Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

Socialdemokratiska grundvärderingar
Ålands socialdemokrater vill samla medborgare som erkänner principen om alla människors lika värde. Tillsammans arbetar vi för en samhällsutveckling som grundas på de socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämlikhet, demokrati, mångfald och solidaritet. Vi arbetar aktivt för hållbar utveckling och ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt bärkraftigt samhälle. Centrala mål för socialdemokraternas politiska arbete är full sysselsättning med tyngdpunkt på att alla ska inkluderas på arbetsmarknaden. Partiet vill arbeta för tillhörighet och vill föra en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Socialdemokratisk politik bygger på bärkraftig ekonomi i kommuner och landskap, att den nordiska välfärdsmodellen säkras och att aktivt arbeta för att stärka det demokratiska deltagandet. Ålands socialdemokrater är ett feministiskt parti.

Medlemmar och organisationens utveckling
Ålands socialdemokrater har idag 245 medlemmar. Målet för partiet är att genom aktivt partiarbete värva fler medlemmar. Partiet vill uppmuntra medlemmarna att tillsammans använda sina resurser för att ta del i och påverka samhället. Vi anser att den sociala gemenskapen är betydelsefull för medlemmarna samt att aktivitet och engagemang gör partiet och politiken tydlig och tillgänglig i samhället. Under år 2021 planerar vi göra kabaré- eller revyliknande framträdanden. Om corona-restriktionerna fortsätter kommer dessa, liksom första maj -firandet att sändas digitalt.

Styrelsen och medlemsmöten
Det högsta beslutande organet är medlemsmötet, som fattar de större besluten i enlighet med stadgarna. Därefter kommer socialdemokraternas styrelse. Styrelsen kan också utse ett verkställande utskott som möts oftare och fattar organisatoriska beslut. Till grund för styrelsens arbete ligger partiprogram och medlemmarnas ställningstaganden i samband med partikongressen som hålls vartannat år. Styrelsen väljs årligen i samband med årsmötet.

Organisation
För att upprätthålla och stärka den socialdemokratiska verksamheten och den fortsatta medlemsrekryteringen spelar föreningen i Mariehamn och undersektionerna i Norra Åland, Södra Åland och Skärgården en betydande roll. Intressegrupperna, d.v.s. Sosseseniorerna och Klätterrosorna fortsätter att träffas, om möjligt senast hösten 2021 beroende på Corona pandemin. P.g.a. pandemin kommer styrelsemöten och medlemsmöten att, då det rekommenderas, hållas på distans. Partiet kommer under året att mer intensivt arbeta för att få ett större aktivt antal medlemmar, särskilt i landsbygdskommunerna. Partiet behöver stärka sin position på hela Åland för att nå bästa möjliga framgång i valet 2023.

LAGTINGSGRUPPEN
År 2021 är andra året på denna mandatperiod. Efter två mandatperioder i landskapsregeringen sitter socialdemokraterna nu i opposition. Invalda lagtingsledamöter är Camilla Gunell, Nina Fellman och Jessy Eckerman. Politiken utgår från partiets valprogram 2019. Vi bevakar aktivt regeringens arbete och tar initiativ i enlighet med oppositionsrollen.  Vi stärker vår synlighet genom insändare, uttalanden, i sociala medier och tar alla möjligheter att synliggöra vår politik utåt. Lagtingsgruppen är tillgänglig för möten på arbetsplatser, digitala möten och frågestunder, öppna lunchtillfällen och välkomnar inbjudningar till möten som hålls runt om på Åland. Kristin Mattsson är anställd som sekreterare januari-april på på 20 %. Lagtingsgruppen träffar regelbundet styrelsen för ÅSD.

Årligen återkommande möten och evenemang
I enlighet med de nya stadgarna håller Ålands socialdemokrater minst ett medlemsmöte: årsmötet som hålls i april. Föreningen avser sammankalla till medlemsmöten om olika aktuella politiska frågor. Första maj-firandet är en viktig återkommande tradition. I övrigt bistår föreningen med politiska möten på kommunal och regional nivå och arrangerar en sommarträff och en julfest. Samtalen Utblickar- Samtal om världen fortsätter med olika teman och gäster.

Återkommande medlemsluncher och -möten ordnas regelbundet under året och medlemmarna är välkomna att ta initiativ kring innehåll.

I och med läget med covid 19 är det inte möjligt att hålla fysiska träffar och genomföra evenemang i samma utsträckning som vanligt. Föreningen strävar därför till att ge möjlighet att delta i möten, seminarier och samtal på distans eller delvis på distans, s.k. hybridmöten, så länge det råder rekommendation att hålla avstånd och vidta försiktighetsåtgärder för minskandet av virusets spridning på Åland.

Information och ökad demokrati
Ålands socialdemokraters medlemmar har intresse och kunskap om samhällsfrågor. Föreningen utvecklar ständigt nya former för deltagande och påverkan, vilket också ger en utveckling av partidemokratin. Kommunikationen med medlemmarna sker via e-post, medlemsbrev och direkta möten. Medlemmarna uppmanas komma med åsikter om den förda politiken samt själva aktivt delta i debatten. Partimedlemmarna informeras om vad som händer i lagtinget och i partiet. Socialdemokraternas målsättning är att driva en öppen debatt för att skapa ett intresse och kunskap om vår politik. Synlighet på Internet, hemsidan och på sociala medier, utvecklas.

Ålands socialdemokrater har en webbsida. Facebooksidan och Instagram-kontot fortsätter växa och utgör viktiga kanaler utåt för att synliggöra vår verksamhet, informera om vår politik och värva nya medlemmar. Den finns två facebookgrupper som fungerar för information och diskussion hos medlemmarna. Mariehamns socialdemokrater, Norra Ålands socialdemokrater och södra Ålands socialdemokrater har även sina egna FB-sidor och -grupper. Vi fortsätter att synliggöra oss på Instagram med bilder från evenemang och politiska händelser under år 2021.

Ålands socialdemokrater är medlem i ABF-Åland. I samarbete med bildningsförbundet ordnas partipolitiska ”kunskapslyft”. Genom olika typer av evenemang, studiecirklar och kurser vill partiet lyfta aktuella frågor och utbilda medlemmarna. ÅSD uppmuntrar till fackligt engagemang och föreningsverksamhet.

ARBETSGRUPPER
De tre grupperna som bildades efter valet 2019 kallade ”party, prat och politikgrupperna” fortsätter sina diskussioner. Partygruppen planerar och genomför utåtriktad verksamhet. Politikgruppen ordnar studiecirklar och möten om olika politiska teman. Pratgruppen ordnar ett seminarium kring kommunikation. En arbetsgrupp tillsätts för arrangerande av första maj-firande. Styrelsen och lagtingsgruppen gör i början av året upp en strategi med strategiska tyngdpunkter att arbeta för under år 2021.

Politiska prioriteringar
Partiprogrammet går under namnet ”Vår linje är trygg och hållbar”, och lyfter arbete och sysselsättning, en stark välfärd och utbildning samt klimat- och miljöfrågor som de viktigaste områdena. År 2021 utgår partiet i sitt arbete, förutom från ovannämnda strategidokument, från lagtingsgruppens budgetmotioner och de motioner som godkänts av kongressen hösten 2020.

EKONOMI OCH ARBETE
Landskapets arbetsmarknads- och finanspolitik är central för verksamhetsåret 2021. Socialdemokraternas mål om full sysselsättning och en sund och stabil samhällsekonomi är fortfarande mycket viktigt och relevant. Företagare och arbetstagare inom turismbranschen har drabbats särskilt hårt av Corona pandemin. Dessa bör särskilt stödas med olika politiska åtgärder. Socialdemokraterna visar på ett alternativ till sparpolitiken. Under en kris behöver samhället satsa på infrastruktur och på trygga skyddsnät för medborgarna. Stimulansåtgärder och utbildningsinsatser krävs för att hantera krisen och stärka samhället och sysselsättningen.

VÄLFÄRD
Ålands socialdemokrater vill arbeta för social rättvisa och ökad tillgänglighet för alla. All hälso- och sjukvård ska ha låga avgifter och gälla hela människan. Den långsiktiga målsättningen om allmän tandvård kvarstår. Arbetet med att påverka opinionen och regeringen till att ta ställning för förlängd läroplikt, dvs lagstadgad och kostnadsfri utbildning efter grundskolan, påbörjades 2020 och fortgår under 2021. Välfärden ska vara generell, av hög kvalitet inom vård, skola och omsorg och syfta till att minska socioekonomiska klyftor.

DEN KOMMUNALA SAMHÄLLSSERVICEN
Under 2021 kommer arbetet med ett effektivt och fungerande Kommunernas socialtjänst (KST) att fortgå. Socialdemokraterna har en viktig roll i processen genom sin representation i kommuner och kommunförbund. Partiet betonar en solidaritet i finansieringen av servicen samt en social och regional jämlikhet. Förverkligandet av KST är därför högt prioriterad. Kommunerna måste vara ekonomiskt bärkraftiga enheter som långsiktigt klarar av att förse medborgarna med sina lagliga rättigheter. De äldres och funktionsnedsattas behov ska beaktas i all kommunal verksamhet.

JÄMSTÄLLDHET
Åland ska bli ett jämställt samhälle. Det betyder att man måste utbilda och öka kunskapen om genus på alla nivåer i samhället. Partiet fortsätter sitt arbete med att öka jämställdhet inom barnomsorg, skola och fritid samt hälso- och sjukvård. Även en ökad kvinnorepresentation i demokratiska församlingar samt i bolagsstyrelser och andra beslutandeorgan är viktig. Partiet arbetar för lika lön för likvärdigt arbete och strävar efter att förverkliga landskapets målsättning om jämställda löner 2021. Vi tar vara på kraften av Metoo-rörelsen i arbetet med ökad jämställdhet.

HÅLLBARHET OCH KLIMAT
Ålands socialdemokrater står bakom och arbetar med ett Hållbart Åland 2051 i enlighet med Omställning Ålands rapport samt lagtingets beslut. För ett förverkligande av beslutet krävs ett brett samhällsengagemang och ett samarbete inom nätverket bärkraft.ax, där ÅSD är medaktör, samt utbildning och utvecklingsarbete inom alla sektorer. Partiet arbetar för ett renare hav genom förverkligande av vattenvårdsprogram, ny vattenlagstiftning och ökat skydd av Ålands dricksvattentäkter från föroreningar, mätverktyg för att minska utsläppen från jord- och skogsbruk, transporter och fiskodlingar. Även arbetet med utökad, förbättrad och fossilfri kollektivtrafik fortgår. Klimatarbetet ska vara rättvist och ta i beaktande socioekonomiska skillnader och förutsättningar. ÅSD:s tillväxtpolitik sammanfattas i kongressresolutionen från 2020 och har såväl hållbarhet som rättvisa som ledord.

Arbetet mot narkotika betonas och samarbetet mellan olika myndigheter ska fungera, även samarbetet med den sociala sektorn i arbetet med psykisk ohälsa. Ålands socialdemokrater vill öka landskapets och kommunernas samarbete med den tredje sektorn.

Externt samarbete
Ålands socialdemokrater ökar och stärker samarbetet med facket och ABF. Samarbetet ska vara aktivt med utvecklande av gemensamma intressen i fokus. Ålands socialdemokrater deltar i den nordiska arbetarrörelsens gemensamma forum SAMAK och i kvinnoorganisationerna SKN, socialdemokratiska kvinnor i Norden, PES och Demarinaiset. Kontakterna med finlandssvenska socialdemokrater och SDP är fortsättningsvis viktiga och kontakterna till riket stärks. Detta görs genom att lagtingsgruppen (om läget med Corona pandemin ändras) besöker partiet i Helsingfors, och bjuder in SDP:s partiledare och ledamöter till Åland. Samarbetet med Sveriges socialdemokratiska parti och dess grupperingar kan utvecklas ytterligare.

Partiets ekonomi
Partiet har vid inledandet av år 2021 20 000 kvar i lån som upptogs år 2019 för att finansiera valrörelsen. År 2021 betalas 10 000 euro av lånet. För att finansiera verksamheten uppbär partiet en skatt som föreslås vara oförändrad med 1,5 procent på det arvode som ges för förtroendeuppdrag i landskapsregeringen och lagtinget samt för övriga politiska uppdrag. Partistyrelsen, eller ett särskilt utskott, får i uppdrag att ha ett långsiktigt perspektiv på partiets arbete och ge förslag till hur partiet kan öka sina inkomster inför valet 2023. Inga arvoden utbetalas till styrelsen.

På grund av att nuvarande regering har konfiskerat den jämställdhetsbonus som partierna enligt tidigare beslut skulle erhålla fr.o.m. år 2020 ifall de uppnått jämställd kandidatlista, bortfaller nu år 2021 ca 5000 ur budgeten.