Nyhetsarkiv

Tillbaka

 

Nye (s)-ledaren i Sverige nämnde åländskt program

Ålands socialdemokraters slogan ”Rättvisa Ideal kräver starka finanser” väckte uppmärksamhet när svenska socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven höll sitt första tal i nordiska sammanhang under SAMAKs årsmöte utanför Stockholm.
Det var när Löfven beskrev vad som är kärnan i den nordiska välfärden som han nämnde rubriken för vårt arbetsmarknads- och näringspolitiska program, som togs fram på kongressen 2010.

 

 

Stefan Lofven

Stefan Löfven

Kärnan i en nordisk välfärdsstat är en trygg ekonomi som fokuserar på full sysselsättning. Med ordning och reda i finanserna kan arbetslösheten ständigt bekämpas OCH tillväxten gynnas. Alltså: att vi behöver en god, stabil ekonomi för att kunna hålla våra rättviseideal högt. Så här beskrev Löfven den nordiska socialdemokratiska modellen:

- Trygghet i ekonomin. Att arbetsmarknadens parter samarbetar för samma mål: Ökad produktivitet och ökad tillväxt.

- Öppenhet: Att vi i norden inte stänger gränser och är villiga att bedriva handel med resten av världen. ”Vi måste se möjligheterna med globaliseringen, inte bara hoten. Vi måste välkomna den kunskap som kommer utifrån, från andra länder och som våra ungdomar hämtar hem från andra länder”

- Hög kunskaps- och kompetensnivå. Alla medborgare ska ha rätt till bra utbildning.

- Goda hälsotal: ”Vi står starkare tillsammans om vi är friska, välmående och kunniga”

- Jämlikheten och jämställdheten: ”Vi har inte råd att lämna halva befolkningen utanför t ex styrelserummen och den högre forskningen”

 

Och vilka är då de största utmaningarna för den nordiska modellen? Enligt Löfven är de omställningen till ett klimatneutralt samhälle, den ökade segregationen, den försämrade jämställdheten och den framtida demografiska utvecklingen, att allt färre ska försörja allt fler. ”Vi har inte alla lösningarna på de här problemen. Men vi vet vilka grundläggande värden vi tror på. Det är därför det är så bra att vi ser inåt och analyserar hur vi ska säkra, stärka och utveckla den nordiska modellen framöver”, sa Löfven..

Anders Hallbäck

Väljer jag att åka till badstranden med mina barn vill jag inte ha alkoholdrickande omkring mig. Det skriver Göte Winé om förslaget att tillåta alkoholförtäring på allmänna platser.

Läs mera

Globaliseringen kommer att driva fram ännu större folkvandring och mångfald i framtiden, menar Kaveh Bahar.

Läs mera

Ta mobbningen på allvar! Situationen skulle behöva ses över i alla våra åländska grundskolor, även på norra Åland, anser Göte Winé.

Läs mera

Nauclér har med socialdemokratisk ersättare skött uppdraget med bravur. Så hur kan ungcentern prata om förlorade år? Undrar Igge Holmberg.

Läs mera

MSÅ:s politik för kollektivtrafik är helt ohållbar, skriver Anders Hallbäck

Läs mera

Trevlig samvaro och givande diskussioner kring allt från landskaps- till riksdagsfrågor. Så beskriver Sara Kemetter mötet med Kumlingeborna i måndags.

Läs mera

Hög kunskapsnivå krävs för åländsk och finländsk sjöfart. Det skriver riksdagskandidat Sara Kemetter.

Läs mera

Kommunförbund är en bra form att organisera kommunernas socialtjänst, KST, skriver Marjo Österberg.

Läs mera

Aldrig tidigare har vi varit så beroende av omvärlden och aldrig har läget i omvälden påverkat oss så starkt, skriver lantrådet Camilla Gunell.

Läs mera

En modern familjepolitik för barnets bästa måste utgå från vardagen som dagens föräldrar lever i. Det skriver riksdagskandidat Sara Kemetter.

Läs mera

Det är dags att rederierna utvecklar sin säkerhet för kvinnor, skriver Mia Hanström.

Läs mera

En samhällsreform genomförs i etapper, varje skede är viktigt och arbetet fortgår, skriver Barbro Sundback om regeringens arbete.

Läs mera

Det som behövs nu är kärlek och tolerans mellan oss som tror på olika religioner. Det skriver Anders Hallbäck efter dödsskjutningarna i Danmark.

Läs mera

Regeringen Gunells arbete har givit resultat, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Det är viktigt att social service ligger kvar under kommunernas ansvar. Det anser Göte Winé.

Läs mera

En trygg och jämställd skolgång är en förutsättning för att eleverna ska må bra. För det behövs både vuxennärvaro och vuxenansvar, skriver Miina Fagerlund.

Läs mera

En stabil och långsiktig trafiklösning är viktigt för skärgårdsborna skriver lantrådet Camilla Gunell och poängterar att en privatisering av driften enligt lag också ska ge personalen möjlighet att övergå till det nya driftbolaget.

Läs mera

Kriterierna för att få bostadsbidrag har förenklats och varken bostadens ålder, storlek, eller uppvärmningssystem ska vara avgörande för bidragets storlek. Och de flesta får antingen bibehållet eller höjt bidrag, skriver socialminister Carina Aaltonen.

Läs mera

Tillgängligheten till speciallärare, skolpsykologer och kuratorer är inte lika i våra åländska grundskolor, skriver Göte Winé, som annars är nöjd med att regeringen fokuserar på barns hälsa i årets budget.

Läs mera

På julafton utlystes julfrid på torget i Mariehamn. Här kan du läsa stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijars tal.

Läs mera

Vi vill satsa pengar på kollektivtrafiken istället för dyra tunnellösningar i staden, skriver Sara Kemetter.

Läs mera


Landskapets ekonomi har starkt förbättrats. Omfattande reformer är igång och det gäller att förändra och utveckla servicen i kommunerna. Det skriver Karl-Johan Fogelström apropå lagtingsdebatten om budgeten.
Läs mera

Regeringen och lagtinget måste fortsätta att utveckla sin doktrin om Ålands demilitarisering och neutralisering. Det anser lagtingsledamot Barbro Sundback.

Läs mera

"Vi måste börja med att se individer, inte en osynlig massa "tiggare". Det skriver lagtingsledamoten Igge Holmberg.

Läs mera

Även Ålands Framtid sitter i Ålandskommittén, påpekar Igge Holmberg apropå att ÅFs Rolf Granlund hävdat i offentligheten att Åland "viker sig för statsmakten".

Läs mera

På ungdomsforum framfördes förslaget att alla ungdomar borde få åka buss avgiftsfritt. En bra idé, tycker Anders Hallbäck och Sara Kemetter.
Läs mera

Det politiska klimatet i stadspolitiken bär stadsstyrelsens ordförande ett avgörande ansvar för. Det finns alltså skäl för Petri Carlson och hans parti Moderat samling att se sig i spegeln.

Läs mera

ÅHS styrelseordförande Mia Hanström skräms över debattklimatet och menar också att kvinnor är mer utsatta än män.

Läs mera

Skillnaderna i servicenivå mellan kommunerna växer hela tiden och är allt annat än likvärdig för alla ålänningar, skriver Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

De olika reformerna av samhällsservicen måste genomföras för att inte servicen och ekonomin i allt flera kommuner ska kollapsa. Det sa Barbro Sundback i sitt anförande i debatten om budgeten för 2015.

Läs mera

Landskapsregeringen presenterar ett budgetförslag med viktiga stimulansåtgärder. Det skriver (S) lagtingsgrupp

Läs mera


Landskapsregeringen har presenterat ett budgetförslag som ser till de svagaste i samhället, skriver lagtingsledamoten Igge Holmberg.

Läs mera

Socialdemokraterna i Jomala har föreslagit att man skulle satsa på flis- eller pelletspannor istället för bergvärme, skriver fullmäktigeledamoten Dan Jansén.

Läs mera

Socialdemokraterna är alltid på de svagas sida. Det skriver socialminister Carina Aaltonen och lagtingsledamoten Barbro Sundback i ett svar på till en anonym insändarskribent.
Läs mera

Även under lågkonjunktur och svåra ekonomiska tider måste kommunerna avsätta tillräckliga resurser på barnomsorgen så att man har tillräckligt med personal på plats, skriver socialminister Carina Aaltonen.

Läs mera

Åland har tagit emot endast 50-60 flyktingar sedan 1989, skriver Kaveh Bahar.

Läs mera

Fördjupat nordiskt samarbete var temat i Christian Beijars tal under Nordiska Rådet session.

Läs mera

Bekymret med ökad arbetslöshet och viljan att ta emot flyktingar var två politiska frågor som togs upp när Mariehamns Socialdemokrater hade höstmöte.

Läs mera

"Vårdöbron har debatterats flitigt i media och inom politiken. Självklart har det också varit något som vår grupp på norra Åland diskuterat."

Läs mera

Liberalerna förespråkar renovering för att det går snabbare att bygga om gamla bron än att bygga en ny. Problemet med tidsfristen för en renovering är att ingen vet om den håller, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

"Arbetsmarknadspolitiken har traditionellt inte varit prioriterad i åländsk politik". Det hävdas av redaktören i ett nyhetsinslag i Ålands Radio 13.10. Vi anser att detta påstående inte stämmer för Socialdemokraternas del.

Läs mera

Det är dags för Mariehamn att komma igång med en servicelinje, med en handikappanpassad mindre anropsstyrd buss, som kunde plocka upp resenärer som har svårt att gå - utanför deras hem, skriver Anders Hallbäck.

Läs mera

Socialdemokraternas uppfattning om ÅHS-avgifterna är att de ska styra patientströmmarna och motverka uteblivna besök. Det skriver lagtingsgruppen.

Läs mera

Landskapet "lånar" inte från pensionsfonden som Rolf Granlund hävdar och påstår att landskapets ekonomi därför inte är i balans, skriver Karl-Johan Fogelström i sitt genmäle.

Läs mera

Ur Mariehamns synvinkel är det viktigt att Pommern stannar på den plats där den nu ligger. Det skriver Barbro Sundback.

Läs mera

 

Målsättningen i regeringsprogrammet att uppnå balans i ekonomin inom mandatperioden verkar vara inom räckhåll. Det skriver Karl-Johan Fogelström, lagtingsledamot som sitter i finans- och näringsutskottet.

Läs mera

I samband med bolagiseringen av Mariehamns hamn behövs tydliga mål och ägarstyrning, skriver stadsstyrelsens vice ordförande Sara Kemetter.

Läs mera

För närvarande är både det ekonomiska resultatet och likviditeten för landskapet i balans. Vi själva råder över storleken på och tidsplanerna för våra investeringar, sa Karl-Johan Fogelström i lagtingsdebatten.

Läs mera

Bolagisering ska vara demokratisk och hållbar. Socialdemokraterna anser att det är viktigt med verklig insyn och allmänt inflytande i stadens bolag.

Läs mera

En ny Vårdöbro skulle kunna byggas av åländska företag, menar Martin Nilsson som efterlyser näringslivssamarbete.

Läs mera

Hållbar utveckling kommer på bred front. De som ligger i framkanten beträffande hållbar utveckling kommer att ha en konkurrensfördelar. Det sa lagtingsledamot Karl-Johan Fogelström i plenum i lagtinget.

Läs mera

För mig är bevarad och utvecklad välfärd en viktig, avgörande del i framtidens Åland. Betydligt viktigare självständighet eller inte. Det skriver Maria Jonsson.

Läs mera

Det är dags att se över ifall det är möjligt att få ett avtal även för distansutbildning i hemspråksundervisning, skriver partisekretare Helena Flöjt-Josefsson om nytt alternativ för hemspråksundervisning.

Läs mera

Är det faktiskt ”för kommunens bästa” på sikt som centern vill sänka behörighetskraven inom den kommunala förvaltningen? Det skriver Helena Flöjt-Josefsson apropå saltvikscenterns förslag att sänka kommunens krav för kompetensen hos kommundirektören.

Läs mera

Kunskapen om källorna till föroreningarna i Östersjön är kända men de berörda ländernas åtgärder är ännu otillräckliga. Så beskriver Karl-Johan Fogelström sina intryck från Baltic Sea Parliamentary Conference.

Läs mera

Marina Lampinen har utsetts av Miapetra Kumpula-Natri att bevaka de åländska frågorna i Europaparlamentet. I höst kommer de hit för att diskutera samarbetsformerna med oss.

Läs mera

Hösten 2015 vill jag konstatera att vi haft fyra framgångsrika utvecklingsår, trots de ekonomiska konjunkturerna, skriver Camilla Gunell när hon, med ett år kvar till val, blickar tillbaka men ständigt siktar framåt.
Läs mera

 

Twitterfighter, statsminister Özz Nujen, rasismdiskussioner, köer och kallt vatten. Så minns Anders Hallbäck sitt besök på Almedalsveckan.

Läs mera

 

Objektifiering skadar, men genom att reagera och förstå kan vi tillsammans nå förändring, menar Mia Hanström. Hanström ger tips på vad vi kan göra och förklarar varför speciellt sexuell objektifiering av kvinnor och flickor skadar både relationer och individer.

Läs mera

Nu är det dags att vi alla tar ansvar för att få ett slut på denna billiga, meningslösa och nervärderande objektivisering av unga kvinnor, skriver Martin Nilsson och uppmanar de åländska företagen att ta ner och förpassa pinupp-kalendern till det förgångna.

Läs mera

För landskapsregeringen är det av högsta vikt att olika verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att människor och miljö inte tar skada, skriver Carina Aaltonen i sin replik om Ålandskompostens verksamhet i Sund.

Läs mera

Det är nödvändigt med en helhetssyn för att flera av oss som bor på landet ska åka kollektivt, menar Helena Flöjt-Josefsson och lyfter fram att busstiderna borde planeras efter bland annat vanligaste arbetstider, dagistider och kulturtider.

Läs mera


Denna regering och undertecknad håller hårt på det svenska språkets ställning framförallt mot myndigheter i riket skriver Social- och miljöminister

Carina Aaltonen i sin replik till Rolf Granlund (Åf).

Läs mera

Vi socialdemokrater har en längre tid pratat om tidiga insatser och en gymnasieskola för alla där man skall få rätt till utbildning och elevers olika behov av stöd skall beaktas, skriver Göte Winé i sin replik till liberalerna.

Läs mera

Det går att ha andra utgångspunkter än ekonomiska, menar lagtingsgruppen sekreterare Anders Hallbäck. Om vi utgick från att ”Det är miljön som styr” eller att ”Vi måste hålla oss innanför det socialt hållbara”. Då skulle debatten bli annorlunda.

Läs mera

Elever i behov av stöd blir lidande då resurserna inte finns. Det påpekade Göte Winé i debatten i lagtinget om gymnasieskolans knappa budget.

Läs mera

Socialdemokraterna stöder slutsatserna i meddelandet om åtgärder som ger lägre driftskostnader och positiva samhällseffekter, sa Karl-Johan Fogelström i socialdemokraternas gruppanförande.
Läs mera

Socialdemokraternas strategi i EU-valet ledde till att Ålands inflytande i EU-politiken kraftig har förbättrats, menar lagtingsledamot Barbro Sundback.

Läs mera

Vårt långvariga samarbete med SDP kring EU-val tar sin utgångspunkt i hur Ålands socialdemokrater bäst kan bidra till att säkra åländskt inflytande i EU-parlamentet, skriver ordförande Camilla Gunell.

Läs mera

EU-valet närmar sig och som socialdemokrat gillar jag Thomas Wallgrens betoning på det nordiska, förklarar lagtingsgruppens sekreterare Anders Hallbäck.

Läs mera

Socialdemokraterna visar att vi är en del av ett demokratiskt Europa, där vi respekterar att alla röstberättigade individer har rätt att rösta efter sin övertygelse. Det skriver partisekretare Helena Flöjt-Josefsson apropå krtiken mot att ÅSD hjälper SDPs kandidater att kampanja på Åland.

Läs mera

EU-valet blir ett ideologiskt vägval. Åland gästas av social-demokratiska EU-kandidater.

Läs mera

Rent administrativt och ekonomiskt är det fullt möjligt att koppla äldreomsorgen till Kommunernas socialtjänst men den ska också fungera i praktiken så att de äldre känner att förändringen inte blir en försämring. Det skriver lagtingsgruppen i en insändare.

Läs mera

Det finns inget i EU:s regelverk som säger att den åländska andelen av bidragspengarna måste vara så hög som den nu är, sa Barbro Sundback om EU-program.

Läs mera

Valkampanjen inför detta val är intensivare än tidigare och det faktum att många ministrar och erfarna parlamentariker kandiderar visar att partierna denna gång fäster stor vikt vid valet. Det skriver partiordföranden Camilla Gunell och Barbro Sundback, gruppledare för lagtingsgruppen.

Läs mera

Orsaken till de sämre ekonomiska förutsättningarna för den åländska vindkraften är ungefär desamma som för övriga aktörer inom energisektorn, vilket i grunden är exceptionellt låga elpriser, skriver Martin Nilsson.

Läs mera

Bildandet av kommunernas socialtjänst är en reform vi alla vinner på – färdig att sjösätta! Det skriver Anders Hallbäck, sekreterare för lagtingsgruppen.

Läs mera

Det blåser kalla vindar runt omkring oss. Finlands ekonomi går från negativ tillväxt till en mycket liten tillväxt, sa Karl-Johan Fogelström i ett anförande i debatten om tilläggsbudgeten i lagtinget.
Läs mera

Liberalernas agerande i debatten är desperat, skriver Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Lagförslaget till sänkt promillegräns i trafiken inte är till för att jäklas med någon utan tvärtom kommer att resultera till positiva förändringar. Men det kräver nya tankebanor och ständigt utveckling av verksamheten efter kundernas behov och önskemål, skriver Martin Nilsson.

Läs mera

Skillnaden mellan att ta en öl till maten och sedan köra bil, och att INTE ta en öl till maten när man ska köra bil, är en attitydfråga, och det är vårt ansvar som vuxna att förmedla sunda attityder till våra ungdomar, skriver Maria Antman.

Läs mera

Att hävda att nuvarande politiskt förankrade och överenskomna generalplan och utvecklingsplan för centrum, som tillåter byggande av 6-våningshus, hindrar utvecklingen av Mariehamns centrum är inte trovärdigt, skriver Karl-Johan Fogelström.
Läs mera

Nykterhet i trafiken är viktigare än att få dricka på krogen. Det konstaterar socialdemokraternas lagtingsgrupp.

Läs mera

Att satsa på kultur är klokt ur samhällsekonomisk synvinkel. Det finns ett starkt positivt samband mellan utveckling av ett samhälle och omfattning av kulturaktiviteter, skriver stadsstyrelseledamot Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Idag kan servicen vara väldigt olika beroende på var man bor. Samhällsservicereformen handlar om att trygga alla ålänningars rättigheter och möjligheter, sa lantrådet Camilla Gunell under seminariet Hållbar samhällsutveckling på Smakbyn 19 mars som arrangerades av Norra Ålands socialdemokrater.

Läs mera

 

Det är mänskligt och samhällsekonomiskt klokt att sätta in insatser där de faktiskt göra nytta. Det sa social- och miljöminister Carina Aaltonen när hon presenterade LR:s program mot risk- och missbruk.
Läs mera


Med anledning av internationella kvinnodagen är det skäl att påminna om att vägen mot jämställdhet i vårt samhälle fortfarande är lång. En ny kartläggning bland EU:s 28 medlemsstater ger Finland en föga smickrande andra plats gällande förekomsten av våld i nära relationer, skriver lantrådet Camilla Gunell.

Läs mera

 

Lösning nära för modellstaden

Låt oss inte nu ”stula” på tröskeln då vi har en bra lösning så nära, skriver (S) ledamöter i stadsstyrelsen.

Läs mera

Det finns ingen gubbmaffia hos Ålands socialdemokrater. Det konstateras i en artikel i finlandssvenska Arbetarbladet.

Läs mera

Vi måste alla våga ta första steget för att säkra likabehandling och god service, skriver Norra Ålands Socialdemokrater.

Läs mera

De principer och mål som varit viktiga för landskapsregeringen för reformeringen av socialtjänsten har varit följande: likvärdig service, förbättrad kompetens, kostnadseffektivitet. Det skriver lantrådet Camilla Gunell.
Läs mera

Tillgängligheten till narkotikan ökar om den avkriminaliseras och priset sänks, skriver Göte Winé som arbetat med drogpolitiska frågor i många år.

Läs mera

 

Grundtanken är att de som är i behov av socialt stöd och hjälp ska bemötas lika och erhålla likvärdig service oberoende i vilken kommun de bor, skriver Barbro Sundback.

Läs mera


Välfärdsfrågor stod i fokus när socialdemokratiska partierna deltog i SAMAK:s årsmöte i Köpenhamn i tisdags (28.1.2014).

Läs pressmedelandet

Här behöver vi nog gemensamt tar oss en ordentlig funderare, men glöm aldrig vår historia utan lär av den, skriver Martin Nilsson.
Läs mera

Vi föräldrar ombeds att slåss mot en gigantisk spelindustri, skriver Sara Kemetter apropå debatten kring våldsamma dataspel som är aktuell.

Läs mera

Det parti som jag tillhör känner jag inte igen som ett parti som bara tänker på Mariehamns bästa. Tvärtom har vi till exempel varit drivande i frågan om den sammanhållna socialservicen, skriver Anders Hallbäck i en replik på en ledare i Ålandstidningen.

Läs mera

En välskött offentlig sektor är det som bygger ett välskött samhälle. Det skriver Igge Holmberg i en insändare.

Läs mera

Finans- och näringsutskottet noterar att vi lever i osäkra tider. Sysselsättningsläget på Åland kan bli kärvare än man tidigare räknat med, sa Karl-Johan Fogelström i sitt anförande.

Läs mera

Vi tror på det småskaliga jordbruket, och att sättet vi bedriver jordbruk på i våra små regioner på lång sikt är det rätta sättet. Allt fler inser vikten av att veta vad man äter och var maten kommer i från. Hästköttskandaler och annat matfusk får upp ögonen påmånga. Det skriver Jessica Sundberg och Tina Danielsson i en debattartikel.

Läs mera

Den oro som liberalerna hyser för att regeringen utökar användningen av Paf-medel för löpande ordinarie verksamhet är obefogad, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Det är självklart att man röstar på den kandidat i EU-parlamentsvalet som man anser passar bäst för uppgiften, skriver Anders Hallbäck och Helena Flöjt-Josefsson apropå en fråga från allmänheten.

Läs mera

I reportaget från lagtingets debatt om tilläggsbudgeten får man läsa om hårda ord och om liberalernas ordförandes personliga påhopp på mig. I övrigt är det ganska svårt att förstå vad ordväxlingen egentligen handlade om. Läs Barbro Sundbacks tilläggsinformation.

Läs mera

Kulturen har blivit en allt viktigare ekonomisk faktor som bland annat bidrar till ökat inresande. Även ur ett hälsoperspektiv är kulturen mycket viktig, sa stadsfullmäktiges ordförande Chrstian Beijar i sitt nyårstal

Diskussionerna om Kommunernas socialtjänst går vidare. Läs Barbro Sundbacks debattinlägg om kommunernas socialtjänst.
Läs mera

Vid beslutstillfället fanns en mycket knapphändig kostnadsberäkning som stadsstyrelsen själv konstaterar att inte är fullständig, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Övernäs Skola borde bli byggt som ett passivhus, skriver Igge Holmberg.

Läs mera

Vi socialdemokrater anser att PAF-medlen är en ”normal” inkomst och de kan alltså användas för att finansiera vilken del som helst av landskapets verksamhet. Det sa Karl-Johan Fogelström i debatten om budgeten för 2014.

Läs mera

Att börja med straff innan man har ett modernt välfungerande bokninssystem är helt fel väg att gå. Det skriver Mia Hanström, ordförande i Kumlinges kommunstyrelse.

Läs mera

Fakta är att regeringen utvidgat den allmänna tandvården så att 2.300 fler ålänningar fått tillgång till den jämfört med före valet, skriver social- och miljöminister Carina Aaltonen.

Läs mera

I planeringen av en ny byggnad är det mest ekonomiskt att se på det mest energieffektiva lösningarna eftersom vi alla vet att energin bara blir dyrare med tiden, skriver partistyrelseledamoten Martin Nilsson.

Läs mera

Samarbetet i landskapsregeringen fungerar mycket väl, trots skild ideologisk bakgrund hos partierna. Det skriver lagtingsgruppen.

Läs mera

Åland har råd att ta emot flyktingfamiljer. Vi måste kunna hjälpa utsatta människor och hjälpa till att göra världen till en hållbar plats att bo på, menar partistyrelseledamoten Martin Nilsson.

Läs mera

Individer som är missnöjda med de beslut tjänstemän har fattat har rätt att vända sig socialnämnden för att få sitt ärende prövat, skriver Barbro Sundback, apropå kritiken från stadens revisorer.

Läs mera

Samhället måste förändras och vi behöver anpassa oss till nya villkor för att vi ska överleva och behålla vår höga levnadsstandard och vårt demokratiska samhällssystem, sa Barbro Sundback i sitt gruppanförande i budgetdebatten.

Läs mera

Åland är inte någon enpartistat där alla ska rösta som Moderaterna eller något annat parti säger. Det skriver Göte Winé, vice ordförande i styrelsen för
Ålands Socialdemokrater, apropå EU-parlamentsvalet i vår.
Läs mera

Det behövs tydliga riktlinjer i Jomala för hur vi kan servera närproducerade och ekosmarta produkter till våra dagisbarn och skolelever, skriver kommunstyrelseledamoten Charlotta Solax.

Läs mera

Viktigt för socialdemokraterna har varit att inte höja skatter och avgifter samtidigt. De socialdemokratiska synpunkterna har beaktats, skriver Barbro Sundback, ordförande i socialnämnden.

Läs mera

Återinför den avgiftsfria stadsbussen. Det menar partisekreteraren och Mariehamnspolitikern Anders Hallbäck i en insändare.

Läs mera

För få stadens ekonomi på fötter krävs att intäkterna ökas genom att höja skatterna, hålla nere på investeringarna, hålla hård disciplin på kostnaderna, omförhandla landskapsandelssystemet, skriver stadsstyrelseledamoten Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Mariehamn är i en mycket allvarlig situation. Det är inte fråga om en sandlådelek utan det handlar om att bibehålla välfärden och stabilisera stadens ekonomi.

Läs mera

Ålands socialdemokraters kongress antog ett program för grundskolan. En politik som skapar ett jämlikt samhälle, så att alla barn och ungdomar får samma möjlighet till lärande och därmed kan utvecklas till den de vill bli.

Läs hela programmet här

Själv tror jag att vi ålänningar fäster större avseende vid vår praktiska kompromissfyllda verkliga vardag, än att ni lystrar till agitatorisk retorik och stridstrumpeter,

skriver Henrik Löthman.

Läs mera

För att skapa framtidstro i staden borde avgiften för barnomsorgen helt tas bort. Det skuille ge möjlighet att locka köpstarka familjer, tycker Henrik Löthman, ledamot i stadsfullmäktige.

Läs mera

En folkomröstning i flyktingfrågan är något som lagtingsledamoten Igge Holmberg inte skulle ha något emot, skriver han i en insändare.

Läs mera

Vi måste få veta i vilket tillstånd hamnen befinner sig i. (S) fick igenom ett krav på en oberoende granskning vid senaste stadsstyrelsemötet.

Läs mera

I diskussionerna om landskapets ekonomi och politiska framtid finns en stark tendens att överdriva allt negativt och bortse från det som faktiskt är bra. Det säger lagtingsledamot Barbro Sundback.

Läs mera

Åland ska ta emot flyktingar från Syrien. Det anser ordföranden Camilla Gunell och hela styrelsen för Ålands socialdemokrater ställer sig bakom uttalandet.
Läs mera

Att balansera kostnadsökningarna inom ÅHS med höga avgifter för barn och unga och andra grupper vars inkomster är oföränderligt små har bara katastrofala följder, både för den enskilda och för ÅHS, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Inom Östersjösamarbetet BSPC, där Åland bl a representeras av Igge Holmberg, diskuterades den aktuella diskrimineringen av homosexuella i Ryssland.

Läs mera på s-norden.org

Att samtliga kommundirektörer är män är ingen slump. Man behöver se över hur rekryteringsprocessen går till, skriver (S) jämställdhetsgrupp.

Läs mera

Se inslag i TV-nytt

En gemensam myndighet för den sociala sektorn är första steget i genomförandet av samhällsservicereformen, skriver social- och miljöminister Carina Aaltonen i en gästledare i Nya Åland.

Läs mera

Miljö- och energifrågor var tema för årets sommarutflykt. Bland annat fick vi veta mer om produktionen av fiskdiesel.

Läs mera

Ålands socialdemokrater är ett jämställt parti, med starka kvinnliga ledare. Det betyder inte att partiet är kvinnodominerat.

Läs mera

Kommunstrukturer och samordning av kommunal service var temat när åländska och åboländska socialdemokrater hade seminarium nyligen.

Läs mer i Arbetarbladet

Vi accepterar inte nedskärningarna! Det skriver Barbro Sundback och Anders Hallbäck om stadens ramar för 2014, som föreslås bantas ned med 2 miljoner euro.

Läs mera

Pargas kommun är ett bra studieobjekt för alla dem som tror att samordningen av den kommunala servicen underlättas genom kommunsammanslagningar, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

För oss är det självklart att tandvården inkluderas i den offentliga hälso- och sjukvården, på samma sätt som i våra nordiska grannländer, skriver social- och miljöminister Carina Aaltonen.
Läs mera

Resultatet av majoritetens linje är en alarmerande hög skuldsättning och en alltmer urholkad servicenivå. Det skriver stadsstyreleledamöterna Karl-Johan Fogelström och Sara Kemetter.

Läs mera

En 1 – 9-skola i gamla Övernäs skola och Idrottsgården är en långsiktig och hållbar lösning, anser sexton företrädare för MSD.

Läs mera

Lugnet efter stormen inom ÅHS. Barbro Sundback har meddelat att hon avgår som ordförande för Ålands Hälso- och Sjukvård.

Läs mera

Liberalernas lagtingspolitik saknar trovärdighet. Det går inte att äta kakan och ha den kvar, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Indragningen av kollektivtrafiken kommer att kosta staden mer i färdtjänstservice, mer i hemservice, mer i skatteförluster och mer i ensamma människor som kommer att behöva mer stöd på annat sätt. Det skriver Igge Holmberg.

Läs mera

Långsiktig och behärskad ekonomisk politik.

Läs mera

Jag tror vi måste göra om, göra bättre för att ge våra elever en ordentlig uppväxt- och studiemiljö, skriver Igge Holmberg.

Läs mera

Arbete åt alla tema på första maj. Se Sossetuben: Göte Winé, Maria Antman, Henrik Lagerberg, Jessica Sundberg, Camilla Gunell.

Företagarna i Sund samlas nu för att diskutera gemensamma förbättringar för alla, skriver Martin Nilsson.

Läs mera

Varför ändra ett system som uppenbart fungerar? Det frågar sig Igge Holmberg när det gäller tomtutgivningar i staden.

Läs mera

Satsningar i centrum? Ja, men inte på beskostnad av kulturhistoriska värden, menar Igge Holmberg, gruppledare för (S) fullmäktigegrupp.

Läs mera

Att häva K-märkningen på Magazintomten innebär att stadens principer sätts ur spel, skriver stadsstyrelseledamöterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Hur lockar man unga barnfamiljer till Mariehamn genom att höja tomtpriserna? Det frågar sig Anders Hallbäck.

Läs mera

Demilitariseringen och neutraliseringen av Åland har varit en bidragande faktor för säkerhet och avspänning i norra Östersjön. Det sa lantrådet Camilla Gunell i Nordiska rådet.

Läs mera

Se TV-upptagning

Den socialdemokratiska kulturpolitiken måste synliggöra kulturens övergripande roll i samhället. Det sa Björn Donobauer i sitt tal på vårmötet.

Läs mera

Ålandstidningens chefredaktör väljer att missuppfatta det jag skrivit om den svenska debatten kring vinster i välfärden, skriver partisekreterare Anders Hallbäck.

Läs mera

Lagtingsgruppen lärde sig mer om psykiatrisk rehabilitering vid ett studiebesök i psykiatrihuset vid sjukhuset.

Läs mera

Vinster i välfärden är en omdebatterad fråga för socialdemokraterna i Sverige, skriver Anders Hallbäck som är på svenska (S)-kongressen.

Läs mera

Jämställdhet handlar inte bara "kvinnofrågor" - det handlar om mänskliga rättigheter. Det sa Christian Beijar i lagtingets jämställdhetsdebatt.

Läs anförandet

Fullmäktiges och stadsstyrelsens roller får inte försvagas. Det talade gruppordförande Igge Holmberg om på stadsfullmäktiges aftonskola.

Läs mera

Det är bra att Ålandskontoret i Helsingfors informerar olika målgrupper. Det säger Christian Beijar som träffade SDPs riksdagsgrupp i Helsingfors.

Läs mera

Grattis Kaveh Bahar, som får utmärkelsen "Årets fördomsfria föregångare" av Röda Korset. Läs mera på Ålands Radios hemsida.

Barbro Sundback ger inte mycket för den liberala oppositionspolitiken. Den drivs mest av att (S) ska misslyckas.

Läs mera

Karl-Johan Fogelström: Vad skulle ”AB ÅLAND” göra i fallet Eckerö Golf? På vilka sätt vore det lönsamt för Åland som helhet att se till att golfbanan i Eckerö blir kvar och inte växer igen i sommar?"

Läs mera

 

Landskapsregeringen vidareutvecklar sina kontakter kontinuerligt och sätter åländska frågor på de finländska ministrarnas agenda. Vi arbetar precis så strategiskt, uthålligt och målmedvetet som krävs för att uppnå goda resultat. Det skriver lantrådet Camilla Gunell.

Läs mera

Åland borde ha en enda gemensam busstrafik. Ett förslag är att den kunde utgå från centralorten Mariehamn och att man inför ett system med zoner, skriver Anders Hallbäck.

Läs mera

Stadens ekonomi är mycket ansträngd och vi har föreslagit en skattehöjning för att få ekonomin i balans och för att vi inte ska behöva skära ner i verksamheterna, skriver Sara Kemetter, ordförande för Mariehamns socialdemokrater.
Läs mera

Att tala om "det muslimska hotet" är att sprida åsikter med grundlös faktabas. Det skriver Igge Holmberg.

Läs mera

Det är viktigt att ge ungdomar möjlighet till sysselsättning, skriver Göte Winé.

Läs mera

Min stora oro är att det som händer nu är att man slår sönder en struktur och dränerar personal på engagemang och energi, skriver Mia Hanström om skärgårdstrafiken.
Läs mera

Mariehamn har alla möjligheter att bli en än mera fantastisk studieort - förutsatt att den politiska viljan finns, skriver Martin Nilsson.

Läs mera

Jag hoppas att mina svar åtminstone kan räta ut några frågetecken och kasta ljus över styrelsens beslut och tankar bakom dem, skriver Barbro Sundback, ordförande för ÅHS.

Läs mera

Arbetskraftens fria rörlighet var ämnet för en debatt i Helsingfors som lantrådet Camilla Gunell deltog i.

Läs mera

Jag hoppas att främlingsrädsla och knutpatriotism snart är ett minne blott på det moderna Åland, skriver partisekreterare Anders Hallbäck.

Läs mera

Den psykiatriska slutenvården på Åland har moderniserats. En grundprincip är att sjukhuset aldrig är någons hem, skriver social- och miljöminister Carina Aaltonen.

Läs mera

Det behövs ett stabilt och kompetent ledarskap inom Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Det skriver ordförande Barbro Sundback (S) som svar på kritiken som kommit framför allt från liberalerna.
Läs mera

Kulturen får allra högst betyg, alltså biblioteket och Medis. Det medborgarna vill att staden prioriterar högst framöver är skola och ungdomsaktiviteter, gator och trafik. Det skriver Anders Hallbäck, ersättare i stadsstyrelsen.

Läs mera

Tack vare Smakbyn och Viking Lines nya färja Grace, ha Åland världens chans att locka till sig nya turistgrupper, anser Martin Nilsson.

Läs mera

Fokus i flyttkarusellen i Mariehamn borde ligga på infrastruktursektorn, inte på Medis och kulturen, skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Beijar talade om solidaritet Utvecklingen i samhället är att vi blir alltmer individuella och privata - att intoleransen smyger sig in på oss och att ”alla blir sin egen lyckas smed”. Det sa stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijar (S)i sitt tal i Miramarparken på nyårsafton inför tolvslaget.

Läs mera

Styrelsen för ÅHS måste få kontroll över sin budget och strukturella förändringar måste göras, skriver ÅHS ordförande Barbro Sundback.

Läs mera

De jättelika bostadshusen som planeras vid Svibyviken i norra staden passar inte in i det natursköna området, skriver Anders Hallbäck och Sara Kemetter.

Läs mera

Tjänstemannastyre, ökad kontroll av medborgarna och mindre möjligheter för de förtroendevalda att påverka. Så beskriver Barbro Sundback stadens förvaltning.

Läs mera

 

Socialdemokraternas styrelse uttalar sitt stöd för landskapsregeringens politik när det gäller den framtida kommunservicen.

Läs mera

Vi vill skapa en likvärdig skola i hela landskapet. Det skriver lagtingsgruppen.

Läs mera

Ålands framtid har representation i styrelsen för ÅHS. Jag hoppas Ålands framtids lagtingsgrupp framöver konsulterar dem i frågor som rör ÅHS. Det skriver Barbro Sundback.

Läs mera

Det blev en livaktig debatt om samhällsservicereformen på Ålands socialdemokraters höstmöte.

Läs mera

En enkät som gjordes på Godbymässan visade tydligt att ålänningarna tycker att kommunservicen är viktigare än kommungränserna. Det skriver partisekreterare Anders Hallbäck.

Läs mera


Åland erbjuder närhet till naturen, trygghet, lugn och ro, god utbildning och hög levnadsstandard. Det säger lantrådet Camilla Gunell till engelska The Guardian.

Läs mera

Vi vill vara med och skapa ett Åland som utvecklas i harmoni med sina ekologiska villkor, sa Barbro Sundback i remissdebatten om landskapsbudgeten för 2013.

Läs mera

De stora reformernas tid är inne och 2013 är året då arbetet går i gång på allvar. Det sa lantrådet Camilla Gunell i lagtingets budgetdebatt.

Läs mera

Stadsbudgeten är underfinansierad vilket gör att det inte finns pengar till nödvändiga investeringar och en minskning av skuldbördan, konstaterar Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Socialdemokraternas arbete för Mariehamns bästa går vidare, skriver Sara Kemetter och Maria Antman.

Läs mera

I stället för att bromsa utvecklingen i den offentliga sektorn och i kultur- och föreningslivet behöver dessa i allra högsta grad stimuleras och sporras. Det sa Maria Antman i stadsfullmäktiges budgetdebatt.

Läs mera

Socialdemokraterna i Mariehamn vill att kommunalskatten höjs med 1 procentenhet. Läs Anders Hallbäcks blogg från debatten i stadsfullmäktige och lyssna på inslaget i Ålands Radio.

Ring din kandidat och klargör din åsikt i skattefrågan, uppmanar Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström Mariehamnarna att göra.

Läs mera

En underbudget med nedskärningar överallt. Så beskriver Igge Holmberg stadsstyrelsens förslag.

Läs mera

Vårt arbete under 2013 fokuserar på att med kraft driva de stora reformerna framåt och att göra det välgenomtänkt och bra, skriver lantrådet Camilla Gunell.

Läs mera

En skattehöjning är nödvändig i Mariehamn. Det anser (S) stadsstyrelseledamöter.

Läs mera

Det är förvånansvärt att någon överhuvudtaget ens tänkt tanken att börja pillra och peta sönder det center som Emmaus med alla medarbetare och sympatisörer byggt! Det sa Maria Antman vid senaste stadsfullmäktige. Läs mera

I fria demokratiska val hör inte kvotering hemma. Det sa Barbro Sundback i en debatt i radion.

Webbtv

Föreningar och organisationer har en viktig roll på framtidens arbetsmarknad. Det konstaterades på s-kongressen.

Läs mera


Lagtingsgruppen besökte Chipsters i Norrböle onsdag 24 oktober. Företaget gjorde ett bra resultat förra året, med en vinst på 1 milljon euro.

Läs mera

Vi har sagt från början att vi inte tror på att nedskärningarna är samhällsekonomiskt riktiga, skriver Igge Holmberg som undrar varför liberalerna och Ålands framtid röstar emot ändringsförslag som de senare är för.

Läs mera


Ålands Framtid i Mariehamn ägnar sig åt skamlöst hyckleri i den högre skolan.
Det skriver Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Vik hela ÅCA-lokalen för humanitärt arbete. Det skriver Teddy Donobauer.

Läs mera

Viktiga möten med Valloniens socialister. Läs Anders Hallbäcks rapport från lagtingets besök.
Läs mera

S-ledamöter fördjupar sig i aktuella EU-frågor.

Läs mera

Biblioteket behöver en egen chef! Det föreslog vi socialdemokrater i stadsstyrelsen och i stadsfullmäktige utan att få gehör. Det skriver Anders Hallbäck.

Läs mera

Familjepolitik är viktigt. Staden behöver en god och progressiv familjepolitik. Det skriver Igge Holmberg, gruppordförande för socialdemokratiska fullmäktigegruppen.
Läs mera

Det finns klara ideologiska skillnader i stadspolitiken mellan framför allt socialdemokrater och moderater. Det skriver Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Att bara snåla är inte vår modell. Det skriver partisekreterare Anders Hallbäck apropå ett antal ledartexter i Ålandstidningen.

Läs mera

Vad vi borde göra nu, i staden och landskapet, är att ge byggsektorn arbete, något som ger kringeffekter. Det anser lagtingsledamoten Igge Holmberg.

Läs mera

Hur ska en modern äldreomsorg se ut? Socialminister Carina Aaltonen och Igge Holmberg, som sitter i socialnämnden i Mariehamn, diskuterade frågan i Ålands Radios "Argument".

Lyssna här

Socialdemokraterna i Mariehamn kämpar för att hålla servicen till stadens invånare på hög nivå. Att dra ner med 6,9 miljoner på tre år är för mycket, skriver Karl-Johan Fogelström.

Läs mera

Stadens ekonomi var föremål för debatt i Ålands Radio. För (S) räkning deltog Sara Kemetter, vice ordförande i stadsstyrelsen.

Se webb-TV

LR arbetar med full kraft med samhällsservicereformen. Så bemöter lantrådet Camilla Gunell kritik som LR fått i Ålandstidningen.

Läs mera

Den öppna vården i form av hemsjukvård uppvisar en splittrad struktur, menar Barbro Sundback i ett debattinlägg om framtidens äldrevård.

Läs mera

Att införa avgifter på stadsbussen är en rent ideologisk sak, några pengar tjänar man inte på det, anser Igge Holmberg.

Läs mera

Innan man beslutar att flytta om verksamheter i staden behöver man veta vilka ekonomiska effekter omflyttningarna får, skriver Sara Kemetter och Anders Hallbäck.

Läs mera

Sommarens debatt om trafiken i skärgården visar att det finns kraft och engagemang i kommunerna att fortsätta kämpa, skriver partiordföranden Camilla Gunell.

Läs mera

Mariehamns socialdemokrater har hållit fast vid sin politik. Därför reagerar våra motståndare så starkt, skriver Sara Kemetter.

Läs mera

 

 


Aktuellt
Loading