Valprogram Södra Åland

Södra Ålands socialdemokrater – Valprogram

Ett starkt Södra Åland!

Vi vill..

 • ta itu med kommunsammanslagningen av Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland i enlighet med lagen. Södra Ålands kommun blir en stark kommun med stor utvecklingspotential.
 • bevara och utveckla skolor och social service i de olika kommundelarna även efter sammanslagningen med mål att ge ökad valfrihet till invånarna.
 • ha starka sockenråd/kommundelsnämnder i de gamla kommunerna med egen budget för lokala frågor i den egna kommundelen.
 • bilda Södra Ålands fastighetsbolag som förvaltar, underhåller och bygger nya hyresbostäder i regionen.

Bästa äldreomsorgen!

Vi vill…

 • ha den bästa äldreomsorgen i kommunal regi med tillräckligt utbildad personal.
 • satsa på fler äldreboenden och bygga ut Rönngården med en ESB-avdelning.
 • ha flexibla arbetstider och skiftesindelningar för personalen.

Bättre för barnen!

Vi vill…

 • ha tillräckligt många barnomsorgsplatser.
 • skapa möjlighet till mindre barngrupper och främja kvalitativ och behovsanpassad barnomsorg.
 • ha möjlighet att välja daghem inom södra Åland.
 • förbättra kommunernas lekplatser för att uppmuntra till lek och rörelse samt skapa mötesplatser för barnfamiljer.
 • stärka barnskyddets resurser så att alla barn kan få en trygg uppväxt.

Belysta busskurer!

Vi vill…

 • att skolan har tillräckliga resurser för att vara en trygg, mobbningsfri och harmonisk miljö för både elever och personal.
 • att skolskjutsen ska utgå från barnets behov och levnadsituation med exempelvis fler boenden.
 • bygga fler trygga busshållsplatser, i synnerhet i områden där det finns många skolelever, samt se till att det finns belysning vid busskurerna.
 • att alla barn ska ha trygga skolvägar.

Satsa på ungdomslokalerna!

Vi vill…

 • satsa på de nuvarande ungdomslokalerna så att de i högre grad kan verka som mötesplatser för alla kommuninvånare.
 • ge Pelaren, Fixtjänst och Medis förutsättningar att fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Fler solceller!

Vi vill…

 • att fler solceller sätt upp på de kommunala fastigheterna för att minska koldioxidutsläppen.
 • satsa ännu mer på ekologisk och närproducerad mat i omsorg och skola.
 • ha en god personalpolitik och ökat personalinflytande i samtliga kommunala sektorer, som gör att de anställda trivs, orkar och kan utvecklas.
 • öka kunskaperna om hållbar utveckling hos alla som jobbar i vår kommun.

Inför friskvårdskuponger!

Vi vill…

 • främja social samvaro och tillhörighet för alla kommuninvånare.
 • bevara och utveckla de lokala biblioteken.
 • att alla barn ska ha rätt till en fritidsaktivitet.
 • ha friskvårdskuponger för barn, unga, pensionärer och arbetslösa.
 • skapa fler rekreationsområden.
 • bygga ut gång- och cykellederna och utveckla kollektivtrafiken och servicelinjer tillsammans med övriga kommuner. Det ska vara lätt att ta sig fram utan bil.