Valprogram Mariehamn

Mariehamns socialdemokrater

Valprogram 2019

Mariehamns Socialdemokrater r f (MSD) jobbar för Mariehamn med utgångspunkt i vår socialdemokratiska värdegrund. Vi tror på varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde. Vi jobbar för frihet, jämlikhet och demokrati.

Centrala mål är en arbetsmarknad som är tillgänglig för alla, den nordiska välfärdsmodellen och att utöka det demokratiska deltagandet för alla oberoende av kön, ålder, språk, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, religion eller etnicitet.

Mariehamnare är vi allihopa, med olika utgångspunkter, men på lika villkor.

Vi skapar trygghet

Mariehamns socialdemokrater vill säkra stadens goda servicenivå och arbeta för att garantera medborgarnas rätt till lagstadgad välfärd.

Vi vill att invånarna i Mariehamn ska må bra. Vi vill locka barnfamiljer till staden med bra skolor, eftis och barnomsorg till låga avgifter. Småbarnspedagogiken är central för våra barns utveckling. Vi tycker att tidiga insatser för barn ska prioriteras.

Vi anser att lönenivåerna för offentligt anställda i äldreomsorg och barnomsorg är för låga, och att de till följd av den nya grundskollagen och äldrelagen bör höjas bör att motsvara ansvar och kompetenskrav.

Den sociala sektorn och äldreomsorgen måste utvecklas. Välfärden är inte färdig, och den får inte utsättas för ytterligare sparkrav. Vi vill utveckla äldreomsorgen i Mariehamn med fler tjänster för äldre som inte avgiftsbeläggs så att de bara är tillgängliga för ett fåtal. Vi vill ha en servicelinje för äldre som ett komplement till kollektivtrafiken. Vi vill att personalen inom hemtjänst och boenden dimensioneras så att våra äldre får ett bra och värdigt liv. Vi menar att personalen i högre utsträckning måste vara delaktig i beslut som rör deras arbetsvillkor och att deras kompetens och erfarenheter ska tas tillvara vid utvecklandet av äldreomsorgen.

Ett nytt äldreomsorgsprogram ska tas fram som bygger på realistiska bedömningar av behovet av servicetjänster och boendeplatser, snarare än procentsatser i rekommendationer. Det äldres rättssäkerhet måste förbättras genom att beslut om beviljade servicetjänster och boendeplatser grundas i lag och gäller lika för alla. Information om ansökningsförfaranden och kriterier måste finnas tillgängliga på stadens hemsida.

Föreningslivet och den ideella sektorn gör Mariehamn till en bra stad att leva i. Mariehamns socialdemokrater vill stöda föreningslivet inom kultur och fritid så att det kan utvecklas ytterligare.

Avgiftspolitiken bör ses över och bör ligga på en sådan nivå att det inte hindrar individen från att delta i verksamheten, utan istället sänker tröskeln för deltagande. Vi vill inte se privatiseringar av vård, skola och omsorg. Vinstintressen har inget i våra trygghetssystem att göra. Om staden av vägande skäl bolagiserar verksamheter måste full insyn garanteras för medborgarna vars skattepengar det är som förvaltas.

Integrationen av nya ålänningar är central för att stärka arbetsmarknaden. En målinriktad integrationsstrategi behövs så att inflyttade oberoende av bakgrund ges samma politiska, fackliga och sociala rättigheter som andra ålänningar. Mariehamn ska regelbundet ta emot kvotflyktingar. Ett utbyggt samarbete med övriga kommuner kring flyktingmottagning och andra delar i stadens service är till fördel för alla.

Vi vill att skyddshemmet Tallbacken utvecklas till en regelrätt kvinnojour med stöd för våldsutsatta kvinnor att komma vidare.

Utan en personal som trivs och utvecklas stannar Mariehamn. Vi vill att staden är Ålands bästa arbetsgivare, och att vi satsar mer på medbestämmande och kommunikation på stadens arbetsplatser.

Vi bygger Mariehamn

De ekonomiska konjunkturerna förändras ständigt. Arbetslösheten är fortsatt mycket låg och sysselsättningen hög. Fortsatt stabil inflyttning stärker den ekonomiska utvecklingen i Mariehamn.

Socialdemokraterna vill jobba för samsyn och mer långsiktiga överenskommelser om stadens ekonomi. Vi ser till den ekonomiska helheten, inte bara sista raden. Intäkter och utgifter måste gå hand i hand. Vi anser att Mariehamn nått en hållbar kostymstorlek. Vi vill ha stabilitet i stadens ekonomi och ett skatteöre på en rimlig nivå.

Stadsplanering är ett viktigt instrument för att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt. Vi vill att Mariehamns innerstad växer och att nya företag välkomnas. Tillgängligheten till ett grönt centrum bör utvecklas.

Vi vill bevara Svinö som rekreationsområde och öppna upp det med en gång- och cykelbro för att stadsborna och alla andra ska kunna njuta av området. Nåtö/Järsö-området utvecklas till stadens egen skärgård, så att stadsborna ges fina naturupplevelser samtidigt som den nya stadsdelen behåller sin skärgårdskaraktär.

Vi räddar klimatet

Vår politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushållar med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling. Miljöstaden Mariehamn bör ta fler stora kliv framåt i sitt miljöarbete för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringen.

Kollektivtrafiken ska utvecklas och vara helt fossilfri. Bussen ska vara avgiftsfri för barn, unga och pensionärer, ha täta turlistor som gör kollektivtrafik till ett reellt alternativ till bilen. En servicelinje förverkligas.

Att cykla är både bra för individen och miljön. Vi vill att staden ordnar cykelkampanjer för att öka intresset för cykling och minskar den privata bilismen.

Mariehamn ska vara en koldioxidneutral stad år 2030.

Mariehamn ska främst upphandla ekologiska och närproducerade råvaror i sina kök, skapa fler våtmarker och hålla koll på utsläpp av mikroplaster och kemikalier till havet.

Hotade arter och deras bestånd ska skyddas vid bebyggelse, och den biologiska mångfalden på alla sätt främjas.

Staden bör förbättra sin sophantering och skräpinsamling, särskilt under högsäsong.

Vi håller linjen

Alla ska färdas tryggt genom livet och leva sina liv som fria människor. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar allas rätt till hälsa, arbete, bostad, social omsorg och utbildning. Vi bekämpar tillsammans ojämlikhet, rasism och klassklyftor. Vi ifrågasätter heteronormen och könsmaktordningen för att vi vill att människor ska vara fria individer. Vi vill förverkliga jämställda löner inom staden.

Ungdomar skall ges reella möjligheter till inflytande och delaktighet, och de ungas engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som en resurs. De unga ska uppmuntras att organisera sig politiskt på sina egna villkor.

Socialdemokraterna i Mariehamn är ett parti som under lång tid tagit ett stort ansvar för staden. Det vill vi fortsätta med.

Vi står fasta i våra värderingar, vi arbetar hårt och ambitiöst för våra mål och vi håller linjen.