Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020

Socialdemokratiska grundvärderingar
Ålands socialdemokrater vill samla medborgare som erkänner principen om alla människors lika värde. Tillsammans arbetar vi för en samhällsutveckling som grundas på de socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämlikhet, demokrati, mångfald och solidaritet. Vi arbetar aktivt för hållbar utveckling och ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt bärkraftigt samhälle. Centrala mål för socialdemokraternas politiska arbete är full sysselsättning med betoning på att alla ska inkluderas på arbetsmarknaden. Partiet vill arbeta för tillhörighet och vill föra en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Socialdemokratisk politik bygger på bärkraftig ekonomi i kommuner och landskap, att den nordiska välfärdsmodellen säkras och utvecklas och att det demokratiska deltagandet stärks. Ålands socialdemokrater är ett feministiskt parti.

Medlemmar och organisationens utveckling
Ålands socialdemokrater har idag 243 medlemmar. Målet för partiet är att genom aktivt partiarbete värva fler medlemmar. Partiet vill uppmuntra medlemmarna att tillsammans använda sina resurser för att ta del i och påverka samhället. Den sociala gemenskapen är betydelsefull för medlemmarna samt att aktivitet och engagemang gör partiet och politiken tydlig och tillgänglig i samhället.

Styrelsen och medlemsmöten
Det högsta beslutande organet är medlemsmötet, som fattar de större besluten i enlighet med stadgarna. Därefter kommer socialdemokraternas styrelse. Styrelsen kan också utse ett verkställande utskott som möts oftare och fattar organisatoriska beslut. Till grund för styrelsens arbete ligger partiprogram och medlemmarnas ställningstaganden i samband med partikongressen som hålls vartannat år. Styrelsen väljs årligen i samband med årsmötet.

Organisation
För att upprätthålla och stärka den socialdemokratiska verksamheten och den fortsatta medlemsrekryteringen spelar föreningen i Mariehamn och undersektionerna i Norra Åland, Södra Åland och Skärgården en betydande roll. Intressegrupperna, d.v.s. Sosseseniorerna fortsätter sitt arbete för engagemang, gemenskap och synlighet för respektive målgrupper. Klätterrosornas verksamhet har avstannat under året. Partiet kommer under året att mer intensivt arbeta för att få ett större aktivt antal medlemmar, särskilt i landsbygdskommunerna. Partiet behöver stärka sin position på hela Åland och på så sätt nå större framgång i valet år 2023.

Lagtingsgruppen
År 2020 är första året på denna valperiod. Efter två mandatperioder i landskapsregeringen sitter socialdemokraterna nu i opposition. Invalda lagtingsledamöter är Camilla Gunell, Nina Fellman och Jessy Eckerman. Politiken ska utgå ifrån valprogrammet 2019. Vi bevakar aktivt regeringens arbete och tar initiativ i enlighet med oppositionsrollen.  Vi stärker vår synlighet genom insändare, uttalanden, i sociala medier och tar alla möjligheter att synliggöra vår politik utåt. Lagtingsgruppen är tillgänglig för möten på arbetsplatser, öppna lunchtillfällen och välkomnar inbjudningar till möten som hålls runt om på Åland. Lagtingsgruppen anställer Kristin Mattsson som sekreterare under året med en arbetstid på 40 %.

Kongress 2020
Ålands socialdemokrater håller kongress vartannat år, nästa gång hösten 2020. Under kongressen 2020 arbetar partiet med att göra utlåtanden och behandla motioner. Styrelsen sköter förberedelserna inför kongressen och inbjuder gäster utifrån.

Årligen återkommande möten och evenemang
I enlighet med de nya stadgarna håller Ålands socialdemokrater minst ett medlemsmöte: ett årsmöte. Föreningen avser sammankalla till medlemsmöten om olika aktuella politiska frågor. Första maj-firandet är en viktig återkommande tradition. I övrigt bistår föreningen med politiska möten på kommunal och regional nivå och arrangerar en sommarträff och en julfest. Samtalen Utblickar- Samtal om världen fortsätter med olika teman och gäster. Årsmöte hålls i april. Återkommande medlemsluncher och -möten ordnas regelbundet under året och medlemmarna är välkomna att ta initiativ kring innehåll.

Information och ökad demokrati
Ålands socialdemokraters medlemmar har intresse och kunskap om samhällsfrågor. Föreningen utvecklar ständigt nya former för deltagande och påverkan, vilket också ger en utveckling av partidemokratin. Kommunikationen med medlemmarna sker via e-post, medlemsbrev och direkta möten. Medlemmarna uppmanas komma med åsikter om den förda politiken samt själva aktivt delta i debatten. Partimedlemmarna informeras om vad som händer i lagtinget och i partiet. Socialdemokraternas målsättning är att driva en öppen debatt för att skapa ett intresse och kunskap om vår politik. Synlighet på Internet, hemsidan och på sociala medier, utvecklas.

Ålands socialdemokrater har en webbsida. Den offentliga facebooksidan fortsätter växa och är ett av partiets ansikten utåt och en av kanalerna för att informera allmänheten och värva nya medlemmar. Den finns två facebookgrupper som fungerar för information och diskussion hos medlemmarna. Norra Ålands socialdemokrater och södra Ålands socialdemokrater har även sina egna fb-sidor. Vi fortsätter att synliggöra oss på Instagram med bilder från evenemang och politiska händelser under år 2020.

Ålands socialdemokrater är medlem i ABF-Åland. I samarbete med bildningsförbundet ordnas partipolitiska ”kunskapslyft”. Genom olika typer av evenemang, studiecirklar och kurser vill partiet lyfta aktuella frågor och utbilda medlemmarna.

Arbetsgrupper
De tre grupperna som bildades efter valet 2019 kallade ”party, prat och politikgrupperna” fortsätter sina diskussioner. Partygruppen planerar och genomför utåtriktad verksamhet, politikgruppen ordnar studiecirklar, och pratgruppen kommer att ordna workshops kring kommunikation. Arbetsgrupper för arrangerande av första maj-firande och kongress tillsätts. Gruppernas arbete och konklusioner tas tillvara inför kongressen.

Politiska prioriteringar
Partiprogrammet går under namnet ”Vår linje är trygg och hållbar”, och lyfter arbete och sysselsättning, en stark välfärd och utbildning samt klimat- och miljöfrågor som de viktigaste områdena.

Ekonomi och arbete
Socialdemokraternas mål om full sysselsättning och en sund och stabil samhällsekonomi är fortfarande mycket viktigt och relevant. Ålands arbetslöshetsgrad är fortfarande låg, och det är viktigt att utveckla sociala företag och att få långtidsarbetslösa och unga in på arbetsmarknaden, samt en framtidsinriktad utbildningssektor.

Välfärd
Ålands socialdemokrater vill arbeta för social rättvisa och ökad tillgänglighet för alla. All hälso- och sjukvård ska ha låga avgifter och gälla hela människan. Den långsiktiga målsättningen om allmän tandvård kvarstår, och arbetet fortgår under 2020. Välfärden ska vara generell och av hög kvalitet inom vård, skola och omsorg.

Den kommunala samhällsservicen
En kommunreform behövs för att garantera alla ålänningar en likvärdig service, men också för att effektivera servicestrukturen samt att kommunen behåller beslutandemakten över viktig närservice.

Under 2020 kommer arbetet med ny socialvårdslagstiftning och äldreomsorgslag att fortgå. Socialdemokraterna har en viktig roll i processen genom sin representation i kommuner och kommun-förbund. Partiet betonar en solidaritet i finansieringen av servicen samt en social och regional jämlikhet. Förverkligandet av Kommunernas socialtjänst är därför högt prioriterad. Kommunerna måste vara ekonomiskt bärkraftiga enheter som långsiktigt klarar av att förse medborgarna med sina lagliga rättigheter. De äldres och funktionsnedsattas behov ska beaktas i all kommunal verksamhet.

Jämställdhet
Åland ska bli ett jämställt samhälle. Det betyder att man måste utbilda och öka kunskapen om genus på alla nivåer i samhället. Partiet fortsätter sitt arbete med att öka jämställdhet inom barnomsorg, skola och fritid samt hälso- och sjukvård. Även en ökad kvinnorepresentation i demokratiska församlingar samt i bolagsstyrelser och andra beslutandeorgan är viktig. Partiet arbetar för lika lön för likvärdigt arbete och strävar efter att förverkliga landskapets målsättning om jämställda löner 2020. Vi tar vara på kraften av Metoo-rörelsen i arbetet med ökad jämställdhet.

Hållbarhet och klimat
Ålands socialdemokrater står bakom och arbetar med ett Hållbart Åland 2051 i enlighet med Omställning Ålands rapport samt lagtingets beslut. För ett förverkligande av beslutet krävs ett brett samhällsengagemang och ett samarbete inom nätverket bärkraft.ax samt utbildning och utvecklingsarbete inom alla sektorer. Partiet arbetar för ett renare hav genom förverkligande av vattenvårdsprogram, ny vattenlagstiftning och bättre mätverktyg för att minska utsläppen från jord- och skogsbruk, transporter och fiskodlingar. Även arbetet med att skydda Ålands dricksvattentäkter från föroreningar är synnerligen högt prioriterat.

Arbetet mot narkotika betonas och samarbetet mellan olika myndigheter ska fungera, även samarbetet med den sociala sektorn i arbetet med psykisk ohälsa. Ålands socialdemokrater vill öka landskapets och kommunernas samarbete med den tredje sektorn.

Externt samarbete
Ålands socialdemokrater ökar och stärker samarbetet med facket och ABF. Samarbetet ska vara aktivt med utvecklande av gemensamma intressen i fokus. Ålands socialdemokrater deltar i den nordiska arbetarrörelsens gemensamma forum SAMAK och i andra relevanta organisationer, som exempelvis SKN, socialdemokratiska kvinnor i Norden. Kontakterna med Finlands svenska socialdemokrater och SDP är fortsättningsvis viktiga och kontakterna till riket stärks. Detta görs genom att lagtingsgruppen besöker partiet i Helsingfors, och bjuder in SDP:s partisekreterare och ledamöter till Åland. Samarbetet med Sveriges socialdemokratiska parti kan utvecklas ytterligare.

Ekonomi
Det lån som upptogs för valrörelsen 2019 uppgick till 51 000. Vid utgången av året 2019 betalades 16 000 tillbaka och partiet har vid inledandet av år 2020 35 000 kvar i lån. I budgeten för 2020 ingår en betalningsplan om att betala tillbaka 15 000 av lånet. För att finansiera verksamheten uppbär partiet en skatt som föreslås vara oförändrad med 1,5 procent på det arvode som ges för förtroendeuppdrag i landskapsregeringen och lagtinget samt för övriga politiska uppdrag. Partistyrelsen, eller ett särskilt utskott, får i uppdrag att ha ett långsiktigt perspektiv på partiets arbete och ge förslag till hur partiet kan öka sina inkomster inför valet 2023. Inga arvoden utbetalas till styrelsen.