fbpx

Valprogram

Vi bygger Åland, människa för människa

Det man vill bevara måste man förändra. Det åländska samhället bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi vill bygga hållbart och jämställt. Vi vill vara sparsamma med våra gemensamma resurser, både pengar, miljö och människor.

Det är grunden. Allt hänger ihop med allt annat, vi människor med varandra, med naturen och vår omvärld. Alla ålänningar ska vara med och bygga samhället, alla enligt sin förmåga. Vi gör inte skillnad på folk och folk.

Alla ska vara en del av samhället. Vi socialdemokrater tycker att välfärden är en investering i kommande generationer. En fungerande och inkluderande välfärd skapar möjligheter. I trygghet stärks vi att välja jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Så skapas nya arbetsplatser. Människor som mår bra och har en värdefull sysselsättning håller igång de ekonomiska hjulen för hela Åland.

Vi vill skapa en omställning till grön tillväxt. Någon annan möjlighet finns inte längre. Vi vill ha en produktion och en konsumtion som är hållbar, för miljön, för människorna och för ekonomin.

Vi erbjuder hårt arbete, omsorg om andra människor, om djur och natur, en utbildning med sikte på framtiden och solidaritet.

Det är den röda linjen.

Ansvarsfull ekonomi

Vi tror på den åländska företagsamheten och de åländska företagen att ställa om och att se nya affärer i en hållbar, klimatsmart värld. Vi har redan sett det hända.

Det offentliga Åland har skött sig bra. Vi lever i ett starkt välfärdssamhälle med bra barnomsorg, skolor och äldreomsorg, och hög kvalitet på vården. Vår offentliga sektor är en viktig arbetsgivare, och de som jobbar där levererar fantastiska resultat, varje dag.

Ändå ska vi bli ännu bättre.

Ett skuldfritt Åland är fint. Ett Åland som utvecklas framåt även i tuffa ekonomiska tider, och som klarar omställningar utan att pruta på välfärden är ännu bättre. Vi vill investera i den gröna omställningen, gärna så att Paf-medel används för forskning, utveckling och utbildning. En offensiv och drivande ekonomisk politik ska satsa på att utveckla välfärden. Hederligt, sparsamt och långsiktigt.

Ibland behövs förändring, när gamla strukturer inte längre finns till för människorna utan för makten. Kommunreformen ska föras i mål, för en likvärdig och god service över hela Åland, och för hållbara och starka kommuner.

Arbete åt alla

Full sysselsättning har alltid varit socialdemokraternas mål, därför att arbetslöshet blir så dyrt, både i pengar och mänskligt välmående. Vi tror inte att framtidens arbetsliv kommer att se ut precis som det gör idag, men för att finansiera välfärden måste människor jobba och betala skatt.

Arbetsmarknadspolitik ska vara offensiv och kreativ. Den ska vara drivande, inte reaktiv, och den ska vara öppen för nya tankar.

Arbetslivet är långt, och blir bara längre. Vi vill att människor ska vara trygga på sina arbetsplatser, att de ska orka arbeta och att deras rättigheter ska respekteras. Fackföreningsrörelsen och arbetarskyddet är viktiga delar av en fungerande arbetsmarknad.

Den äldre befolkningen är en allt viktigare resurs, inte bara siffror i en försörjningskvot. Ungdomar behöver få en tidig start i arbetslivet, för att få erfarenhet och för att undvika marginalisering.

Friska tag för vården

Hälso- och sjukvården är landskapets största kostnadspost, och så ska det vara. För socialdemokraterna är det en självklarhet att god vård är till för alla, och att alla ska ha råd med den. Vi vill ha låga avgifter inom ÅHS, och kostnadsfritt för barn och ungdomar. Allra bäst används våra pengar i den förebyggande hälsovården. Den sjukdom som aldrig uppstår är billig. Vi vill ge tidig hjälp, särskilt för barn och ungdomar.

Socialdemokraterna kämpar vidare för allmän tandvård. Under den gångna mandatperioden kom ÅHS tandvård in under högkostnadsskyddet. Det betyder att alla som har rätt till ÅHS tandvård äntligen har råd att gå. Vi jobbar vidare för att det ska gälla alla, och vi ger aldrig upp frågan.

En annan framgång är att vårddygnen på ÅHS också kom in under högkostnadsskyddet. För de många äldre som under ett år kan få många vårddygn  är det en klar förbättring.

Psykisk ohälsa är som all annan ohälsa. Den ska förebyggas och behandlas, och det ska inte vara nån större skam med det än med en gallstensoperation eller en kur antibiotika. Vi vill ge mer resurser till det förebyggande arbetet, och vi ser tredje sektorn som en ovärderlig resurs.

För att Åland ska ha en fortsatt god vård måste ÅHS vara en god arbetsgivare. Vi vill se ett tydligt ledarskap och en långsiktig ekonomisk styrning utan plötsliga ryck av sparkrav.

Trygg skola, bra utbildning

Vi vet att en god skola är våra barns bästa chans i livet och vår viktigaste utvecklingsresurs för framtiden. Åland ska ha väl utbildade ungdomar med smak för livslångt lärande. De åländska skolorna ska vara så bra att bara de lockar inflyttare till Åland.

Vi vill prioritera barnrådgivning, förskola och de första åren i skolan. Vi vill ha tidiga stödinsatser för dem som behöver det. En bra start för alla är en klok investering.

Vi vill se barnomsorgen som en del av utbildningssektorn, och en förhöjd status för småbarnspedagogiken och för personalen på våra förskolor.

Våra skolor ska vara en frizon från mobbning, från könstrakasserier och främlingsfientlighet. I våra skolor ska barnen kunna utvecklas till hela, fria och trygga individer, utan att belastas av gamla förtryckande normer.

Att vara lärare är ett hedersuppdrag. Vi anförtror framtiden i lärarnas händer, och vill ge dem de rätta verktygen att klara uppdraget. Samhällets ska stå för god skolinfrastruktur, goda arbetsvillkor och möjlighet till fortbildning och pedagogisk utveckling.

Läskunskap och läsförståelse är en del av det livslånga lärandet. Vi vill satsa på skolbiblioteken som ett nav för läsande, oberoende av förändringar i kommunstrukturen.

Våra barn ska vara friska och glada i skolan. Skapande ämnen och idrott är livsviktiga delar av en ung människas utveckling, och bör prioriteras högt.

Omsorg, trygghet, respekt

I ett gott samhälle tar vi hand om varann. Vi erkänner att begrepp som ” starka” och ”svaga” beskriver en maktrelation som inte säger något om människors värde och betydelse för helheten.

Socialdemokraterna vill ha en äldreomsorg som är värdig och nära, där respekt och kärlek är ledorden och där ingen lämnas ensam. Äldreomsorgen ska vara en högt värderad arbetsplats där löner och utbildning ska spegla både det krävande arbetet och det stora ansvaret. Vi säger nej till en utveckling där privata vinstintressen styr kvaliteten på äldreomsorgen.

I de nya större kommunerna bör en samordning ske av äldreomsorgens resurser, så att kvalitet, fortbildning och serviceutbud är likvärdiga över hela Åland. Samma äldreomsorgslag gäller alla.

Specialomsorgen är ett hedersuppdrag. Den ska skötas i enlighet med lag. Människor med funktionsvariationer ska definieras utgående från sitt värde, sina rättigheter och förmågor, inte utgående från vad de inte kan.

Färre kommuner ger mer

För oss är kommunerna viktiga. Där finns det som är viktigast och närmast ålänningarna. Vi vill att kommuninvånarnas behov ska vara i centrum, inte gamla maktstrukturer. Vi är övertygade om att de nya kommunerna, Norra Åland, Södra Åland och Skärgården kommer att vara bättre rustade att ge alla ålänningar en bra vård, skola och omsorg, och en likvärdig, jämlik och rättssäker administration. De nya kommunerna blir starkare i förhållande till landskapet och bättre på övergripande frågor som planering, näringslivsutveckling och miljöfrågor.

Under kommande mandatperiod förverkligas Kommunernas socialtjänst. Det viktigaste är att barnskyddet, specialomsorgen och missbrukarvården, dessa viktiga och högt specialiserade områden, sköts av en aktör som kan garantera god och likvärdig kvalitet. På de här områden har vi inte råd att slösa kompetens på gränsdragningar mellan kommunerna.

Samarbete är smartare.

En grönare, rödare framtid

Den röda linjen måste vara grön. Utan global och lokal hållbarhet har vi ingen framtid. Vi tror inte på ständig tillväxt i traditionell mening. Omställningen till ett blomstrande och hållbart samhälle kommer att bli genomgripande och omtumlande, men vi tror att den är nödvändig.

Förändringen kommer inte att bli lätt, men den kan vara både rolig och bra för oss människor. Om vi flyttar fokus från BNP-tillväxt till välmående gynnar det både människor och miljö. Östersjön är vårt hav, vår närmiljö. Om Östersjön dör, bor vi i en grav. Den nya vattenlagen måste sätta ramar som ger bättre vattenkvalitet, inte sämre.

För att växla om från en bensindriven privatbilism behövs en snabb omställning till bra, eldriven kollektivtrafik, både i centralorten Mariehamn-Jomala och ut till de nya kommunerna.

Vi vill att maten i landskapets och kommunernas kök ska vara lokalt producerad och gärna ekologisk. Vi vill se mer vegetarisk mat som ger bättre folkhälsa och mindre utsläpp av växthusgaser, och vill ha en djurhållning som är etiskt och miljömässigt försvarsbar.

Vi vill att Åland ska blomstra, precis som vi lovat i den åländska hållbarhetsagendan. Senast 2051 ska vi vara ett helt och hållet hållbart samhälle. Det är snart.

Engagemang och mångfald

Bra kultur berör och ger livet mening. Kultur är det som människan skapar av glädje och nyfikenhet, för att ifrågasätta, provocera och beskriva. Utan kultur är regnbågen svartvit och alla blommor grå.

Socialdemokraterna vill ha ett starkt, brokigt och inkluderande kulturliv. Samhället ska skapa förutsättningar för professionella konstnärer att arbeta och försörja sig på Åland. Pengar som satsas på kulturprojekt skapar ringeffekter vida omkring. Lika viktigt är det med idrott och motion, i alla åldrar. Det ger livsglädje, god hälsa och gemenskap.

Vi socialdemokrater vill se en ungdomspolitik som utgår från ungdomars egen makt och styrka och ungdomars deltagande i samhället.

Jämställdhet nu

Ålands socialdemokrater är ett feministiskt parti. Det betyder att vi vill att både män och kvinnor ska vara fria från gamla könsnormer och begränsningar. Hela människor vars alla möjligheter tas tillvara.

Stereotypa könsnormer, mobbning och diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp ska aktivt motarbetas i skolor, på arbetsplatser och i politiken. Ett Kommunernas socialtjänst och en fungerande socialjour är viktiga steg framåt.

Vem man älskar och vilken könsidentitet man har är inte något samhället ska lägga sig i. Däremot har samhället ett ansvar för att verka för att alla HBTQIA+-personer har samma möjligheter och rättigheter som andra.

Lika lön för likvärdigt arbete är en självklarhet, men fortfarande inte verklighet. Det vill vi ändra på.

Åland i världen

Åland är tusende öar, och en del av världen. Vi är sammanlänkade på så många sätt med människor över hela jorden, genom historia, handel, forskning och flyttningsrörelser. Om det går på tok i världen går det på tok för Åland. Därför behövs solidaritet och helhetssyn.

Vi ska hjälpa där vi kan. Åland ska ta emot flyktingar inom ramen för Finlands kvotflyktingprogram, och vi ska göra det bra. Vi ska jobba för en effektiv, respektfull integration. Människor som kommer hit klarar sig själva, om de får rätt stöd att komma igång med språk och arbete.

Vi välkomnar inflyttning, och också de förändringar som inflyttningen för med sig. Vi investerar i framtidens lärare, företagare bilmekaniker och jordbrukare.

Vårt Åland är mångkulturellt, mångspråkigt och multietniskt. Tack vare självstyrelsen kan vi ha världens öppnaste och mest välkomnande samhälle.