetets gång har man också konstaterat att det som sparar mest pengar också är det som är bäst för miljön, nämligen att man kör kortare pass på vattnet, vilket sparar bränsle. Gripö-bron gör det möjligt att köra Ålands turtätaste färjpass med en elfärja. Vill man få ner koldioxidutsläppen från färjtrafiken snabbt och permanent är kortruttsprojektet den bästa vägen fram. Vi vet alla att det brådskar om vi ska klara målet att få ner utsläppen innan det är försent.

 

Från dag ett har socialdemokraternas krav i processen varit att man bygger det som ska byggas med så stor hänsyn som bara är möjlig till befintliga naturvärden, att man far fram i orörd natur med största försiktighet, och att den lösning man går in för måste stödas med en väl utbyggd kollektivtrafik som gör det möjligt att lämna bilen hemma.

 

Socialdemokraterna menar att projektet varit en lärdoms- och utvecklingsprocess för infrastrukturavdelningen, som genom Gripö-projektet och den kritiska granskning det genomgått fått vässa sin argumentation och sina rutiner på ett bra sätt. Man har fått lära sig att slingra fram vägarna mellan klibbalskärr och hassellundar, och att flytta brofästen för att inte förstöra en ålgräsäng. Samarbetet med övriga avdelningar kring miljö- och kulturmiljöfrågor är nu på en helt annan nivå än tidigare.

 

Ålands socialdemokrater är mycket tveksamma till planerna på en tunnel mellan Föglö och fasta Åland, dels på grund av den extremt höga investeringskostnaden, dels på grund av den miljöproblematik det innebär att borra fram tunneln, och bygga den. Det är ett miljöingrepp av helt annan magnitud än den nu planerade vägen och bron. I detta skede har finns därtill ingen kunskap om de verkliga kostnaderna och problemen som kan uppstå.

 

Vi är övertygade om att det också för skärgårdens framtid är en sanningens minut. Att driva en riktigt stor infrastrukturell satsning för skärgården har inte varit lätt, och entusiasmen minskar stadigt om man ser till både den offentliga debatten och tongångarna i lagtinget. Görs inte investeringen nu, när både den ekonomiska och miljömässiga logiken talar för det, kommer projektet att förfalla, och det blir mycket utmanande att hitta en majoritet för nya stora satsningar. Vi vill inte lämna skärgården att dö under de tiotals år det skulle ta att få fram en ny majoritet för ett nytt projekt.

 

Det är alldeles självklart att landskapet också måste beställa nya färjor till andra rutter, även när den rockad som den nya elhybridfärjan föranleder genomförts. För det finns redan en fullmakt från lagtinget, och arbetet är i full gång.

 

Ett förverkligat kortruttsprojekt, en fungerande kollektivtrafik till färjorna och mellan dem, och en snabb beställning på flera nya färjor är vad som behöver göras. Därtill behövs som ett stöd för den kommande skärgårdskommunen ett system för persontransporter som är flexibelt och motsvarar de behov som skärgårdskommunen själv definierar.

 

Vi  backar inte från det som varit socialdemokraternas linje över flera mandatperioder. Sakkunskapen talar för ett genomförande, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Hållbarhetsagendans principer, som måste vara vägledande för alla stora politiska beslut, uppfylls. Projektet kommer under många år att tillföra arbetsplatser i skärgården och innebära en ekonomisk stimulans för samhället i en tid när konjunkturerna pekar neråt.

 

Ålands lagting har beviljat medel för att beställa en ny färja, och för att genomföra kortruttsprojektet inom vissa ekonomiska ramar och De ramarna håller. Ålands socialdemokrater fortsätter jobba för en miljömässigt och socialt hållbar utveckling av skärgårdstrafiken. Även nästa lagting och regering bör fortsätta kampen för att snabbt få ner koldioxidutsläppen.