fbpx

Mariehamns socialdemokrater

Valprogram för Mariehamns socialdemokrater 2019

Mariehamns Socialdemokrater r f (MSD) vill samla alla som erkänner principen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde och som gemensamt önskar arbeta för en samhällsutveckling i enlighet med de socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämlikhet och demokrati. Centrala mål för vårt politiska arbete är en arbetsmarknad för alla, att utveckla den nordiska modellen och utöka det demokratiska deltagandet för alla oberoende av kön, ålder, språk, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, religion eller etnisk bakgrund.​

Vi skapar trygghet​

Mariehamns socialdemokrater vill fortsättningsvis säkra stadens servicenivå samt arbeta för att garantera medborgarnas allmänna välfärd. Vi vill att invånarna i Mariehamn ska må bra. Vi vill locka barnfamiljer till staden med bra skolor, bra barnomsorg och låga avgifter. Småbarnspedagogik är central för våra barns utveckling där tidiga insatser ska prioriteras. Därför ska barnomsorgen och eftis ha låga avgifter. ​

Den sociala sektorn och äldreomsorgen får inte utsättas för ytterligare sparkrav. Den tredje sektorn är en stor ekonomisk faktor och bidragit också till trivsel. Mariehamns socialdemokrater vill fortsättningsvis stöda föreningslivet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska prioriteras och stödas av staden. Avgiftspolitiken bör utvecklas och prioriteras. Avgifter bör ligga på en sådan nivå att det inte hindrar individen från att delta i verksamheten, utan istället undersättar till deltagande. Vi säger nej till vinster i välfärden.​

Integrationen av nya ålänningar är central för att stärka och utveckla arbetsmarknaden och förbättra tillgången på arbetskraft. En målinriktad integrationsstrategi behövs så att inflyttade oberoende av bakgrund ges samma politiska, fackliga och sociala rättigheter som andra ålänningar. Mariehamn ska ta emot kvotflyktingar. En klar och tydlig integrationspolitik är avgörande för en lyckad integration. ​

Vi bygger Mariehamn​

Arbetslösheten har sjunkit under 4 % vilket är en indikator att det går bättre för Åland. Socialdemokraterna vill nå en bred samsyn och breda överenskommelser om stadens ekonomi under en längre tid framöver. ​

Mariehamns socialdemokrater vill se till den ekonomiska helheten. Intäkterna och utgifterna måste gå hand i hand. Mariehamn har nått sin rätta kostym storlek. Genom att hållbart strukturera kan vi skapa en stabilitet i ekonomin, en stabil plattform för tillväxt och inflyttning. ​​

Vi räddar klimatet

Vår politik grundar sig på ett helhetsperspektiv. Vi hushåller med de miljömässiga och mänskliga resurserna med sikte på att skapa en hållbar utveckling. Ett gott liv på jorden kräver att vi människor samverkar med miljön och naturen på ett balanserat sätt.​

Kollektivtrafiken ska utvecklas och målet är att trafiken blir helt eller delvis avgiftsfri för barn, unga och pensionärer samt har täta turlistor. En servicelinje behöver bli verklighet. Att cykla är både bra för individen och miljön. Staden ska ordna cykelkampanjer för att öka intresset för cykling och på sikt minska den privata bilismen. Målet är att stadens invånare ges möjlighet att bli koldioxidneutral fram till 2030. Mariehamn ska välja främst ekologiska och närproducerade råvaror samt öka andelen ekologiska livsmedel. Upphandlingen av dessa varor bör ses över så att den ekologiska odlingen stärks på Åland.​

Stadsplaneringen är ett viktigt instrument för att skapa ekonomisk tillväxt. Vi vill att Mariehamns innerstad växer och att nya företag etableras. Tillgängligheten till ett grönt centrum bör utvecklas. Vi vill utveckla ett äldreboende på torget.​

Vi vill bevara Svinö och öppna upp det med en gång- och cykelbro för att stadsborna och alla ska kunna använda och njuta av området. Nåtö/Järsö området utvecklas till stadens egen skärgård så att stadsborna ges fina naturupplevelser. ​​

Vi håller linjen​

Alla ska färdas tryggt genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet. Välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, baserade på solidaritet mellan människor och samverkan med miljön. Människor med olika grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra. Könsmaktsordningen, rasismen, klassklyftorna och heteronormen måste brytas ned.​

Ungdomar skall ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. De skall ha reella möjligheter till inflytande och delaktighet och ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som en resurs. Arbetet för och med barn och ungdomar ska ha ett främjande fokus på barns och ungdomars demokratiska deltagande. De unga uppmuntras att organisera sig politiskt.​