Valprogram Norra Åland

NÅS vision för en hållbar region i framtiden

Hållbara beslut idag, ger möjlighet till en trygg framtid socialt, ekonomiskt och miljömässigt

I regionen finns den tillgängliga skärgården och här finns centrum med gott serviceutbud. Här finns det kulturella blandat med lugnet och närheten till naturen. Här finns verksamheter inom den globala marknaden och här finns såväl gles- som tätbebyggelser. Det finns något för alla individer.

Alla områden har sina egna styrkor. Genom att belysa och lyfta fram dessa, ges förutsättningar till en levande helhet på och för hela Norra Åland.

Alla kommunala beslut ska grundas på hållbarhet:

Socialt – att bygga ett samhälle som är långsiktigt stabilt, tillgängligt och med allas lika värde som grund, där individens behov står i centrum, stöd till dem som behöver det.

Ekonomiskt – att hushålla med de mänskliga och materiella resurserna, att erbjuda tjänster till ett pris som är ekonomiskt försvarbart för konsument och producent.

Miljömässigt – att långsiktigt behålla jordens ekosystem, att sträva efter att minska belastningen på vår miljö.

Vi vill ha hållbar

Skola
Varje elev bekräftas och ges de resurser som behövs. Grundskolan är en trygg och inspirerande plattform, fri från mobbning och dolda avgifter.

Barnomsorg
Varje barn ges möjlighet att växa till en egen individ inom en jämlik och jämställd barnomsorg. Gemensam taxa för hela regionen.

Barn- och ungdomsverksamhet En utvecklad, kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet med utbildad personal och tillräckliga resurser där barn och ungdomar ses som en framtidsresurs för samhället. De norråländska föreningarna som anordnar hyresfri verksamhet för unga upp till 18 år, medför avgiftsfritt deltagande för barn och ungdomar. Inom regionen gäller avgiftsfri hyra för tredje sektorn, för att främja den kulturella verksamheten.

Äldreomsorg
Individanpassad, tillgänglig omsorg med möjlighet till ett socialt liv. Gemensamma dagaktiviteter med ordnade transporter. Äldis finns i hela regionen.

Socialvård
Genom KST för hela Åland, där även integrationsfrågan nu ingår, skapas en likvärdig service. I regionen görs utvärdering och åtgärder för ökad tillgänglighet i offentliga lokaler och anläggningar för personer med funktionsvariation. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för den byggnadstekniska sektorn, och i regionens service, såväl i den dagliga verksamheten som vid t.ex. nybyggnation och renovering.

Utveckling
Godby är ett levande centrum där nya verksamheter etableras. Regionen stärks genom utvecklat näringsliv. Inflyttning till regionen sker genom såväl fysiskt som ekonomiskt tillgängliga bostäder.
I Godby etableras Åländskt Välkomstcentrum som står som grund för en god integrering oavsett varifrån man flyttat.

Kollektivtrafik
Ökad kollektivtrafik med helhetssyn, trygg och miljövänlig trafik hem.

Produktanvändning
Man baserar sin konsumtion på i första hand lokalproducerade produkter. Regionens egna företagare ses som en viktig resurs. Sysselsättning Den offentliga sektorn är ett föredöme gällande praktikplatser och andra sysselsättningsåtgärder.

Kommunal arbetsplats
Den offentliga sektorn har gott rykte, är en attraktiv arbetsplats med chans till karriär och kontinuerlig fortbildning. Det är en arbetsplatsplats där alla resurser tas till vara på. Kollektivavtal följs och som arbetstagare känner man sig trygg med att lägga fram åsikter och förslag