fbpx

Stadgar

Stadgar för Ålands socialdemokrater r.f.

Antagna av höstmötet 1.12.2016, godkända av Patent- och registerstyrelsen 13.4.2017

NAMN OCH HEMORT

 • 1

Föreningens namn är Ålands socialdemokrater r.f.

Föreningens hemort är Mariehamn och dess verksamhet omfattar hela Åland.

Föreningen kallas socialdemokraterna i dessa stadgar.

SYFTE OCH VERKSAMHET

 • 2

Föreningens syfte är att samla alla som delar socialdemokraternas värderingar: att verka för ett självstyrt och demokratiskt Åland, där frihet, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och solidaritet råder.

Föreningens syfte förverkligas genom att:
– utveckla Åland i enlighet med de socialdemokratiska värderingarna
– sprida kunskap och information om och förståelse för den socialdemokratiska samhällsuppfattningen
– uppmuntra till politisk organisering och aktivitet enligt socialdemokratiska värderingar på alla samhällsområden
– skapa socialdemokratiska kontakter för att främja fredligt internationellt samarbete och öka förståelsen för Åland som självstyrt, demilitariserat och neutraliserat område
– kontinuerligt i program och verksamhetsplaner formulera socialdemokraternas politik för att uppfylla föreningens värderingar
– aktivt informera om den socialdemokratiska politiken via möten och opinionsbildande media av olika slag.


ANSLUTNING, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

 • 3

Medlemskap i föreningen erhåller en person som erkänner föreningens syften och verksamhet.  Medlemskap i föreningen godkänns av föreningens styrelse efter ansökan. På förslag av styrelsen kan medlemsmötet utse hedersmedlemmar.

 • 4

Medlem som motarbetar föreningens syfte eller som inte iakttar de stadgeenliga skyldigheterna för en medlem kan av föreningsmötet, efter att hen blivit hörd, på förslag av styrelsen efter omröstning uteslutas ur föreningen om förslaget stöds av tre fjärdedelar av de vid mötet avgivna rösterna.

 • 5

Medlem i föreningen kan utträda genom att skriftligen meddela om sitt utträde till föreningens styrelse eller ordförande.

 

MEDLEMSAVGIFT

 • 6

Medlem ska betala en medlemsavgift per kalenderår. Medlemsavgiftens storlek fastställs på föreningens årsmöte.

Den första medlemsavgiften betalas för det kalenderår under vilket vederbörande godkänts som medlem i föreningen.

Medlemsavgiften betalas årligen till föreningen före utgången av oktober månad.

 • 7

Medlem av föreningen, vilken inte inom den i stadgarna fastställda tiden erlagt medlemsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 

FINANSIERING

 • 8

Föreningen kan äga aktier och andra värdepapper, besitta och äga fastigheter, bedriva handel samt inkvarterings-, restaurang- och bokhandelsrörelse, mottaga understöd, donationer och testamenten samt hålla lotterier och penninginsamlingar.

Vid behov anskaffar föreningen vederbörligt tillstånd för sin verksamhet.

 • 9

Årsmötet kan besluta att särskilda medlemsavgifter ska uppbäras samt om partiskattens storlek. Den särskilda medlemsavgiften som tillfaller Ålands socialdemokrater uppbärs på arvoden för medlemmar i Ålands landskapsregering och Ålands lagting samt för förtroendeuppdrag tillsatta av dem.

Kommunala förtroendevalda som betalar särskild medlemsavgift på arvoden för kommunala förtroendeuppdrag beslutar själva om särskild medlemsavgift ska uppbäras och hur medlen ska användas.

 

STIFTELSER, FONDER OCH MEDALJER

 • 10

Föreningen kan upprätta stiftelser och fonder som är förenliga med socialdemokraternas värderingar och syfte.

Föreningen kan även instifta regler för utdelning av medaljer eller andra hedersutmärkelser till medlemmar eller andra som gjort betydande insatser för socialdemokraterna och Åland.

 

MÖTESKALLELSE

 • 11

Kallelse till föreningens medlemsmöten sker minst sju dagar före mötet genom att en kallelse skickas per post eller per e-post och via sociala medier till föreningens medlemmar.


FÖRENINGENS MÖTEN

 • 12

Föreningen håller ett ordinarie möte årligen. Årsmötet hålls före utgången av april månad.

Extra möte hålls om styrelsen så besluter eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet hålls trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, dock så att vid val avgör lotten.

ÅRSMÖTET

 • 13

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 5. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 6. verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift för kalenderåret fastställs
 7. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 8. val av medlemmar till valberedningen
 9. val av en verksamhetsgranskare och en ersättare
 10. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningemedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska ärendet skriftligen meddelas till styrelsen minst två veckor före mötet så att det kan tas med i möteskallelsen.

 

KONGRESS

 • 14

En kongress hålls vartannat år efter lagtings- och kommunalval, ifall årsmötet inte beslutar annorlunda, i syfte att stimulera den interna politiska debatten och fastställa politiska riktlinjer i frågor av väsentlig samhällsbetydelse. Kallelse till kongressen ska utfärdas av styrelsen senast åtta veckor före kongressen. Motioner kan väckas av enskild medlem eller flera medlemmar tillsammans. Motionerna inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före kongressen. Senare inkomna motioner tas inte upp till behandling vid kongressen. Styrelsens utlåtande över väckta motioner läggs till grund för kongressens beslut.

Förslag till arbetsordning och dagordning för kongressen görs av styrelsen. Kongressen kan utse utskott som på basis av kongressens diskussioner har till uppdrag att komma med förslag till beslut för kongressen.

STYRELSEN

 • 15

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, andra vice ordförande och högst nio (9) övriga ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för samtliga styrelsemedlemmar, vilka väljs vid föreningens årsmöte för ett kalenderår. Styrelsens sammansättning ska präglas av jämställdhet, mångfald och god regional representativitet.

Styrelsen utser eller anställer en parti/föreningssekreterare.

Styrelsen utser en kassör och övriga funktionärer.

Styrelsen utser ett verkställande utskott och kan tillsätta arbetsgrupper.

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller av vice ordförande om ordförande har förhinder.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande, varav en av dem skall vara ordföranden, vice ordföranden eller andra vice ordföranden.


VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

 • 16

Verkställande utskottet (VU) består av 3-5 medlemmar som utses av styrelsen. VU verkställer beslut på uppdrag av styrelsen. VU bereder vid behov ärenden inför styrelsen, årsmötet samt kongressen. VU sammankallas och leds av ordföranden eller någon av vice ordförandena.


PARTI-/FÖRENINGSSEKRETERARE

 • 17

Partisekreteraren sammankallar, i samråd med ordföranden eller vice ordförandena, till föreningens möten.

Partisekreteraren för protokoll på föreningens möten.

Partisekreteraren är föreningens kontaktperson till medlemmar och allmänheten.

En partisekreterare kan anställas för högst fem (5) år med möjlighet till förlängning.

 

FRIA GRUPPER

 • 18

Fria socialdemokratiska grupper kan bildas för att förverkliga socialdemokaternas politik och värderingar på kommunal nivå, för särskilda intressegrupper och för att genomföra projekt och evenemang.

Fria socialdemokratiska grupper ska anmäla sina aktiviteter till styrelsen.

 

RÄKENSKAPSPERIOD OCH VERKSAMHETSGRANSKNING

 • 19

Föreningens räkenskaper avslutas per kalender. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

NAMNTECKNARE

 • 20

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller en av vice ordförandena jämte sekreteraren eller kassören, alltid två tillsammans.

Vid post-, bank- och andra löpande ärenden tecknar kassören ensam föreningens namn.

 

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

 • 21

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels(3/4) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen.

I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Upplöses föreningen ska dess tillgångar enligt föreningsmötets beslut överlämnas till någon verksamhet som står föreningens syften nära.